គុណប្រយោជន៍​នៃ​សីល​ចំពោះ​សង្គម

ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​ណែនាំ​ឱ្យ​មនុស្ស​រក្សា​សីល ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ជីវិត​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។ ក្នុង​នោះ សម្រាប់​គ្រហស្ថ អ្នក​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះ រួម​មាន​និច្ចសីល ឬ​សីល​៥ និង​ឧបោសថសីល ឬ​សីល​៨។ អតិរេក​សីល ឬ​សីល​១០ សម្រាប់​ដូនជី​តាជី និង​ចំពោះ​ព្រះសង្ឃ គឺ​សីល​៤ ឬ​ចតុប្បារិសុទ្ធិសីល ដែល​ប្រកប​ដោយ ២២៧ សិក្ខាបទ។