Hình minh họa. Báo Việt Nam chụp ở Hà Nội hôm 20/12/2011

Từ Gia Định báo đến báo chí hiện nay: ngành báo chí đang thụt lùi

Việt Nam từng ra báo từ rất lâu. Tuy nhiên theo nhận định ngay dưới thời bị Pháp đô hộ, báo chí lúc đó còn được những quyền tối thiểu mà nhiều cơ quan báo chí trong nước hiện nay không có được.

Xem toàn trang