Kiến nghị bauxite

Dự án bauxite ở Tây Nguyên vẫn là đề tài đang được công luận đặc biệt quan tâm. Sau khi bản kiến nghị dừng dự án bauxite với 135 chữ ký của giới trí thức trong và ngoài nước gửi đến Quốc Hội thì chính phủ đã có những phản hồi mà nhiều người cho rằng tích cực.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2009.05.13
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Tuy nhiên, mt thông cáo báo chí gi đi t B Công Thuơng li b gii trí thc trong nưc cho là thiếu thin chí và có ý chp mũ nhng ngưi ký tên vào bn kiến ngh này.

Đ phn bin li thông cáo này, nhóm vn đng ch ký đã gi tiếp mt bn kiến ngh th hai cho ba nhân vt cao cp nht ca Vit Nam là Th tưng Nguyn Tn Dũng, Ch tch nưc Nguyn Minh Triết và Ch tch Quc Hi Nguyn Phú Trng.

Mc Lâm phng vn GS Nguyn Hu Chi, ngưi đng ch trương và viết bn kiến ngh này, đ tìm hiu thêm vn đ.

D lun hoan nghênh

Mc Lâm : Thưa Giáo Sư, sau khi bc thư ng th hai đưc gi đi thì tín hiu ca dư lun phn hi li như thế nào?

GS Nguyn Hu Chi : T hôm qua đến nay dư lun phn hi đi vi thư ng s hai ca chúng tôi rt là sôi đng, hoan nghênh lá th ng ca chúng tôi. Tt nhiên là chúng tôi vn trong tinh thn là rt tôn trng đưng li gi nưc và phát trin đt nưc, phi có hai vế là gi nưc cho an toàn và phát trin đt nưc, nhưng mà gi nưc an toàn và phát trin đt nưc trên cơ s mt nn dân ch và công bng.

Mc Lâm : Theo báo chí thì B Trưng B Công Thương là ông Phm Khôi Nguyên đã có mt ti Tây Nguyên đ kim tra v nhng vn đ dư lun phn bin, Giáo Sư có cho rng đây là mt du hiu lng nghe hay không?

GS Nguyn Hu Chi : Chúng tôi cũng suy nghĩ rt nhiu v vic ông Nguyên lên kim tra ti hin trưng và đưa ra nhng ý kiến rng là h đ cha bùn đ chưa đt tiêu chun và mt s nhng hng mc chưa đáp ng đưc cái yêu cu cao v phương din môi trưng cũng như là phương din k thut.  Và ngày hôm qua ông Trương Tn Sang là u viên B Chính Tr có cho công b là phi kim tra li rt nhiu, nhưng mà trong đó là tài nguyên khoáng sn ca đt nưc.

Đy là nhng tín hiu mà theo chúng tôi là đáng chú ý. Tt nhiên tiếng nói ca trí thc chc chn là đến tai các ông, mc dù trong th ng th hai chúng tôi đã nói là "lá thư tâm huyết" ca nhng ngưi có công ln vi đt nưc như là Đi tưng Võ Nguyên Giáp.

Mc Lâm : Giáo Sư và nhng ngưi ch trương đã gi thư ng th hai đ phn bin li thông cáo báo chí ca B Công Thương vì nhng lý do gì?

GS Nguyn Hu Chi : S dĩ phi tr li B Công Thương vì thc tế là B Công Thương đã đưa ra mt thông cáo báo chí có th nói là làm vi vã đ chng li mt kiến ngh do hàng ngàn ngưi ký tên, mà chc là cũng do phi theo lnh b trên thôi, ch còn chúng tôi cũng tha biết rng nhng ngưi đng đu B Công Thương làm sao mà có th đi đáp đưc vi chúng tôi vì chúng tôi có bng c, chúng tôi là nhng nhà khoa hc cho nên chúng tôi làm thc chng, bng c rõ ràng.

Còn các ông y thì mt mt rt hn chế v hc vn, bi vì chúng ta đã biết cái vic đào to quan chc Vit Nam có xut phát t hc vn đâu, có xut phát t giáo dc đâu. Cho nên chúng tôi rt thông cm vi các ông y, không trách các ông y làm gì, nhưng mà ít ra khi các ông y làm cái vic gi là hu h b trên thì các ông y phi gi cho đưc tư cách, tc là s trung thc.

