តាម​យើង​ខ្ញុំ

ភិក្ខុសង្ឃ​និង​ការ​ទ្រទ្រង់​ស្បែក​ជើង

សេចក្ដី​ដកស្រង់​ពី​គម្ពីរ​ដីកា​អដ្ឋកថា ស្ដីពី​វិន័យ​បញ្ញត្ត​ចំពោះ​ចីវរ និង​គ្រឿង​បរិក្ខារ​សម្រាប់​ភិក្ខុសង្ឃ​ពុទ្ធសាសនា​កត់ត្រា​ថា៖ «…ភិក្ខុ​មិន​ត្រូវ​ទ្រទ្រង់​អាវ… មិន​ត្រូវ​ទ្រទ្រង់​មួក… មិន​ត្រូវ​ទ្រទ្រង់​សំពត់​ឈ្នួត។ … ភិក្ខុ​ណា​ទ្រទ្រង់ (នូវ​របស់​ទាំង​អស់​នេះ) ត្រូវ​អាបត្តិ​ទុក្កដ…»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល