Biểu tượng của mạng xã hội Facebook

Hội luận BPSOS nói về Luật An ninh Mạng và TNLT tại Việt Nam

Chính quyền Việt Nam trong thời gian qua đã được “khuyến khích” gia tăng đàn áp vì cộng đồng quốc tế không can thiệp, không quan tâm, là nhận xét của ông Karl Hoberg, nhân viên thâm niên của Freedom Now.

Xem toàn trang