បទសម្ភាសន៍

៨-មេសា-២០១២៖ លោក រ៉ុង ឈុន ប្រធាន​សហភាព​សហជីព​កម្ពុជា និង​ជា​ប្រធាន​សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ ផ្ដល់​បទ​សម្ភាសន៍ នៅ​ការិយាល័យ​របស់​លោក។

លោក រ៉ុង ឈុន ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់

លោក រ៉ុង ឈុន ប្រធាន​សហភាព​សហជីព​កម្ពុជា និង​ជា​ប្រធាន​សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​សហភាព​អឺរ៉ុប ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែ​កុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កុម្ភៈ ដើម្បី​ជួប​ជាមួយ​តំណាង​សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន និង​សហជីព​ក្នុង​ប្រទេស​ទាំង​នោះ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល