Hiệp định Vịnh Bắc Bộ 2000 và đảo Bạch Long Vĩ

Mặc dù Hiệp định Vịnh Bắc Bộ 2000 giữa Việt Nam và Trung Quốc đã phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh, hiệp định này không nói cụ thể rằng đảo Bạch Long Vĩ là của Việt Nam.
Dương Danh Huy gửi RFA
2010.04.19
BachLongVi-Map-305.jpg Bản đồ: Điểm 11 nằm giữa đảo Hải Nam và các đảo ven bờ Việt Nam cho nên có thể có nghĩa đảo Bạch Long Vĩ đã không được hiệu lực trong việc phân định vùng đặc quyền kinh tế và phềm lục địa.
Qũy Nghiên Cứu Biển Đông

Hiệp định Vịnh Bắc Bộ

Trong quyn “Gii thiu mt s vn đ cơ bn ca lut bin Vit Nam”, Tiến sĩ Hoàng Trng Lp, Phó Trưởng ban, Ban Biên gii và tp th các tác gi viết v quá trình đàm phán như sau :

“Phía Trung Quc không mun các đo Vit Nam có hiu lc trong phân đnh, đo Bch Long Vĩ ch có vành đai lãnh hi 12 hi lý (vì mc đích này, h cũng không cho các đo ca h có hiu lc, tr Hi Nam được coi là lc đa).

Đi vi đo Bch Long Vĩ, phía Trung Quc tha nhn ch quyn ca Vit Nam đi vi đo Bch Long Vĩ nhưng cho rng nếu cho đo có hiu lc, s làm đường phân đnh đi lch quá nhiu v phía Trung Quc, dn đến kết qu không công bng.

Phía Vit Nam mun các đo Vit Nam có hiu lc trong phân đnh. Tuy nhiên, căn c vào thc tin quc tế, Vit Nam đ ngh đo Bch Long Vĩ ca Vit Nam nht thiết phi có hiu lc nht đnh trong phân đnh, vic xem xét hiu lc ca đo phi căn c vào Công ước 1982 và thc tin quc tế nhm bo đm gii pháp phân đnh công bng.”

Phía Trung Quc tha nhn ch quyn ca Vit Nam đi vi đo Bch Long Vĩ nhưng cho rng nếu cho đo có hiu lc, s làm đường phân đnh đi lch quá nhiu v phía Trung Quc, dn đến kết qu không công bng.

TS Hoàng Trng Lp

Nếu s tht v quá trình đàm phán là như trên thì, dù Hip đnh Vnh Bc B không nói c th rng đo Bch Long Vĩ là ca Vit Nam, s tha nhn đo Bch Long Vĩ là ca Vit Nam là mt trong nhng cơ s ca Hip đnh, và có th cho rng vic ký kết Hip đnh bao hàm vic tha nhn đo Bch Long Vĩ là ca Vit Nam.

Nhưng nếu ngày nay hay trong tương lai Trung Quc không không tha nhn s tht v quá trình đàm phán là như trên, và nếu nhng điu trên không được ghi nhn trong biên bn ca đàm phán, thì sao?

Chúng ta có th lp lun rng kết qu ca Hip đnh Vnh Bc B có nghĩa Trung Quc đã tha nhn ch quyn Vit Nam đi vi đo Bch Long Vĩ hay không?

Trong Hip đnh Vnh Bc B, ranh gii nm cách đo Bch Long Vĩ 15 hi lý v phía Trung Quc. Tiến sĩ Hoàng Trng Lp et al nói rng, điu đó tương đương vi đo Bch Long Vĩ được khong 25% hiu lc ,

Đường biên gii này đi cách đo Bch Long Vĩ đim gn nht v phía Đông là 15 hi lý, dành cho đo khong 25% hiu lc.

Nếu hai bên trong đàm phán chính thc cho rng ranh gii nm v trí hin hu là vì đo Bch Long V là ca Vit Nam, thì điu đó có nghĩa Trung Quc tha nhn ch quyn Vit Nam đi vi đo Bch Long Vĩ.

Nhưng chúng ta không th lp lun ngược li mt cách đơn gin. Tc là v trí hin hu ca ranh gii riêng nó không nht thiết có nghĩa Trung Quc tha nhn ch quyn Vit Nam đi vi đo Bch Long Vĩ.

Chủ quyền Bạch Long Vĩ

Trên lý thuyết, Trung Quc có th chp nhn ranh gii hin hu vì bt c lý do nào khác, mà không tha nhn ch quyn Vit Nam đi vi đo Bch Long Vĩ.

Xin nói thêm bên l rng chúng ta cũng không th lp lun rng vic ranh gii nm các đo Bch Long Vĩ 15 hi lý v phía Trung Quc nht thiết có nghĩa đo Bch Long Vĩ được khong 25% hiu lc. Bn đ đính kèm cho thy vic đim 11 nm v trí hin hu, cách đo Bch Long Vĩ khong 15 hi lý, trên lý thuyết có th là do”

-Các đo ven b Vit Nam được dùng làm các đim cơ s (đó là mt điu phù hp vi UNCLOS) và đo Bch Long Vĩ không có hiu lc, hoc

o Bch Long Vĩ được khong 25% hiu lc, nhưng trường hp này có nghĩa các đo ven b Vit Nam không được dùng làm các đim cơ s (nếu các đo ven b Vit Nam không được dùng làm các đim cơ s thì có v thit thòi cho Vit Nam).

Khi ký kết Hip đnh Vnh Bc B Trung Quc đã không bo lưu ch quyn đi vi lãnh hi 12 hi lý ca đo Bch Long Vĩ, hay quyn ch quyn và quyn tài phán đi vi vùng đc quyn kinh tế ca đo Bch Long Vĩ.

Dương Danh Huy

Nếu các đo ven b Vit Nam được dùng làm các đim cơ s (đó là mt điu phù hp vi UNCLOS) và đo Bch Long Vĩ được 25% hiu lc thì ranh gii s không nm đim 11 mà phi nm xích v phía Trung Quc hơn.
Tr li vi vn đ ch quyn đi vi đo Bch Long Vĩ, mc dù v trí hin hu ca ranh gii không nht thiết có nghĩa Trung Quc tha nhn ch quyn Vit Nam đi vi đo Bch Long Vĩ, điu III ca Hip đnh nói rng 21 đim trong Hip đnh đã phân đnh lãnh hi, vùng đc quyn kinh tế và thm lc đa gia hai nước trong Vnh Bc B.

Nói cách khác, khi ký kết Hip đnh Vnh Bc B, Trung Quc đã không bo lưu bt c vùng bin nào phía bên Vit Nam ca ranh gii. Nói c th, khi ký kết Hip đnh Vnh Bc B Trung Quc đã không bo lưu ch quyn đi vi lãnh hi 12 hi lý ca đo Bch Long Vĩ, hay quyn ch quyn và quyn tài phán đi vi vùng đc quyn kinh tế ca đo Bch Long Vĩ.

Như vy, chng l khi ký kết Hip đnh Vnh Bc B, Trung Quc vn bo lưu ch quyn đi vi đo Bch Long Vĩ nhưng cho rng đo này không có lãnh hi, và tt c bin chung quanh đo này cũng thuc vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam?

Trên thc tế, khi ký kết Hip đnh Vnh Bc B, Trung Quc đã không nói điu đó. Nếu bây gi Trung Quc mi nói thì rt có v gượng ép, nói ly được, và không th có ý kiến khách quan nào trên thế gii có th chp nhn li nói đó.

(Dương Danh Huy/Qũy Nghiên cu Bin Đông)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.