លោក គល់ បញ្ញា ប្រធាន​អង្គការ​ខុមហ្វ្រែល (Comfrel) ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​កាសែត នៅ​សណ្ឋាគារ​អ៊ីមភើរៀល រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២០ មករា ២០១៥។

តួនាទី​របស់​តំណាងរាស្ត្រ​ក្នុង​ដំណើរការ​ពិភាក្សា​និង​អនុម័ត​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​នានា

គណៈកម្មាធិការ ខុមហ្រ្វែល (Comfrel) បាន​ចេញ​របាយការណ៍​មួយ​បង្ហាញ​ថា នៅ​ក្នុង​សម័យ​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ក្នុង​រដ្ឋ​សភា តំណាងរាស្ត្រ​ពី​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា តែងតែ​ខំ​ប្រឹងប្រែង​និយាយ​ការពារ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ទៅ​តាម​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ចង់​បាន ដោយ​មិន​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពិនិត្យ​ពិភាក្សា​ស៊ី​ជម្រៅ​លើ​ខ្លឹមសារ និង​ផល​ប៉ះពាល់​នានា​របស់​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ទៅ​លើ​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​មណ្ឌល​របស់​ខ្លួន​ទេ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល