Giáo dục Việt Nam theo nhận định của các Đại học Mỹ

Gần đây, các chuyên gia của Đại Học Harvard đưa ra một số nhận định về thực chất của giáo dục Đại học tại Việt Nam hiện nay cũng như một số khuyến nghị cho Bộ Giáo dục Việt Nam.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2009.10.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
VN-edu-collegefair305.jpg Học sinh, sinh viên Việt Nam tìm hiểu về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ.
AFP PHOTO

Tính xác thực

Trong Ttrình gửi U ban Đc nhim Hn hp v Giáo dc Đi hc Vit Nam, hai chuyên gia ca Trường Chính Quyn Hc Kennedy ti Đi Hc Harvard là Thomas Vallely (Giám Đc Chương Trình Vit Nam) và Ben Wilkinson cho rằng đang có sự khng hong suy sp trong nn giáo dc đại học Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm và vấn đề này, Thanh Quang hỏi chuyện Giáo sư T Văn Tài tng ging dy ti Đi hc Harvard. Trước tiên Giáo sư Tải nhận định:

GS Tạ Văn Tài: Tôi đng ý vi đa s ý kiến và bt đng v mt s ý kiến khác trong t trình. Tôi đã quen biết ông Vallely t lâu, t hi  ông còn là phó cho mt bà Giám đc tin nhim ca chương trình Vit Nam và nh tôi gp di s Vit Nam Bùi Xuân Nht  ti Liên Hiêp Quc New York (hi chưa có b cm vn nên chưa có toà Đi s Hoa Thnh Đn) đ nhc nh sao Vit Nam chưa c hai ng viên du hc đến Harvard, nơi đã cp hai hc bng, cho nên trong quá trình ông Vallely làm vic dài dài, nhiu năm cho chương trình Vit Nam đ c sinh viên du hc qua Harvard, chương trình Fulbright v.v…

Tôi đã thy ông rt thương mến sinh viên Vit Nam và lo cho tin đ tương lai ca dân tc Vit Nam, mt khác ông có cá tính là cu thu quân lc chiến M, cho nên ông là người thng tính, sn sàng nói mnh m ý kiến ca ông chng e dè ai. 

Vy thì nhng ý kiến ca ông phê bình đi hc Vit Nam suy sp trm trng, tôi có th hiu được đó là s thành tâm lo lng khn thiết ca ông cho tương lai Vit Nam, mun như mt bác sĩ gii và tn tâm, cho thuc đng giã tt, cha cho các căn bnh trm trng ca nn đi hc Vit Nam. Có my ý kiến lit kê như sau v đi hc Vit Nam, mà tôi đng ý mt phn:

a)      Thành tích xut bn các công trình nghiên cu rt nghèo nàn, thí d vào năm 2007, Đi hc Quc gia Vit Nam ch có 52 công trình xut bn, Vin Khoa Hc Công Ngh có 44 công trình, thua xa các đi hc Quc Gia Seoul ca Đi hàn (5060 công trình), Singapore (3598 công trình), Đi Hc Bc Kinh (3219), Đi Hc Fudan (2343 công trình), Đi Hc Mahidol và Chulalongkorn ca Thái Lan (950 và 822) v.v…

Thành tích v bng sáng chế ca Vit Nam là s không, so vi Đi Hàn có 102.633 bng sáng chế, Trung Quc có 26.292 bng sáng chế, Singapore 955, Thái Lan 158, Mã Lai 147, Phi Lut Tân 76...

T Trình báo đng là nếu không cp thi ci c th chế cho giáo dc đi hc, Vit Nam s tht bi hoàn toàn trong mc tiêu phát trin tim năng to ln ca mình.

GS Tạ Văn Tài

b)      Không hun luyn sinh viên đúng nhu cu kinh tế, do đó 50% sinh viên tt nghip đi hc không tìm được vic làm đúng ngh chuyên môn, s chun b sinh viên đi vào ngh nghip chuyên môn đã b ti t vì 25% giáo trình bt buc tp trung vào gíáo điu chính tr (political indoctrination).

