តាម​យើង​ខ្ញុំ
សៀវភៅ​ច្បាប់​មួយ​ចំនួន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

មុខងារ និង​សារសំខាន់​របស់​ច្បាប់

ច្បាប់ គឺ​ជា​វិធាន​នានា​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​រដ្ឋ និង​អនុវត្ត​ដោយ​រដ្ឋ ក្នុង​គោលដៅ​កម្រិត ឬ​កំណត់​នូវ​របៀប​ដែល​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ។ ច្បាប់​កម្រិត​នូវ​ទង្វើ​របស់​មនុស្ស​ក្នុង​សង្គម ក្នុង​គោល​បំណង​រក្សា​របៀប​រៀបរយ។ ច្បាប់ ក៏​មាន​តួនាទី​ជួយ​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌​ផង​ដែរ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល