လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ တာဝန္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ တာဝန္ႎႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မႀာ၊ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ား၏ ပိတ္ပင္ဟန္ ့တားမႈမ်ား ေၾကာင့္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိေသာ အာရ ႏႎုိ္င္ငံမ်ားမွ ေသာတရွင္မ်ားထံ၊ တိက်မွန္ကန္ျပီး၊ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေသာ သတင္း ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  ထုတ္လႊင့္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခြင့္ႎႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္၊ ပဓာနက်သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားအား တစိုက္မတ္မတ္ လို္က္နာက်င့္သံုးသၾားမည္။ ကိစၤမ်ား ဆံုးဴဖတ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မရွီမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား၊ ေသာတရွင္မ်ား အျကားအဴမင္မဵားေစရန္အတၾက္၊ လၾတ္လပ္ေသာအာရႀအသံက ထုတ္လၿင့္ေပးေနပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ ၏ တာဝန္ွမွာ တိက်မွန္ကန္ေသာ၊ အခ်ိန္ကိုက္လည္း ဴဖစ္ေသာ သတင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေပးရန္၊ အာရႏ ႎုိ္င္ငံမ်ားက ျပည္သူမ်ားအေနဴဖင့္၊ မိမိတို ့၏ အျမင္အယူအဆအမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႎို ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း ဤနည္းအတိုင္း ျဖစ္ျပီး၊ မိမိတို ့ဌာနမ်ား၏ အသံလၿင့္ခ်က္မ်ားကုိ တကမၻာလံုးအတိုင္းအတာထိ ပ်ံ့ႏွံ့နႎိုင္ေအာင္၊ ထပ္မံ အားဴဖည့္ထားဴခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းအစီအစဥ္မ်ားအျပင္၊ သက္ဆိုင္ရာႎုိင္ငံမ်ား၌ ပိတ္ပင္တားဴမစ္ခံထားရသည့္၊ စာေပ ႏွင့္  အသိဥာဏ္ပြါးဖြယ္ရာ ေရးသားခ်က္မ်ားကိုလည္း ထုတ္လၿင့္ေပးပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္ သတင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊ အဴမင့္မားဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား၊ ဴမဲဴမံစၾာ ခံယူက်င့္သံုးပါသည္။ သတင္းထုတ္လၿင့္ခ်က္မ်ား၌ တိက်မႁ၊ မ႖တမႁ ရွိယံုမက၊ တဖက္ဖက္သို ့တိမ္းေစာင္းမႈ ဘက္လိုက္မႈ မရွီရေအာင္လည္း၊ အားသြန္ခြန္စိုက္ ၾကီုးပမ္း  အားထုတ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္၊ တရုတ္ဌာနမွ မန္ဒရင္း၊ ကန္တုန္၊ ဝီဂါဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဌာန၊ တိဘက္ဌာန၊ လာအိုဌာန၊ ကေမၻာဒီးယားဌာန၊ ဗီယက္နမ္ဌာန၊ ကိုရီးယားဌာနတို ့မွ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ထုတ္လၿင့္ေပးေနပါသည္။

ေသာတရွင္မွ ကိုယ္တိုင္ မိမိတို ့၏ ကိုယ္ပိုင္အဴမင္၊ အယူအဆမ်ားကို တုိက္ ရိုက္ ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခြင့္ ၊ မိမိတို ့ သိလိုသည့္ အေဳကာင္းအရာမ်ားအား တုိက္ ရိုက္ ပါဝင္ေမးျမန္း  ႏႎုိင္ခြင့္ ရွိသည့္ အစီအစဥ္တရပ္ကိုလည္း လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ က ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ား ကန္တုန္ဌာနမွာ ၁ ခု၊ မန္ဒရင္းဌာနမွာ ၅ ခုု၊ တိဘက္ဌာနမွာ ၄ ခု  ႏွင့္ ဝီဂါဌာနမွာ ၁ ခု၊ စုစုေပါင္း ၁၂ ခု စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္ အျမတ္အစြန္း ရေရးအတြက္ မရည္ရြယ္ေသာ၊ တသီးပုဂၢလ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က လြတ္လပ္ေသာအာရအသံကို ထူေထာင္ခြင့္ ျပဳထားျပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ႏွစ္စဥ္ ရန္ပံုေငြ ခ်ေပးေနေသာ္လည္း၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဌာနတခု မဟုတ္သလို၊ က်ြနု္ပ္တို႔သည္လည္း အေမရိကန္အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။

ကြန္မင့္မ်ား (13)
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္

အမည္မေဖာ္လိုသူ

ေနရပ္- Free

လူတို႔သည္ မိမိကို မေကာင္းေျပာလ်င္ မခံႏိုင္ ဆဲလ်င္မၾကိဳက္ ''အသံျဖင္႔ ေျပာသည္ႏွင္႔'လက္ျဖင္႔လုပ္လိုက္ျခင္း' ျမိဳ႕ေနလူ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ တစ္ဦးဆီက ပိုက္ဆံ တစ္ဦးကယူ၍ အသက္ေမြးၾက၏ ''ေတာ၌ ကိုယ္တိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ၍ လွည္႔လွယ္စားၾက၏ ''ေတာကလူကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ရန္ မလြယ္ကူေသာ္လည္း ျမိဳက လူကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ရန္ လြယ္တယ္ဆိုတာ ေလာကသားမ်ား သတိထားမိသလား

Jan 27, 2016 04:53 AM

အမည္မေဖာ္လိုသူ

ေရးခ်င္သလိုေရး ဆဲခ်င္သလိုဆဲ ဖြင္႔ေပးထားလိုက္စမ္းပါ ဒါမွ ေလာကသားေတြ အေၾကာင္း သိရမယ္

Jun 06, 2015 04:18 AM

အမည္မေဖာ္လိုသူ

ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထဆိုျပီး လက္လုပ္လက္စားမ်ား ထံမွ ေငြေကာက္ခံ၍ အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင္႔ကာ နာမည္ေကာင္းယူတတ္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံပါသည္ မေျပလည္၍ မပါဝင္နိုင္လ်င္ ယုတ္ညံ႕ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား နွင္႔ လူရာမသြင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံအပ္ပါသည္

May 14, 2015 10:23 PM

thin thin

ေနရပ္- mawlamyine

YES

Apr 12, 2013 10:42 PM

ye

ေနရပ္- ygn

ရန္ကုန္လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၇ရပ္ကြက္ ေတးဥယ်ာဥ္ ၁
လမ္းမွာ လက္လုပ္လက္စားမ်ားထံမွ မိသားစုတစ္စုလွ်င္
က်ပ္တစ္သိန္းခြဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထကြန္ကရစ္လမ္းခင္း
ဖို႔ အတင္းအဓမၼေကာက္ခံေနတာကို ထုတ္လႊင့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။ အီးေမးလ္ေပးပို႔ထား
ၿပီးျဖစ္ပါတယ္ ။

Dec 09, 2012 08:53 AM

မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈရန္.

ဆိုက္တခုလံုးသို႔