Tìm trong sinh viên không đ nhân công chuyên môn hay các nhà qun tr gii cho nn kinh tế Vit Nam. T Trình báo đng là nếu không cp thi ci c th chế cho giáo dc đi hc, Vit Nam s tht bi hoàn toàn trong mc tiêu phát trin tim năng to ln ca mình.

c)       Vit Nam có ước vng xây dng đi hc có phm cht quc tế nhưng hin nay không có mt đi hc Vit Nam nào được xếp vào hàng đi hc có phm cht ca Á Châu. T trình này nói rng trái vi sinh viên Trung Quc và n Đ, sinh viên Vit Nam không cnh tranh ni đ được thâu nhn vào nhng chương trình cao hc thượng thng ti Hoa Kỳ và Âu châu.

Tôi thy có l ông Vallely, trong khi điu khin chương trình Vit Nam Harvard và nht là li được B Ngai Giao M cho thu li vic tuyn la sinh viên cho chương trình Fulbright., đã có dp thy trong nhng sinh viên xin vào chương trình cao hc M, người gii thì thường là đã đi du hc sang Liên Sô hay Đông Âu trưóc đây ri bây gi sang M ly thêm bng M, còn người xut thân t đi hc Vit Nam thường kém (có ln ông nh tôi làm người dch hay h tr trong lp cho mt sinh viên t Vit Nam đã được gi gm qua hc ti trường Công Quyn  Hc Kennedy, vì thế nên Harvard min cưỡng nhn, nhưng   kém quá cn có người dy kèm—nhưng tôi thy vic dy kèm hay dch giùm này mt nhân v cho tôi, là nhân viên  nghiên cưú ban ging hun bên trường Lut Harvărd, nên tôi t chi.)

rmit-student-giving-presentation-305.jpg
Một nữ sinh viên đang trình bày trước lớp tại trường đại học RMIT ở Sài Gòn.
AFP PHOTO
Nhưng tôi phi nói là tôi không có khuynh hướng nói qúa khng đnh v phm cht kém ci ca Đi hc Vit Nam, theo kiu ông Vallely và Wilkinson nói mnh, vơ đũa c nm—

Thanh Quang:  Như vy ý kiến ca Giáo sư ra sao?

GS Tạ Văn Tài: Tôi nghĩ rng khi nói v phm cht nn đi hc Vit Nam cũng như M, ta phi phân bit các đại hc đng cp cao và các đi hc đng cp thp, thí d M, có nhiu đng cp, t hng siêu (như Harvard, Yale...) đến hng đng cp quc gia (national universities and colleges), đến lai đi hc thuc hng có v thế đa phương (regional universities, colleges) đến các lai đi hc cng đng (Community colleges).

T trình ca ông Vallely và Wilkinson quên mt s khác bit ti Vit Nam gia mt bên, là các đi hc m rng, chuyên tu, ti chc… vi s thu nhn sinh viên bưà bãi không có trình đ, vi s hun luyn lng lo thiếu tiêu chun, thiếu phương tin (theo mt t trình hi năm 1992 ca UNESCO, 66% đi hc, phn ln là các đi hc có sĩ s dưới 800,  ch có phòng c ti t, vi thư vin và máy móc trang b rt gii hn.)

Chúng h thp phm cht nn đi hc Vit Nam xung mt mc trung bình thp, và mt bên, là các đi hc quc gia có thi tuyn sinh viên và hc trình và ban ging hun quy cũ hơn.

Ngoài nhà nước, các trường đi hc cũng phi thy không th thâu nhn bừa bãi và cho ra trường các sinh viên trong các ngành ngh ít vic làm, nghĩa là phi c gng cho s cung đi sát s cu trong th trường nhân lc.

GS Tạ Văn Tài

Tôi có din giảng khoá hun luyn ngn hn v lut thương mi và đu tư quc tế ti Đi Hc Kinh tế thành ph H chí Minh, thì thy trình đ sinh viên  cũng khá, và nht là rt hiếu hc mun giao lưu vi các ngun kiến thc mi (tôi dùng sách giáo khoa dùng trong Đi Hc  Lut Harvard, dch ra tiếng Vit, nhưng sinh viên ưa sách tiếng Anh và t chp hình in li cun đó).

