Anonymous says:
05/11/2020 14:00

Why Comrades all of free capitalist nations do not understand a small country as VC of (pre-communist) socialist regime following Marxism and Leninism MUST "bow" in front of NATIONS of Capitalism to" beg as a bagger in Darkness ". But, When it has strong enough, it will enter herd with the Chinese Communist and North Korean communists for attacking and capturing Southeast Asia and whole Asia. Such is the long-term shabby plan of the communist parties of Asia.
Tại sao các chiến hữu của các nước tư bản tự do lại không hiểu một nước nhỏ bé như VC của chế độ xã hội chủ nghĩa (tiền cộng sản) theo chủ nghĩa Mác và Lê-nin lại PHẢI “cúi đầu” trước QUỐC GIA của chủ nghĩa tư bản để “ăn xin như một kẻ móc túi trong bóng tối”. Nhưng, khi nó đủ mạnh, nó sẽ nhập đàn với Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Bắc Triều Tiên để tấn công và chiếm Đông Nam Á và toàn châu Á. Đó là kế hoạch tồi tàn lâu dài của các đảng cộng sản ở Châu Á.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang