Anonymous says:
09/02/2021 17:31

Trong bài viết, người giáo viên ở VN mất nhân cách, có lí do vì họ lương thấp, không được đảng cho hưởng lương cao như công an, quân đội.
Nhưng còn nguyên nhân sâu xa tận cùng, theo tôi, vì người giáo viên, cũng như nhân dân VN, không có quyền làm người!

Nếu có quyền làm người, nếu có quyền biểu tình, có công đoàn độc lập, họ đã đình công để đòi tăng lương!
Chứ họ không chịu để mất nhân cách.
Mọi suy thoái đạo đức, xã hội ở VN - đều do chính sách cai trị lưu manh, lừa bịp của Đảng độc tài CSVN mà ra.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
10/02/2021 21:37

Bần cùng sinh đạo tặc, đạo tặc sinh bần cùng.
Phú quý sinh lễ nghĩa, lễ nghĩa sinh phú quý.

Chủ trương và đường lối " bần cùng sinh đạo tặc " của Bộ Giáo dục Việt Cộng và Đào tạo Việt Cộng đạo tặc...
của Đảng Búa Liềm đạo tặc, cho Đảng Búa Liềm đạo tặc, vì Đảng đạo tặc Việt Cộng Búa Liềm.

Lương tháng... bần cùng sinh lương tâm... đạo tặc, lương tri... đạo chích.

Lương tháng cô giáo, thầy giáo... bần cùng, sinh thầy giáo, cô giáo có lương tâm... đạo tặc, có lương tri... đạo chích ....
sẽ giáo dục và đào tạo một thế hệ học sinh Việt Cộng có lương tâm... đạo tặc, có lương tri... đạo chích, làm " cháu ngoan bác Hồ của bác Hồ không ngoan ", và mai sau thành những con dân, đảng viên, cán bộ đạo tặc cho Đảng đạo tặc, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền.

Phú quý sinh lễ nghĩa.
Lương tháng... phú quý sinh lương tâm... lễ nghĩa, lương tri... nghĩa lễ.

Lương tháng cô giáo, thầy giáo... phú quy sinh cô giao, thầy giáo có lương tâm... lễ nghĩa, có lương tri... nghĩa lễ
sẽ giáo dục và đào tạo một thế hệ học sinh Việt Nam có lương tâm.. lễ nghĩa Viêt Nam, có lương tri... nghĩa lễ Việt Nam, trở thành những công dân Việt Nam gương mẫu của nhân dân, đất nước và dân tộc Việt Nam.

Vì tương lai của một thế hệ trẻ Viêt Nam, nhân dân Viêt Nam đồng tâm, đồng hành, đồng thanh...
Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng lên, Lên tiếng... Stand Up, Speak Out...

Đòi hỏi Đảng và Nhà nước Việt Cộng phải lấy tiền thuế của toàn dân gia tăng 500% ngân sách Giáo dục và Đào tạo, gia tăng cơ sở trường học, gia tăng 100 % lương tháng cho giáo sư, giáo viên, thầy giáo, cô giáo, và giáo dục miễn phí cấp tỉêu học, cấp trung học cho con em Việt Nam.

Cắt giảm 50% ngân sách Bộ Công an, cắt giảm 50% lực lượng công an, " ăn hại, đái nát ", tham nhũng, tham ô, để tiếp kiệm ngân sách cho các ngân sách giáo dục và đào tạo, ngân sách an sinh xã hội, y tế ...

Nhân dân đóng thuế, nhân dân cần biết, giám sát ngân sách hiện nay của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an.

Y dân là ý trời... Ý Dân Việt là Ý Trời... Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền ... cho toàn Dân Viẹt, cho Dân tộc Việt.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang