Còn hay Mất, niềm tin của đảng viên vào Đảng?

Hai bài viết đăng trên 2 blog khác nhau, được viết cách nhau nửa năm, đều nói về vai trò của Đảng và Đảng viên trong cuộc sống xã hội hiện nay.
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009-05-06
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Bài viết đu tiên, đăng trên blog KhanhLinh hi cui tháng Mưi năm ngoái, có đon: “Đng Cng sn Vit Nam đưc giao phó s mnh lãnh đo khp các lĩnh vc ca đi sng xã hi, không tr lĩnh vc nào, không ngoài mc đích đm bo li ích và quyn lc ca nhân dân.”

Bài viết th hai, đăng trên blog Psonkhanh, đu tháng Năm ny, viết rng: tài liu ca Vin Nghiên Cu Dư Lun Xã Hi ph biến tháng Tư năm ngoái kết lun “Đng viên bây gi đu chán nãn và bi quan, không còn tin vào đưng li ch nghĩa Cng Sn và hc thuyết Mác Lê-Nin na, Đng viên ch hy vng vào s đi mi ca Đng. Nhưng bây gi Đng đã không còn đi mi na, đang đi vào ngõ ct.”

Bài viết ca KhanhLinh đưc đưa lên mng vi ni dung tr li mt bài viết do Đài Á Châu T Do thc hin ngày 7 tháng 10 năm 2008, vi ta đ “Cơ Quan Vô Thm Quyn Chi Phi Lut Pháp Vit Nam,” nói v s can thip ca Đng Cng Sn vào h thng tư pháp.

Bài viết ca blogger Psonkhanh, 50 tui đi, 15 tui Đng, đang công tác ti mt vin nghiên cu ca Nhà Nưc,  là mt s tng hp các suy nghĩ và quan sát ca tác gi đi vi tình trng tham nhũng, đc quyn ca gii Đng viên trong giai đon hin nay.

Tác gi m đu rng lâu nay đã mun có ý kiến, nhưng s, và có l là do hèn nhát. Nhưng hôm nay thì tác gi buc phi viết, vi câu kết là ông “tht s ân hn vì đã vào Đng.”

Chp nhn đ mưu sinh

Trưc hết, xin đưc trích đăng mt s ý kiến trên blog ca Psonkhanh.

“[Tác gi] tht lòng đã nghĩ đến vic ra khi Đng nhưng li không dám thc hin, không đ can đm và mnh m đ chp nhn mt cách kiếm sng mi hoàn toàn mà [ông] không t tin vi nó… Trong ni b ngưi ta đu đá giành git nhau ghê lm, vào Đng cũng ch hy vng lên đưc chc cao hơn.”

Tác gi Psonkhanh viết rng, nhng Đng viên như ông, tc là nhng đng viên mt nim tin vào Đng, cm thy hèn và s, chp nhn trong Đng vì cuc mưu sinh, hin nay “chiếm đa s tuyt đi trong Đng, đến 95%.”

Trong ni b ngưi ta đu đá giành git nhau ghê lm, vào Đng cũng ch hy vng lên đưc chc cao hơn.

blog Psonkhanh

Ông viết:

“Hi tháng 4 năm ngoái, đưc đc mt bn nghiên cu ca Vin Nghiên cu Dư lun Xã hi, đây là tài liu chính thc nghiên cu theo yêu cu ca B Chính Tr. Qua đó nói rõ rng Đng viên bây gi đu chán nãn và bi quan, không còn tin vào đưng li ch nghĩa Cng Sn và hc thuyết Mác Lê-Nin na …

Hu hết nhng Đng viên [như tác gi] bây gi đu mong mun mt s thay đi, nhưng h li s thay đi. Lý do quan trng nht là h s b tr thù như lch s đã tng xy ra, như Đng đã tng làm, h nghe thy s hung hăng và cc đoan ca các Vit Kiu qua các ln biu tình chng đi ngưi trong nưc qua làm h s.

Ri kiu tuyên truyn ca Đng cũng tăng thêm điu đó, nếu bn là Đng viên, đi hp sinh hot Đng thì s nghe thy nhng li l cnh báo rt nng n, nào là các thế lc thù đch, nào là s không đi tri chung vi Đng viên, âm mưu din biến hòa mình có th mt nưc v.v..”

Nhưng, điu mà Psonkhanh nói rng đã và đang làm xói mòn nim tin ln nht Đng chính là “tham nhũng và đc quyn.” Và điu quan trng là “Đng chng có mt bin pháp hiu qu nào ngăn chn, nếu không mun nói là Đng phi duy trì nó đ sng và đ cai tr quan chc.”

Psonkhanh tha nhn là mình đang “đng trưc mt trng thái chông chênh, gia nhng la chn không d dàng: theo hin trng và thói xu ca xã hi đ sng d dàng hoc thay đi đ kkông theo nó, hay tham gia vào nhng s thay đi ca ngưi khác làm xã hi tt hơn.”

Tác gi tâm s, rng ông cn nhng thay đi cho xã hi tt hơn nhưng “nhiu ln không vưt qua đưc chính mình.” Hàng ngày, ông “b buc”  “phi hc và thc hành theo gương và đo đc H Chí Minh nhưng toàn là nhng gì đo đc gi và ngy quân t.”