Tôi cũng không thy T Trình “chn bnh đúng nguyên nhân” ca cái nn 50% sinh viên tt nghip không kiếm được vic, vì lý do không  hn là hc nhiu gi chính tr, đó ch là mt phn, lý do chính là  tuy nhà nước không còn ép sinh viên đi vào các ngành này kia như thi kỳ kinh tế hoch đnh cng rn, nhưng mà nhà nước, t  khi chuyn sang kinh tế  th  trường, chưa đưa ra  các con s thng kê  v nhu cu các ngành ngh có trin vng trong th trường tương lai, đ các cá nhân  sinh viên t quyết đnh chn  ngành ngh cho sát nhu cu nn kinh tế.

Ngoài nhà nước, các trường đi hc cũng phi thy không th thâu nhn bừa bãi và cho ra trường các sinh viên trong các ngành ngh ít vic làm, nghĩa là phi c gng cho s cung đi sát s cu trong th trường nhân lc.

Nguyên nhân khủng hoảng

Thanh Quang:  Gíao sư nhn xét như thế nào v các nguyên nhân to ra khng hong đi hc Vit Nam, mà T Trình đã đ cp ti?

GS Tạ Văn Tài:  Đây là vn đ tôi cũng  có mt s ý kiến khác vi T Trình. Tôi đng ý vi T Trình là đường li qun tr đi hc ca nhà nước đã to ra phm cht suy trm ca nn đi hc:  tp trung quyn v trung ương mà không cho t tr và t qun đi hc, do đó tiêu dit hay gim đi các  sáng kiến và  s tn tâm say mê công vic.

Tuyn chn và thăng thưởng nhân viên, cung cp  hay phát các ngun tài tr ngân sách (cho nghiên cu chng hn), không theo kh năng và thành qa công vic nhiu, mà theo thâm niên, lai lch chính tr hay liên h cá nhân, kèm theo s ác cm ca các cp qun tr cao trong đi hc, thường được hun luyn t Liên Sô và Đông Âu, đi vi các nhân viên tr tui giáo dc t các nước Âu Mỹ.

Giáo trình không được t do như bên Trung Quc, tuy rng đã dn dn ci m hơn, khiến cho thiếu năng đng trí thc; và cũng vì thiếu năng đng trí thc cho nên các hc ga tr không th giao lưu d dàng được vi các ngun kiến thc bên ngoài.

Nhưng có đim tôi không đng ý vi T Trình là cho rng nn đi hc Vit Nam yếu kém vì nó tha kế nn đi hc thi thc dân Pháp, và đến khi dc lp thì b chiến tranh và cai tr dc tài mà không có ch đo đ xây dng nn đi hc có phm cht cao.

Pháp đã du nhp nn đi hc có phm cht cao vào Vit Nam, vi quan nim đng hóa giai cp thng tr bn x vào nn văn minh Pháp, theo s mng văn minh hóa ca Pháp (mission civilisatrice), khiến đi hc Đông Dương, nht là y khoa, dược khoa, lut khoa, và khoa hc tr thành nơi hun luyn các tng lp ưu tú (elite) ca Vit, Mên và Lào.

Nhng sinh viên tt nghip Đi hc Đông Dương sang Pháp thi Tiến sĩ, thc sĩ lut (như  Vũ Văn Mu), tiến sĩ, thc sĩ kinh tế (như Vũ Quc Thúc, Nguyn Cao Hách), Tiến sĩ Toán ( Đng Đình Áng),  đã là nhng người xây dng nn đi hc Vit Nam sau khi Pháp rút lui năm 1954 ti min Nam Vit Nam.

Nơi đây đã tiếp tc mt nn đi hc tt đp, thí d riêng v ngành lut, đã to ra mt hc trình vi các sách giáo khoa tt, các người tt nghip có kh năng, mà sau này các người sng trong chế đ Vit Nam Cng Sn cũng phi công nhn là có phm cht cao: thí d Lut sư Lê Công Đnh phi viết bài công nhn giá tr Đi hc Lut Khoa Saigon trước 1975; Giáo sư Hoàng Ngc Giao ca Phân Khoa Lut Đì hc Quc Gia Hà Nôi du hc ti Boston, mun nh chúng tôi tìm các sách giáo khoa tt ca các giáo sư quc tế  công pháp ca Đi Hc Lut Saìgon trước 1975.

T 1954 đến 1975, t các đi hc Min Nam Vit Nam, đã nhiu sinh viên du hc sang Pháp, Đúc, Anh,Úc , Nht và Hoa Kỳ v.v.. và thành công, nhiu khi ngay trong năm đu, các đi hc các nước y, ri đu bng đi hc Âu M d dàng, và hàng lot, trong đ các ngành, k c nguyên t lc,  nhiu người đu đến bng tiến sĩ , chng t nn di hc Min Nam Vit Nam có phm cht và đào to người gii.

Nhng sinh viên hc trong đi hc Pháp thành lp  thi thuc đa mà sau này góp phn xây đng nn đi hc   Min Bc Viêt Nam trước năm 1954, như tiến sĩ lut Đ Xuân Sng, Nguyn Mnh Tường , bác sĩ y khoa khoa trưởng trường Y Hoàng Đình Cu (mà sau 1975, báo chí M đã biết ti), bác sĩ Tôn Tht Tùng, giáo sư  Toán hc Hoàng Ty là bng chng  sng v nn đi hc tt do Pháp xây dng ti Vit Nam, còn đ li nh hưởng ngay ti Min Bc Vit Nam.

Tương lại đại học VN?

Thanh Quang: Giáo sư nhn thy T Trình va nói có ghi nhn lc quan hay bi quan gì vế trin vng tương lai ca nn đi hc Vit Nam không ?

GS Tạ Văn Tài:  Tôi thy T Trình có nếu hy vng v tương lai đi hc Vit Nam nhưng rt dè dt và tôi cùng thy T Trình chưa chú trng nhiu lm v đãi ng và mc sng ca các gii chc ging hun đi hc, điu mà tôi mun b túc cho T Trình.

T Trình có nói đến Ngh quyết 14 mun ci t toàn din gíao dc đi hc vào năm 2020, cho phép t tr nhiu hơn và s tuyn chn da trên thành qu, và nhà nước đã đt ưu tiên v giáo dc đi hc trong 3 năm qua. Đó là nhng đim hy vng.

Nhưng T Trình cho rng tc đ ci t còn rt chm, và nht là nhà nước vn mun ôm gi quyn hành theo não trng kế hoch tòan din t trung ương, nht là mun giũ quyn phân phi các ngân khon tài tr ca các cơ quan quc tế, khiến cho khó lp đi tác vi các đi hc M vn t tr đến mc rt cao.

Tôi cũng thy T Trình nói mt cách không lc quan cho lm v các yếu t quc tế giúp đ nn đi hc Vit nam. Thí d: nói rng vic c sinh viên du hc , gia tăng rt mau nhng năm gn đây, nht là sang M, cũng không th là gai pháp cho nn đi hc Vit Nam, vì du sinh ch là mt s cc nh, gm nhũng gia đình có tin cho con cái du hc hay nhng ai may mn xin đựơc hc bng.

T trình cũng nói  các khan tài tr ca các cơ quan quc tế không được phân phi theo tiêu chun kh năng, còn các đi hc quc tế đi vô Vit Nam hun luyn thì phn ln ch nhm trc li thu hc phí t sinh viên theo các ngành thc dng, nhưng hc phí cao này ch mt s tr ni, đi chúng không kham ni.

Vit Nam mun lp mt hay vài đi hc thuc loi “đng cp quc tế” và t 2005 đã tranh th s h tr ca M, vi vic Th tướng Phan Văn Khi, trong cuc viếng thăm Harvard năm 2005,  yêu cu Harvard gíúp.

Năm 2006 , Th Tướng Khi ký quyết đnh v đi hc đng cp quc tế  năm 2007, Ch Tch Nưóc Nguyn Minh Triết thăm Hoa Kỳ và tiếp tc thúc đy Hoa Kỳ giúp.  Năm 2008, Th Tướng Nguyn Tn Dũng thăm Hoa Kỳ và ký bn ghi nh v vic lp vài trường đi hc Hoa Kỳ ti Vit Nam.

Tháng 6/2009, Vit Nam tuyên b vay Ngân Hàng Thế Gii và Ngân Hàng Phát Trin Á Châu 400 triu M Kim đ xây 4 trường đi hc đng cp quc tế (Vit -Đc, Khoa Hc Công Ngh Hà Ni, Đà Nng, Cn Thơ).

T Trình ca Harvard nói v tham vng lp đi hc đng cp quc tế ca Vit Nam như sau:

Tuy biết Vit Nam rt mong thu hút s tham gia hp tác ca các đi hc hàng đu ti Hoa Kỳ, các đi hc danh tiếng ti Hoa Kỳ s không vào Vit Nam theo kiu các nhà đu tư, tc là s không h thp tiêu chun ca mình đ  thu li tài chánh, nếu chính quyn Vit Nam “không quyết tâm theo đui các tiêu chun mt đi hc  tt”, tc là “t do trong giáo trình” (được t do đưa vô gíao trình và vic nghiên cu các đ tài mà không phi tham kho trước vi b giáo dc—v đim này.

Nếu Quyết đnh 97 mi ban hành gn đây, mà T Trình Harvard không nói ti,sẽ có hại nếu hủy bỏ hay sửa đổi—nó  đưa ra mt danh sách hn chế các d tài có th bàn lun khoa hc và  do đó có th c hi cho vic nghiên cu khoa hc và vic thành lp được các đi hc đng cp cao) và “t qun, t tr”, theo đó chính quyn ch dóng vai hn chế, và  đi hc s tìm các ngun tài tr  ging hun và nghiên cu ngoài ngân sách nhà nước.

T Trình kết lun là U Ban H Hp Đc Nhim v Giáo Dc Đi Hc  s có mt vai trò đc bit trong vic v mt lược đ toàn din cho vic ci t giáo dc đi hc và xúc tiến  vic ci cách.

Thanh Quang: Thưa GS, dường như T Trình này quên đ cp ti vic đãi ng qua lương bng và ngân khan nghiên cu cho các giáo sư đi hc VN?

GS Tạ Văn Tài:  Chúng tôi b túc cho T Trình  Harvard: đó là s đãi ng bng lương bng và các ngân khan nghiên cu sao cho cuc sng vt cht đàng hoàng hơn đ các giáo sư có th tn ty vào vic nghiên cu. Hin nay, tình trng li tc đi khái như sau:

(1) Theo các t trình tin tc, 70% sinh viên Vit Nam du hc (có th nói là thành phn trí tu chn lc) không mun v nước, và mun li ngoi quc kiếm tin nhiu hơn lương bng thp kém trong đi hc Vit Nam; vic xây dng đi hc Vit Nam b thit mt lc lượng nhân s đó (trong khi  đó thì, như mt s nhà nghiên cu đã ch ra, s lượng trí thc Vit Kiu tui tr và trung niên v nước khá quan trng, đem theo không nhũng trí tu, mà còn c  vn đu tư, các s quen biết và liên h hi ngoi, và kinh nghim v th trường quc tế--còn trí thc hi ngoi tui hưu thì có th nâng cao trình d cho gii chuyên môn trong nước—Xin xem Đ Án ca B Ngoi Giao Vit Nam v vic“thu hút trí thc ,chuyên gia người Vit nước ngoài trong vic xây dng đt nưóc”);

