ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​អាណានិគម​និយម​បារាំង​នៅ​ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម (ភាគ​១១)

នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ លោក យាង សុជាមេត្តា នឹង​រៀប​រាប់​អំពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​បាត់​បង់​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម​បន្ត​ទៀត ដោយ​សូម​រាយការណ៍​ជូន​អំពី​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​អាណានិគម​និយម​បារាំង នៅ​ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ឬ​កូសាំងស៊ីន​បារាំង​សែស។