Một gia đình người Thượng Việt Nam tìm quy chế tị nạn ở Thái Lan.

Tình cảnh người thiểu số Việt Nam ở Thái Lan

Cuộc sống của hơn 1000 người thiểu số Việt Nam tìm quy chế tị nạn ở Thái Lan ra sao kể từ khi Chính phủ Thái ban hành Luật Lao động mới?

Xem toàn trang