(2) Lương bng giáo chc đi hc Vit Nam được coi là thp nht thế gii, theo chính thông tin ca nhà nưóc trong trang nhà v giáo dc : trong khi lương giáo sư đi hc trung bình ti các nước Á Châu là 1,000 M kim, thì  Vit nam, giáo chc đi hc, ngoài cm tưởng các ý tưởng ci t giúp nước b coi thường, h ch có lương căn bn trung bình là 150 M Kim, dy thâm niên 15 năm thì 170 M Kim, thâm niên 30 năm, đến tui sp v hưu ,thì 279 M Kim; mi gi dy s tính thêm tin gi ph tri, do đó lương ngoi mi vô ngh có th là 200 M Kim; còn nu có thêm tin do d án nghiên cu thì có th có li tc ti 500 M Kim mt tháng (tin tc này do s trao đi trong website ca các giáo sư M và Vit có kinh nghim ti Vit Nam) ;

(3) Nhưng kiếm được d án nghiên cu trong ngân sách nhà nước Vit Nam thì là c mt s cnh tranh trong bu không khí phân bit đi x da trên vây cánh và chính tr; còn các ngun tài tr nghiên cu cu các cơ quan quc tế như các qu tng lp (Foundations) thì ít giáo sư Vit Nam biết ti;  v li nhà nước, theo chính sách, có l hc ca Nga , là không d dãi cho các t chc phi chính ph (non-governmental organizations—đang bàn rt k v lut chi phi các t chc này), có l ngi s trưởng thành ca các t chc trong khu vc tư (Ford Foundation đã đóng ca Vit Nam, sau nhiu năm làm nhiu vic ích li);

(4) Rút cc thì trí thc đi hc Vit Nam hoc là phi dy thêm rt nhiu gi, có khi đã dy 20 gi mt tun mà còn phi dy thêm gi nưã (v li đi hc cũng có khi bt h dy thêm gi đ thi hành các hp đng kiếm thêm tin ca chính đi hc), b bê vic nghiên cu, không còn kh năng xây dng đi hc đng cp cao vi các công trình nghiên cu khám phá kiến thc mi; hoc là b ngh giáo chc đi hc đ ra ngoài làm vic cho các công ty ngoi quc, kiếm gp đôi lương bng (thí d,  làm cho hãng ngoi quc có th kiếm mi tháng 1,000 M Kim vi bng c nhân đu ti hi ngoi, hay 2,000 M Kim vi bng chuyên môn cao cp (tiến sĩ..).

Nhà nước s thua cuc, mt nhân tài, trong cuc cnh tranh th trường nhân công trí thc cp đi hc, nếu không có s đãi ng xng đáng đi vi h.

GS Tạ Văn Tài

Thanh Quang: Như vy kết lun ca GS là gì?

GS Tạ Văn Tài: Nhà nước phi thy rng nhà nước s thua cuc, mt nhân tài, trong cuc cnh tranh th trường nhân công trí thc cp đi hc, nếu không có s đãi ng xng đáng đi vi h.

Rt không nên trit tiêu các quyn li ca các giáo sư hc ga, dù đến tui hưu, nhưng còn kh năng đóng góp, thí d  các phương tin giao dch ca h vi các đng nghip và cơ quan, như  ch  làm vic, đin thoi (đng có ct đin thoi ca h ngay khi hi hưu như đã ct đin thoi ca Giáo sư Vin Trưởng Đa hc An Giang Võ Tòng Xuân, người đã có công lao xây dng Đi hc Cn Thơ và An Giang, và có kh năng vn dng các ngun tài tr quc tế cho đi hc Vit Nam). 

Vic đãi ng xng đáng trí thc trong nước cũng cn đ tránh tình trng mà B Ngoi Giao Vit Nam đã t trong “Đ Án Thu Hút Trí Thc Chuyên Gia Ngườì Vit nứơc ngoài”: “Trí thc trong nước chưa được trng dng, được tr lương xng đáng, nên vic ưu đãi Vit kiu gây so bì, bt hp tác. Ngoài ra còn có tâm lý lo ngi trí thc Vit kiu v s làm bc l s yếu năng lc chuyên môn hoc chiếm mt v trí ca người trong nước. Đây cũng là mt tr ngi khi đưa ra bt c kiến ngh nào ưu đãi trí thc Vit kiu”.

