Metro Bến Thành- Suối Tiên: Vì sao ông Trưởng Ban ngoài đảng sụp hầm

Gió Bấc
2018.12.30
minhquang222 Ông Lê Nguyễn Minh Quang tại công trình
Courtesy FB Le Nguyen Minh-Quang and Huong Quynh

Ngay trước Hi Ngh ln th 9 BCH trung ương Đng Cng Sn Vit Nam, dư lun bng ni lên cơn bão chung quanh d án Metro Bến Thành - Sui Tiên, d án đu tiên trong 8 d án đường st đô th ca TP.HCM mà trung tâm cơn bão là ông Lê Nguyn Minh Quang Trưởng Ban Qun lý Đường st đô th TPHCM (MAUR)- mt người ngoài đng hiếm hoi gi chc v tương đương giám đc s.

Ngày 21-12, mt t báo ngành Giao Thông đưa tin “Tm đình ch chc v ông Lê Nguyn Minh Quang Trưởng Ban Qun lý Đường st đô th TPHCM (MAUR)”, sau đó nhiu báo dn li. Ngay trong ngày, báo Tui Tr đưa tin đính chính là ông Lê Nguyn Minh Quang vn đang làm vic bình thường. Nhưng các thông tin gây sc, git gân v nhân vt này vn dn dp. Riêng Báo Thanh Niên (mt t báo cp tiến đã t chuyn mình thành báo đng, loi 13 Trưởng phó Ban không phi đng viên) t 21 đến 27-12 đã liên tc đăng 15 tin bài thông tin sc liên quan đến TS Lê Nguyn Minh Quang: 'Tôi ch là que diêm nh trong ngn la thi bùng', Ông Lê Nguyn Minh Quang 'không b đình ch công tác', TP.HCM 'chưa có quyết đnh chính thc' đi vi ông Lê Nguyn Minh Quang’, ‘TP.HCM gii quyết đơn xin ngh vic ca ông Lê Nguyn Minh Quang’, ‘Ông Lê Nguyn Minh Quang 'vn chưa b đình ch công tác'…. {1}

Tương t, báo Tin Phong và các báo khác cũng có lượng tin bài dn dp v ông giám đc ngoài đng này và các “bt thường” ca d án Metro Bến Thành Sui Tiên.

Cơn bão dư lun v ông Lê Nguyn Minh Quang còn d di hơn, ln át s kin Tt Thành Cang b k lut, tưởng chng như ông Trưởng Ban ngoài đng này là thanh ci ln hay đng ci to cn vào lò, v li Ban ca ông qun lý có s vn đu tư quá ln.

Ông Lê Nguyễn Minh Quang
Ông Lê Nguyễn Minh Quang
Courtesy FB Le Nguyen Minh-Quang and Huong Quynh

Lê Nguyn Minh Quang là ai? Ti sao li được quan tâm như vy? Ông Quang tng được trao gii thưởng Vì ngày mai phát trin ca Báo Tui Tr. Ông Quang tt nghip khoa xây dng Đi hc Bách khoa TP.HCM, bo v thành công lun án tiến sĩ ngành xây dng ti Pháp. Năm 2011 ông hc cao hc qun lý công ti Trường Chính sách công Lý Quang Diu - Đi hc Quc gia Singapore và Trường Chính ph Kennedy - Đi hc Harvard, Hoa Kỳ. Ông đã tri qua các chc v giám đc d án Bachy Soletanche Group (Pháp), tng giám đc Công ty Bachy Soletanche Vit Nam. Khi đã thành đt ông rt thin chí tham gia nhiu hot đng xã hi giúp gii tr phát trin. Năm 2000, ông đã viết lá thư lên Th tướng nêu ý kiến v chính sách s dng nhân tài, thu hút du hc sinh v nước làm vic, đ ngh thay đi quan đim ch đ c, b nhim nhng người đã có sn trong b máy nhà nước, đã là đng viên.

Năm 2016, ông Lê Nguyn Minh Quang đã t ng c và trúng c đi biu HĐND TP.HCM. T Tng Giám Đc doanh nghip nước ngoài, mc lương cao ngt, ông chuyn sang làm viên chc nhà nước Trưởng Ban MAUR hàm giám đc s, lương thp nhưng qun lý 8 d án đ s vn hàng trăm ngàn t đng. Nhiu người cho rng ông tâm huyết nhưng có người cũng hoài nghi v kh năng .

Nhưng đim li tt c các cáo buc bung xung thì trách nhim ca ông rt cn con, mơ h gia công và ti. Các bài báo ch đưa ra vic ông này có đơn xin ngh, Phó Ban nhưng là Bí Thư Đng y ca ông (đã b trn đi nước ngoài) t cáo ni b MAUR mt đoàn kết, gn 1/5 s nhân viên nghỉ vic. Quan trng nht là t thông tin kết qu kim tra ca Kim Toán Nhà Nước, Kết lun ca Thanh Tra TP.HCM, nhóm báo chí buc ti ông Minh Quang đã “rút rut”, “bào mòn” mt đon tường vây ca công trình t 2m ch còn 1,5 m….