Đi hp sinh hot Đng thì s nghe thy nhng li l cnh báo rt nng n, nào là các thế lc thù đch, nào là s không đi tri chung vi Đng viên, âm mưu din biến hòa mình có th mt nưc v.v..

blog Psonkhanh

Tác gi cũng khng đnh, là ông luôn kính trng Ch Tch H Chí Minh “ngay c khi đã đc đưc nhng mt trái ca Bác,” và ông “gi thái đ đó vì cho rng Bác là mt con ngưi. Nhưng cách mà Đng đang tuyên truyn v hình nh và đo đc ca Bác… là cách mà ngưi ta thưng làm đ ca ngi nhng v giáo ch các tôn giáo…, mà Bác không có nhng điu cn thiết ca mt giáo ch tôn giáo.”

Đng chi phi tt c

Trong khi Psonkhanh nói rng ông “đng trưc trng thái chênh vênh,” và rng “thc s ân hn vì đã vào Đng,” thì tác gi KhanhLinh ca bài viết trên blog hi tháng Mưi năm ngoái nói rng “ngày nay vn đ Đng cm quyn không có gì xa l hay cá bit,”:

 “Đng Cng Sn Vit Nam đưc giao phó s mnh lãnh đo khp các lĩnh vc ca đi sng xã hi, không tr lĩnh vc nào, không ngoài mc đích đm bo li ích và quyn lc ca nhân dân,” và “Đng Cng sn Vit Nam phi lãnh đo c lĩnh vc tư pháp.”

Bài viết ca KhanhLinh đc bit nhn mnh đến s lãnh đo ca Đng trong lãnh vc tư pháp, vì, như đã nói, bài viết ca tác gi nhm phân tích mt bài viết khác ca đài Á Châu T Do, nói v s chi phi ca Đng trong đi sng tư pháp ti Vit Nam.

Đng Cng Sn Vit Nam đưc giao phó s mnh lãnh đo khp các lĩnh vc ca đi sng xã hi, không tr lĩnh vc nào.

blog KhanhLinh

KhanhLinh nhn đnh, là nói “s can thip ca Đng vào h thng lut pháp khiến đưa đến tình trng bt cp trong h thng lut pháp Vit Nam” là sai, vì nói như vy “không hiu biết nhng quy đnh ca Đng Cng sn Vit Nam v thi hành k lut đng viên và nhng quy đnh ca Nhà nưc Vit Nam v thi hành k lut đi vi công chc.”

Vy, quy đnh y như thế nào? Xin trích mt đon t bài viết ca KhanhLinh:

“Đi vi đng viên là công chc khi phm khuyết đim đến mc phi thi hành k lut thì tùy trưng hp và hoàn cnh c th mà Đng thi hành k lut trưc, nhà nước thi hành k lut sau, hoc ngược li; có trường hp b thi hành k lut v Đng mà không b thi hành k lut v Nhà nước; h đã thi hành k lut v Nhà nước thì nht thiết phi thi hành k lut v Đng.

Còn mt khi đã xét x, ch ra phm ti, hoc không ch xét x đã thy phm ti rõ ràng, thì phi làm th tc đưa ra khi Đng.”

Ông viết, “vn đ Đng cm quyn không có gì xa l.” M, Nht, Nga, vân vân, đu là đng cm quyn. Như vy, Vit Nam không phi là cá bit. Tác gi cũng nhn mnh:

  Vit Nam, phn ánh đúng lch s, nhân dân đã ghi nhn trong Hiến pháp ‘Đng Cng sn Vit Nam là lc lượng lãnh đo nhà nước và toàn xã hi’... Đng cũng đã tuyên b trong Điu l là không có li ích gì khác ngoài vic mưu cu li ích cho nhân dân, xây dng và thc thi mt nhà nước mà mi quyn lc đu thuc v nhân dân. Vì thế Đng Cng sn Vit Nam phi lãnh đo c lĩnh vc tư pháp.”

Mc du vy, tác gi KhanhLinh tha nhn “Trước đây cũng có lúc có nơi cp y Đng can thip sâu vào vic xét x, thm chí can thip vào c mc án,” nhưng “t hàng chc năm nay, khi công cuc đi mi càng sâu rng, thì không còn tình trng cp y can thip vào mc án.

Tuy nhiên, đi vi mt s v án quan trng, có nh hưởng sâu rng trong xã hi, thì Đng càng đ cao trách nhim lãnh đo, đnh hướng vic điu tra, xét x sao cho tht chính xác…”

Xin kết thúc bài viết bng 2 nhn đnh trích t 2 blog ca KhanhLinh và Psonkhanh.

KhanhLinh khng đnh: là mc du “không ph nhn tình trng bt cp ca các hot đng tư pháp Vit Nam hin nay, song [đó] không phi lý do chính [ca] “s can thip” ca Đng, trái li càng phi tăng cường hơn na vai trò lãnh đo ca Đng v lĩnh vc này.”

Trong khi đó, Psonkhanh thì viết, rng “s sp đ và thay đi là chc chn và không th tránh khi, nhiu người bo rng s rt nhanh, nhưng cũng có người bo rng s chưa th trong mt hai năm na.” Tác gi thì nghĩ điu đó không tùy thuc vào Đng, vào Chính quyn na, cái này ngoài kh năng ca h ri.

Xem toàn trang