រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ប្រទេស​អាស៊ាន​ទាំង​១០ និង​អគ្គលេខាធិការ​អាស៊ាន ព្រម​ទាំង​ប្រធាន​អាស៊ាន ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន លើក​ទី​៤៤ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១២។

ស្វែង​យល់​ពី​ការ​ជំរុញ​ការ​ត​ភ្ជាប់​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន

ការ​សម្រេច​បាន​សហគមន៍​មួយ ដែល​ប្រជាជន​ក្នុង​សហគមន៍​មាន​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​គ្នា​ល្អ គឺ​ជា​គោលដៅ​ចម្បង​របស់​អាស៊ាន។ តើ​អាស៊ាន​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ ក្នុង​ការ​ត​ភ្ជាប់​ប្រជាជាតិ​ជា​សមាជិក​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​បង្កើត​សហគមន៍​អាស៊ាន?

គេហទំព័រ​ទាំងមូល