Đc bit, cùng mt thông tin cùng mt con s, nhưng t báo chí đến mng xã hi có cách nhìn, thái đ đánh giá ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Mt s báo như Tui Tr, Lao Đng, Pháp Lut TP.HCM, VNexpress li có cách nhìn khác hơn vi báo Thanh Niên, Tin Phong...

Theo báo Tin Phong, MAUR có 4 phòng và 4 ban vi tng s viên chc, người lao đng là 229 người, có v như đã có cuc tháo chy tán lon, hin MAUR còn khong 170 viên chc, người lao đng; đã có hơn 40 người ngh vic hoc xin ngh vic vi nhiu lý do khác nhau, trong đó có ông Dương Hu Hòa, Ch tch Công đoàn, Giám đc Ban Qun lý d án 1 (thuc MAUR), cũng đã np đơn xin ngh vic {2}.

Ông Quang tha nhn và gii thích nguyên nhân cán b nhân viên ngh vic, do vic điu chnh tng mc đu tư d án metro kéo dài. Vn liếng không có, thi công chm tr nên anh em mt nhit huyết. Tin đ qun lý d án ban đu tính có 5 năm, gi d án kéo dài 10 năm, nên hết tin. Phí qun lý d án không còn 4 - 5 năm nay phi tm ng t ngân sách thành ph. Va ri có Thông tư 73 ca B Tài chính v vic các cơ quan, ban qun lý d án phi t ch v tài chính, nên vic tm ng ngân sách thành ph khó khăn, dn đến chm lương, tâm lý bt an” .

Bn thân ông Lê Nguyn Minh Quang cũng đã 2 ln np đơn xin ngh vic vào tháng 7 và tháng 9.2018 vì sc khe và gia đình.{3}

Một dòng trạng thái trên Facebook của ông Lê Nguyễn Minh Quang giải thích về độ dày tường vây ở dự án Metro Bến Thành Suối Tiên
Một dòng trạng thái trên Facebook của ông Lê Nguyễn Minh Quang giải thích về độ dày tường vây ở dự án Metro Bến Thành Suối Tiên
Courtesy FB Le Nguyen Minh-Quang

Báo Dân Trí đưa tin “Tuyến metro s 1 b “rút rut”?” Theo Dân Trí, tường vây đường hm tuyến metro s 1 (Bến Thành - Sui Tiên) b điu chnh thiết kế, gim đ dày t 2m xung còn 1,5m. Vic này gây mt an toàn công trình lân cn. Cơ quan chc năng phi mi tư vn đc lp đ tính toán, đưa ra phương án điu chnh. Thanh tra TPHCM va có kết lun v vic thc hin gói thu CP1a (đon ngm t ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành ph) thuc tuyến metro s 1 (Bến Thành – Sui Tiên). Ban Qun lý đường st đô th TPHCM đã có nhng sai sót và vi phm rt nghiêm trng trong quá trình thc hin gói thu trên như điu chnh thiết kế k thut mà chưa có s đng ý ca cơ quan có thm quyn. C th, tường vây đường hm tuyến metro s 1 b điu chnh đ dày t 2m xung còn 1,5m.

T kết lun Thanh tra, S Giao thông vn ti TP đã có báo cáo vi UBND TP. Sau đó, chính quyn thành ph đã có ch đo x lý s vic này. S Giao thông vn ti TP phi hp vi ch đu tư là Ban Qun lý đường st đô th thuê tư vn đc lp tính toán li.

Theo kết qu tư vn, đ đm bo an toàn cho công trình và công trình lân cn, gii pháp được đưa ra là tăng cường khung chng tường vây”.{4} Báo Tin Phong, Thanh Niên cũng đt vn đ tương t.

Trái ngược vi cách nhìn ca báo Tin Phong, Dân Trí.... v vic bào mòn hay rút rut công trình, Kết qu kim toán nhà nước v vic qun lý, s dng vn đu tư d án này ghi nhn vic thay đi đ dày ca tường vây gim t 2m thành 1,5m đã tiết kim được 93 t đng và rút ngn thi gian thi công 5 tháng.

Ngày 26-12, tr li báo chí v lý do vic b xem là “rút rut công trình” này ông Lê Nguyn Minh Quang cho biết toàn b tường vây đon ngm ca tuyến Metro s 1 có đ dày ti đa 1,5m, ngay c khu gn các công trình xây dng ln như nhà hát TP, khách sn REX. Ch riêng đon tường t đường Pasteur đến Nam Kỳ Khi Nghĩa li có đ dày 2m, dù không nm gn các công trình lân cn.

