Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thân thế lãnh đạo đảng/nhà nước, thông tin đất đai thuộc diện ‘mật’

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Tại sao lại cần bảo mật ...?

Tại sao thân thế, sự nghiệp cách mạng
" Chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Giải phóng dân tộc "," Chống Dân, Bán Nước ", " Cướp ruộng, Bán ruộng ", " Cướp đất, Bán đất " của các đảng viên, cán bộ, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực của các cấp " lãnh đạo " từ Trung Ương đến địa phương, cần Bảo Mật vì An Ninh của cái Đảng Búa Liềm Việt Công và Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng?

Tại sao, tại sao, và tại sao .....?

Tại vì Nhân dân ai cũng biết rồi ... biết thêm chỉ có buồn thêm, chỉ có khổ thêm, chỉ có nhục thêm cho Đảng, cho
" Bác Hồ ", làm sao có thể vui chơi, say sưa, nhậu nhẹt, hạnh phúc nhất thế giới được?

Sự nghiệp cách mạng " Chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Giải Phóng dân tộc. " của các đảng viên, cán bộ đang " lãnh đạo " hiện nay và nhất là của thế hệ, con, cháu, chắt của các đảng viên, cán bộ ...

" Chả có con mẹ gì hết ", nhưng cứ rêu rao ngày đêm, để có cớ bắt Dân phải mang ơn Đảng, để có cớ cầm quyền, cầm Búa đập đầu Dân, cầm Liềm cắt cổ Dân, cầm Bô cho giặc Tàu Cộng...

Tạo sự nghiệp " Chống Dân, Bán Nước ",
" Cướp ruộng, Bán ruộng", " Cướp đất, Bán đất", tạo sự nghiệp " cầm Nón đi vay xin tư bản, tạo sự nghiệp làm thân phận kiều nữ " Thúy Kiều ", " phận mỏng cánh chuồn chuồn " "bán trôn nuôi miệng, bán miệng nuôi trôn " khắp năm châu, bốn bể.

Những sự nghiệp cần bảo mật.

Ai nuôi ai?
Dân hay Đảng?
Ai là " cha mẹ " của ai?
Dân hay Đảng?
Ai phải " vâng lời " ai?
Dân hay Đảng?

Quốc Hội của Dân, do Dân, vì Dân hay Quốc Hội của Đảng, do Đảng, vì Đảng?

Ai " bầu " ai?
Dân " bầu " Đảng hay Đảng " bầu " Đảng?

Danh Chính, Ngôn Thuận.
Danh Bất Chính, Ngôn Bất Thuận.
Ngôn Bất Thuận, vì Danh Bất Chính.

27/10/2018 20:16

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Tại sao lại cần bảo mật ...?

Tại sao thân thế, sự nghiệp cách mạng
" Chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Giải phóng dân tộc "," Chống Dân, Bán Nước ", " Cướp ruộng, Bán ruộng ", " Cướp đất, Bán đất " của các đảng viên, cán bộ, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực của các cấp " lãnh đạo " từ Trung Ương đến địa phương, cần Bảo Mật vì An Ninh của cái Đảng Búa Liềm Việt Công và Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng?

Tại sao, tại sao, và tại sao .....?

Tại vì Nhân dân ai cũng biết rồi ... biết thêm chỉ có buồn thêm, chỉ có khổ thêm, chỉ có nhục thêm cho Đảng, cho
" Bác Hồ ", làm sao có thể vui chơi, say sưa, nhậu nhẹt, hạnh phúc nhất thế giới được?

Sự nghiệp cách mạng " Chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Giải Phóng dân tộc. " của các đảng viên, cán bộ đang " lãnh đạo " hiện nay và nhất là của thế hệ, con, cháu, chắt của các đảng viên, cán bộ ...

" Chả có con mẹ gì hết ", nhưng cứ rêu rao ngày đêm, để có cớ bắt Dân phải mang ơn Đảng, để có cớ cầm quyền, cầm Búa đập đầu Dân, cầm Liềm cắt cổ Dân, cầm Bô cho giặc Tàu Cộng...

Tạo sự nghiệp " Chống Dân, Bán Nước ",
" Cướp ruộng, Bán ruộng", " Cướp đất, Bán đất", tạo sự nghiệp " cầm Nón đi vay xin tư bản, tạo sự nghiệp làm thân phận kiều nữ " Thúy Kiều ", " phận mỏng cánh chuồn chuồn " "bán trôn nuôi miệng, bán miệng nuôi trôn " khắp năm châu, bốn bể.

Những sự nghiệp cần bảo mật.

Ai nuôi ai?
Dân hay Đảng?
Ai là " cha mẹ " của ai?
Dân hay Đảng?
Ai phải " vâng lời " ai?
Dân hay Đảng?

Quốc Hội của Dân, do Dân, vì Dân hay Quốc Hội của Đảng, do Đảng, vì Đảng?

Ai " bầu " ai?
Dân " bầu " Đảng hay Đảng " bầu " Đảng?

Danh Chính, Ngôn Thuận.
Danh Bất Chính, Ngôn Bất Thuận.
Ngôn Bất Thuận, vì Danh Bất Chính.

27/10/2018 19:33

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang