អគ្គ​លេខាធិការ​នៃ​សម្ព័ន្ធ​​អង្គការ YMCA (The Young Men's Christian Association) លោក ចូហាន ជូហែន វីលហីម អ៊ែលវិក (Johan Vilhelm Eltvik) ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​កុម្ភៈ ខែ​២០១៦។

បទសម្ភាសន៍៖ តួនាទី​របស់​យុវជន​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម

អ្នក​ជំនាញ​ខាង​អភិវឌ្ឍ​យុវជន លើក​ឡើង​ថា យុវជន​មាន​តួនាទី​សំខាន់​ណាស់​ក្នុង​កិច្ច​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​នៅ​ថ្ងៃ​មុខ។ ប្រការ​នេះ ទាម​ទារ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល និង​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជាមួយ​យុវជន ជា​ពិសេស​បើក​ចិត្ត​ឱ្យ​ទូលាយ ទទួល​យក​សំណូមពរ និង​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​របស់​យុវជន។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល