Trẻ em bị lây nhiễm HIV ở VN cần được bảo vệ, săn sóc

Theo một báo cáo hồi đầu năm nay của Bộ y tế Việt Nam, trẻ em dưới 15 tuổi bị nhiễm HIV đang có chiều hướng gia tăng.
Việt Hà, phóng viên RFA
2009-12-01
Share

HivAid-250.jpg
AFP PHOTO
AFP PHOTO
Ước tính đến năm 2012 s có đến hơn 3,700 tr dưới 15 tui b nhim virus này và ngày càng có nhiu ph n mang thai b nhim HIV/AIDS.

Trong khi đó tình hình phân bit đi x vi tr em nhim HIV Vit Nam vn còn hin hu nhiu nơi, mc dù Vit Nam đã có lut phòng chng HIV AIDS có hiu lc t hôi đu năm 2007.

Nhân ngày thế gii phòng chng AIDS, Vit Hà hỏi chuyện ông Scott Damder, chuyên viên v HIV/AIDS ca t chc UNICEF v quyn ca tr em có HIV Vit Nam.

Luật pháp và Thực tế

Vit Hà:  Thưa ông Scott Damder. Xin ông cho biết quyn ca tr em nhim HIV Vit Nam được pháp lut đm bo thế nào?

Scott Damder:  Liên quan đến vn đ chính sách thì chính ph Vit nam đã phê duyt mt kế hoch hành đng cho tr em b nh hưởng ca HIV AIDS. Điu này có nghĩa là hin đã có mt chương trình hành đng mnh m đ đm bo cho các em có th th tiếp cn vi các h tr và dch v điu tr quan trng cũng như ngăn nga vic lây lan ca HIV sang tr em. Ví d như vic lây truyn t m sang con.

Đng thi lut cũng đm bo tr em b nh hưởng bi HIV AIDS có các quyn được đến trường và các dch v chăm sóc sc khe. Vì vy, nếu nói v mt pháp lut thì tr em Vit Nam đang được đm bo tt.

Vit Hà:  Lut pháp thì như vy nhưng trong thc tế vic thc thi lut pháp ra sao, và liu có s khác bit gì trong vic thc thi lut ti các thành ph ln và nông thôn?

Scott Damder:  Không phi ch có vn đ là thành th và nông thôn. Tôi nghĩ là có nhiu vn đ cn phi xem xét đây. Theo tôi mt trong các vn đ quan trng nht là s kỳ th đi vi tr em có HIV mc dù đã có mt chương trình rt mnh và lut pháp cũng như chương trình hành đng ca quc tế.AidCondom-200.jpg

Vn còn s kỳ th rng c thành ph ln nông thôn. Và cng đng còn thiếu s hiu biết ví d như h chưa hiu làm thế nào mà HIV b lây truyn, hoc s thiếu t tin trong các giáo viên và nhng người có nhim v chăm sóc sc khe khác đ gii quyết các vn đ khi có s kỳ th.

Còn các vùng nông thôn thì dch v chăm sóc sưc khe cơ bn còn yếu nhiu nơi, đc bit là chăm sóc sc khe tin sinh sn. Vì vy rt khó đ có được mt h thng thc s mnh ngăn nga vic lây truyn HIV t m sang con.

Vì thế hin chúng tôi đang tham gia vào mt chương trình nhăm ngăn chn vic lây truyn t m sang con, mc tiêu là 40 tnh trong tng s 64 tnh thành. Và hy vng tương lai s giúp toàn b các bà m tiếp cn được các dch v h tr sc khe ngăn nga vic lây truyn vi rút sang con.

Các chương trình phòng chống

Vit Hà:  Thưa ông, Unicef hin đang làm gì và có kế hoch gì trong vic giúp Vit Nam gii quyết nhng vn đ còn tn đng đ đm bo quyn li đy đ cho tr có HIV?

Scott Damder:  UNICEF ti Vit Nam có mt chương trình hot đng ca Liên Hip Quc. Chúng tôi là mt cơ quan thuc Liên Hip Quc, vì thế chúng tôi làm vic rt cht ch vi các t chc quc tế khác như WHO và UNESCO đ giúp chính ph  Vit nam thc hin tt các chương trình phòng chng HIV AIDS.

Chúng tôi làm vic ging như là mt nhóm và nhiu cp đ. mc quc gia thì chúng tôi làm vic vi quc hi, chính ph, các b then cht như b Y tế, B giáo dc và đào to, B Lao đng thương binh và xã hi đ thc hin các chương trình giúp tr em được tiếp cn vi h thng giáo dc, chăm sóc sc khe và các bo v xã hi khác.

Chúng tôi có các chương trình cp quc gia đ đy mnh vic thc hin các lut và quy đnh. Chúng tôi cũng làm vic vi các tnh. Chúng tôi h tr các b trong vic đưa giáo dc v HIV, và gii tính vào trường hc đ đm bo các em và giáo viên tiếp cn được các kiến thc và hiu được làm thê snào HIV b lây truyn, và vì thế có th đ cp đến vn đ kỳ th trong xã hi.

CondomAid-250.jpgChúng tôi cũng làm vic vi các cơ quan khác như Mt trn t quc, đoàn thanh niên đ đm bo vic truyn thông trong cng đng. V mt y tế thì chúng tôi đy mnh chương trình phòng tránh lây truyn HIV t m sang con. Chúng tôi thc hin nhiu hat đng nhiu cp đ vì chúng tôi thy đây là mt vn đ phc tp.

Vit Hà:  Ông có đánh giá thế nào v hiu qu ca nhng chương trình này Vit Nam. Ông có cho rng vn đ gim kỳ th trong cng đng đi vi tr b nh hưởng bi HIV AIDS s sm được gii quyết?

Scott Damder:  Tt nhiên vn đ này cn nhiu thi gian và n lc. Tôi tin là chúng ta s đt được nhng thay đi cn thiết mt cách nhanh chóng bi vì chúng ta có th nhìn vào các nước lân cn trong khu vc sông Me kông. H cũng có nhng vn đ này không lâu trước đây và đã có th gii quyết được thành công.

Da vào đó tôi tin là Vit Nam mt khi vn đ được nhn thc và có s hiu biết, mt khi có hành đng thì vic thay đi s din ra nhanh chóng. Tuy nhiên điu này cn nhiu thi gian và n lc cũng như s hp tác ca các t chc và chính ph.

Vit Hà:  Xin cm ơn ông đã dành cho chúng tôi bui phng vn này.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang