ສະພາແຫ່ງຊາດ ສ ປປ ລາວ

ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ດໍາເນີນ ໄປຕາມ ພັກ-ຣັດ

ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ສາມາດ ປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ດັ່ງ ທີ່ຣັຖທັມມະນູນ ກໍານົດໄວ້ໄດ້ ພຽງໃດ ໃນເມື່ອພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເປັນ ຜູ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ນໍາພາ ທຸກວຽກງານ ຮວມທັງ ການອອກຣັຖທັມມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

View Full Site