Xem video

Chính quyền tùy tiện bắt giữ công dân?

2016-12-11

Các tổ chức theo dõi nhân quyền chỉ trích cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục bắt giữ công dân một cách tùy tiện, không theo đúng các qui định của luật pháp.

Xem toàn trang