Ban qun lý d án đường st đô th nhn thy đ dày tường vây 2m là không cn thiết nên đã đ xut tư vn tính toán li. Kết qu tính toán li ca tư vn thì đ dày ca đon tường vây trên gim còn 1,5m, s lượng thanh thép chng đ tường vây cũng gim đi nhưng chiu cao ca các thanh thép cũng như mác thép cũng được tăng lên nhm đm bo kh năng chu lc ca toàn b tường vây.

Cái ti ca ông Lê Nguyn Minh Quang nếu có là không tư túi, không cúi đu, không tho hip m đường cho các nhà thu Trung Quc. Mt con én không th làm được mùa xuân, mt cá th dù có tài năng, nhân cách đến my nhưng rơi vào mt b máy, th chế không minh bch, quan lêu, tham nhũng tt s b gung máy y nghin nát.

Vic thay đi thiết kế này được ba đơn v tư vn đc lp thm tra gm: Nippon Koei (Nht Bn), Công ty c phn tư vn đu tư xây dng Sao Vit và Công ty c phn tư vn thiết kế giao thông vn ti Hà Ni (Tedi Hà Ni) thm tra và có ý kiến thng nht kết qu điu chnh trên.

Kim toán nhà nước cho rng vic điu chnh thiết kế tường vây t 2m xung 1,5m là chưa phù hp v mt trình t th tc. {5} Tr li báo chí ông Minh Quang cũng tha nhn là hiu sai quy đnh ca cp trên, l ra ông ch t chc thm đnh, báo cáo xin ý kiến lãnh đo TP ri mi điu chnh thiết kế nhưng đây ông đã thm đnh và thay đi thiết kết ri báo cáo sau.

Đ cp đến vic điu chnh đ dày tường vây, ông Trn Vĩnh Tuyến Phó ch tch TP.HCM cho hay mi vn đ tài chính, tin bc đu được công khai, minh bch. Theo báo cáo ca MAUR, vic h đ dày tường vây ngm giúp gim chi phí. Tuy nhiên, thiếu sót là vic điu chnh này chưa đúng trình t th tc.

Hot đng điu hành, qun lý d án thì MAUR được UBND TP.HCM y quyn ri, nhưng khi có điu chnh gì so vi phương án được duyt ban đu phi ch ý kiến y ban. V hướng x lý “vic "h đ dày tường vây ngm", UBND TP.HCM ch đo thuê tư vn đánh giá toàn din li vn đ này, xem có đ đm bo an toàn như thiết kế ban đu hay không. Khi có kết qu, TP.HCM s thông tin rõ. [5]

Giáo sư Tiến sĩ Nguyn Đăng Hưng có nhn xét trên Fb “Như vy vic thiết kế đon tường vây t đường Pasteur đến đường Nam Kỳ khi nghĩa có b dày thay vì 2.0 m xung 1.5 m là mt đ xut hp lý (có tính toán đc lp ca nhiu chuyên gia Nht và Vit Nam) ca Ts. Lê Nguyn Minh-Quang, mang li tiết kim cho công trình gn 4 triu USD! Đây không phi là rút rut công trình mà là ngược li!

Như vy, chuyn ca ông Lê Nguyn Minh Quang nếu có sai thì ch nh như con kiến nhưng ti sao cơn bão dư lun đ dn v ông? Tht s là tuyến Metro Bến Thành Sui Tiên có nhiu sai phm ln rt nghiêm trng đc bit là thay đi thiết kế nâng tng vn đu tư lên hơn 40.000 t đng nhưng đó là chuyn ca người tin nhim, ca người Phó Ban kiêm Bí Thư Đng y đã b đi nước ngoài. Cái ti ca ông Lê Nguyn Minh Quang nếu có là không tư túi, không cúi đu, không tho hip m đường cho các nhà thu Trung Quc. Mt con én không th làm được mùa xuân, mt cá th dù có tài năng, nhân cách đến my nhưng rơi vào mt b máy, th chế không minh bch, quan lêu, tham nhũng tt s b gung máy y nghin nát.

Chúng tôi s phân tích nhng sai phm ca d án Metro Bến Thành Sui Tiên trong bài kế tiếp.

1-https://thanhnien.vn/tin-tuc/le-nguyen-minh-quang.html

2-https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tam-dinh-chi-chuc-vu-truong-ban-quan-ly-duong-sat-do-thi-tphcm-1360261.tpo

3-https://laodong.vn/xa-hoi/vi-sao-nhieu-can-bo-bql-duong-sat-do-thi-tphcm-nghi-viec-648788.ldo

4-https://dantri.com.vn/xa-hoi/tuyen-metro-so-1-bi-rut-ruot-20181225112253197.htm

5-https://tuoitre.vn/metro-thay-thiet-ke-tuong-vay-ong-le-nguyen-minh-quang-noi-gi-20181225140623306.htm

6-ttps://thanhnien.vn/thoi-su/lanh-dao-tphcm-noi-gi-ve-vu-tuong-vay-ngam-metro-ben-thanh-suoi-tien-1037199.htm

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.