Thanh Quang: Xin cm ơn Giáo sư T Văn Tài.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
27/10/2011 15:08

chính xác, giáo dục VN đặt nặng về thành tích, quá chú trọng kiến thức suông, trong khi "học đi đôi với hành". Như môn Sinh chẳng hạn, học quá chi tiết về phép lai, nhân giống... ở cấp THPT có cần thiết? Không nghĩ những kiến thức đó đem ra đời sống làm được gì? SV chẳng biết mình học những kiến thức đó để làm gì, vận dụng như thế nào? Học xong chẳng để lại ấn tượng gì về mớ kiến thức hỗn độn, quá tải!

Anonymous
19/10/2009 16:50

Toi cung la du hoc sinh, hoc xong roi thi o lai Canada lam viec va nhap quoc tich luon. Di nhien gan nhu 90% du hoc sinh khong ai muon ve vi ho da bo ra so tien qua lon de hoc o nuoc ngoai,neu hoc xong ho ve Vietnam thi muc luong cua ho duoc bao nhieu? Cao nhat cung chi $500/thang. Voi su dau tu va no luc o ben nuoc ngoai roi cuoi cung di ve Vietnam lam $500/thang nhu vay tha rang o nuoc ngoai di lam boi ban (waitor/waitress) cung con kiem duoc hon nhieu gap may lan so voi luong o Vietnam. Them vao do nua la neu nhu du hoc sinh ve Vietnam ma khong co quen biet voi co quan chinh phu hay khong phai la con ong chau cha thi cung chang tim duoc viec lam. Neu nhu vay thi dau co ai muon ve lam gi. Toi dong y voi nhan dinh cua anh Nguyen Phuoc Thanh goi tu USA. Nhan dinh cua anh la dung 100%

Anonymous
19/10/2009 13:24

Vien tro thi duoc Phe binh Dai Hoc cua Viet Cong La vi pham tho bao Chu quyen va luat phap cua Viet cong anh hung

Anonymous
19/10/2009 11:28

Dựa vào đâu mà giáo sư nắm được 30% du học sinh không muốn về ạ ?? Tôi xin chắc chắn con số đó phải từ 50-70%. Một khi đã học tập ở nước ngoài thì rất khó có thể về lại VN trừ khi du học sinh đó có những mối liên hệ trong chính phủ việt nam hoặc những công tử trốn đại học sang nước ngoài để tiêu tiền của bố mẹ

Anonymous
19/10/2009 21:48

Dang CS phai co quyet tam xay dung dat nuoc- Dai ngo xung dang nguoi co tai - Khong co van de danh cho truoc cho COCC mac du chung la bon bat tai.Hoac neu co the, thay doi che do doc tai dang tri thanh che do da nguyen, da dang thi may ra VN moi co mot nen Dai Hoc tien bo, theo kip cac Dai Hoc o cac nuoc tien tien.

Anonymous
19/10/2009 13:17

Mieng noi CTGD theo kieu Viet Cong.Thi den noi FORD Foundation phai dong cua tai VN.Den bay gio My moi biet da la qua muon.Con VN se di ve dau ??????

Anonymous
20/10/2009 04:01

Dang cong san VN cai tri tren doi tra va bao luc , vi the khong the dao tao ra nguoi tri thuc chan chinh duoc.Nguoi tri thuc chan chinh se khong lam theo nhung loi doi tra ,thi luc do chinh quyen se dung bao luc de tran ap.Hien nay cac ban da thay xay ra tai VN.EX:Luat su Truong cong Dinh v v .Ma doi tra va bao luc cai tri la do thieu nen phap tri chan chinh.Do do du co dao tao ra nhieu nhan tai cung se khong su dung duoc nhan tai de xay dung cho dat nuoc.Tom lai de cho dat nuoc mau phat trien,dat nuoc phai DAN CHU THUC SU,Lap phap tu phap,hanh phap phai doc lap.Luc do tri thuc se dong gop xay dung dat nuoc va su phat trien moi lanh vuc nhu kinh te ,giao duc khoa hoc quoc phong se rat de dang.

