ក្រុម​យុវជន​រាំ​សាកល្បង​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​សុវត្ថិភាព​ស្ត្រី​នៅ​ទីក្រុង នៅ​ទីតាំង​សួនច្បារ​មាត់​ទន្លេ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤។

យុទ្ធនាការ​សុវត្ថិភាព​ស្ត្រី​នៅ​ទីក្រុង​នឹង​រាំ​ម៉ាឌីហ្ស៊ុន​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ថ្ងៃ​២៦​កក្កដា

អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ធ្វើ​ការងារ​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​ស្ត្រី បាន​បង្កើត​យុទ្ធនាការ​មួយ​ឈ្មោះ​ថា សុវត្ថិភាព​ស្ត្រី​នៅ​ទីក្រុង។ យុទ្ធនាការ​នេះ​មាន​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួន រួម​ទាំង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​គំនូរ កម្មវិធី​វិទ្យុ និង​រាំ​ចង្វាក់​ម៉ាឌីហ្ស៊ុន​រួម​គ្នា​នៅ​តាម​ទី​សាធារណៈ។