Có nhng điu mình thy rng không th cưng li b trên nhưng mình không nên nói. Các ông y đã nói liu cho nên chúng tôi cũng phi đn đo rt k, cui cùng thì chúng tôi thy phi nói li cho nó rõ các s thiếu trung thc ca B Công Thương, cái s hù do mt cách rt là khôi hài ca B Công Thương trong vic gán ghép mt cái kiến ngh hết sc chính đáng ca hàng ngàn con ngưi.

Phn ng ca Chính quyn?

Mc Lâm : Và nhng gii chc đưc nêu tên trong bn kiến ngh th hai gm có Th Tưng Nguyn Tn Dũng, Ch Tch Nưc  Nguyn Minh Triết và Ch Tch Quc Hi Nguyn Phú Trng  có phn hi c th gì hay chưa?

GS Nguyn Hu Chi : Rõ ràng là các ông y  làm thinh và thái đ ca ông Nguyn Tn Dũng theo tôi là khó hiu. Mi hôm trưc thì "xin tiếp thu ý kiến ca đi tưng" nhân ngày k nim 55 năm chiến thng Đin Biên Ph, nhưng mà hôm sau nói vi c tri Hi Phòng thì li nói ngay rng "phi biến cái khai thác bauxite thành mt công nghip ln" thì theo tôi là khó hiu, có ch nói là kỳ quái trong mt đt nưc trng l nghĩa như đt nưc này.

Thế nhưng điu y nó cũng phn ánh mt điu, tc là các anh đã b chm phi nhng tiếng nói mà các anh thy rng không th hoàn toàn làm ngơ đưc.

Mc Lâm : Đó là nhng gì mà Th Tưng Dũng đã làm, còn ông Ch Tch Quc Hi - Nguyn Phú Trng thì sao, thưa Giáo Sư?

GS Nguyn Hu Chi : Ông Nguyn Phú Trng là ngưi đng đu quc hi, ch tch quc hi, mà quc hi là nơi son tho ra pháp lut, thay đi c hiến pháp, thế mà ông y nói rng "theo quy đnh ca Quc Hi thì vi s tin như thế, như thế... không th đưa ra bàn".

Anh chu áp lc ca pháp lut và hiến pháp, khi anh đng đu đ son tho ra hiến pháp và pháp lut, mt vn đ quan trng như thế l ra anh phi nói rng là rõ ràng đây phi đưa ra bàn bi vì nó nm trong 1 trong 4 điu mà phi đưa ra bàn quc hi nếu như cái d án y vào cái v thế quan trng, him yếu ca đt nưc. Thế mà anh li l cái vic y đi đ anh ch nói đến s tin. Cho nên tt c nhng li l như thế cho ta thy mt s lúng túng.

Mc Lâm : Giáo Sư có hy vng nhng kết qu kh quan t hai bc thư ng mà Giaó Sư và nhng ngưi ch trương đang theo đui hay không?

GS Nguyn Hu Chi : Tôi nghĩ là v phương din nào đó cho thy thin chí ca ngưi ta trong vic phn hi mt cách gián tiếp nhng điu mà dư lun đt ra, trong đó không phi ch có lá thư kiến ngh và nhng bc thư ng ca chúng tôi, mà chc đây là tiếng nói dy sóng ca toàn th dân tc, mà tâm huyết nht là hai lá thư và li nói thng ca Đi Tưng vào đúng hôm chiến thng Đin Biên Ph.

Trong thư ng s 2 ca chúng tôi, chúng tôi rt tôn trng, nhưng chúng tôi có đt phn kết "nếu như gii pháp vn là gii pháp hy sinh li ích ln nht là an toàn ca đt nưc đ phc v cho bên đi tác mà mình đã l ký thì dân tc Vit Nam này có lch s hàng nghìn năm s là mt dân tc không khut phc". Chúng tôi vn lng nghe bi vì chúng tôi là ngưi dân, nhưng mt khi ngưi đng đu t ra không tiếp nhn đưc cái tình cm yêu nưc tích lu t hàng nghìn năm ca dân tc thì chính là các anh đi đu vi mt vn nn rt ln.

Mc Lâm : Xin cám ơn Giáo sư Nguyn Hu Chi đã cho phép chúng tôi thc hin cuc phng vn ngày hôm nay.

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.