Anonymous
21/10/2009 01:55

Đại học đẳng cấp quốc tế, nhưng khi đào tạo ra có sử dụng người có năng lực đâu, chỉ cần là Đảng viên thôi

Anonymous
19/10/2009 19:30

Giao duc Vietnam dang dung truoc mot thach thuc rat lon. Viec hoc chinh tri. qua nhieu lam cho sinh vien bi nhoi nhet 1 mo' kien' thuc' ma ko bit lam gi. Neu ai tung lam ve linh vuc ki thuat nhu toi thi co le se biet. Neu o Viet nam thi khong phai de~ de mua 1 con chip hay 1 thiet bi dien tu chuyen dung. de thuc hien cac thi nghiem nghien cuu' cung nhu cac do` an' ki thuat. Dieu ma da tro nen qua de dang` doi voi cac nuoc khac, chi can mua online, hang se duoc chuyen den. Hau het cac nha san xuat tu choi viec chuyen hang ve Viet nam. Chinh phu Viet nam van chua quan tam dung muc den khoa hoc ki thuat, dieu ma nhung nuoc nhu Singapore, Han Quoc, Nhat Ban da nhanh chong thuc hien ngay tu nhung ngay dau doc lap. Co le chinh phu VN con ban tam qua' nhieu den tinh hinh chinh tri, den nhung nguoi chong doi' dang CS... neu that su yeu nuoc, nhung nguoi lanh dao VN phai bo qua quyen loi. giai cap de nghi den cai loi. cua ca 1 dan toc.

Anonymous
21/10/2009 16:00

Cam on ban Nguyen Phuoc Thanh da nhac la ty so sinh vien Viet Nam du hoc khong muon ve nuoc la cao hon so 30%. Theo mot cuoc dieu tra phong van ma toi doc duoc thi so do la 70%, nhung trong bai viet luc dau, toi dinh viet la "chi co 30% muon ve nuoc", ma viet nham thanh "30% khong muon ve nuoc", toi co yeu cau Dai A Chau Tu Do cai chinh truoc khi co thu gop y cua ban Nguyen Phuoc THanh la "70% khong muon ve nuoc". Nay thi ho da viet cai chinh gium toi. Dau sao cung cam on ban Thanh co nhan dinh dung thuc trang.
Ta Van Tai

Anonymous
26/10/2009 21:39

Day la nhung y kien chinh xac dang quan tam.bo tuc them phai quang ba tu tuong thuc dung trong hoc tap .khiem ton trong hoc tap tranh quan diem cho ta la thong minh bac nhat so voi sinh vien cac nuoc .cuoi cung khi mang nhung kien tuc hoc duoc ap dung vao thuc te cuoc song khong phat huy duoc

Anonymous
20/10/2009 11:08

''Chủ nghĩa cộng sản là một mưu đồ quốc tế, nó chỉ viện đến chủ nghĩa quốc gia -tổ quốc - quê hương - đồng bào - dân tộc -nhân dân - giải phóng - dân chủ - tự do... như những thứ công cụ để tranh đoạt quyền lực, cũng như để lừa gạt dân chúng.

Một khi đã có được quyền lực, chủ nghĩa cộng sản sẽ nỗ lực xoá sạch từng quốc gia, triệt phá nền văn hoá dân tộc và nô dịch nhân dân của quốc gia đó.''

Alexandr Isayevich Solzhenitsyn - Nobel Prize in Literature in 1970

Anonymous
21/10/2009 11:42

Với CS học gì thì học - HỒNG HƠN CHUYÊN -bởi vậy đất nước mãi mãi tụt hậu

Anonymous
19/10/2009 20:28

Su yeu kem that ra da co tu lau roi . quan trong Ho co dam thay doi khong , hay xem cai QD 97 thi se ro .