လူထုလႁပ္ရႀားမႁ၏ ေရႀႚအလားအလာ

2007-10-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ရက္)

monks_marching_150px.jpg
စက္တင္ဘာ သံဃာႎႀင့္လူထုလႁပ္ရႀားမႁ အရႀိန္အဟုန္ အဴမင့္ဆံုးဴဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္တၾင္ တခဲနက္ ခဵီတက္လာေသာ ဆႎၬဴပသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ရဟန္းသံဃာေတၾ ဦးေဆာင္႓ပီး၊ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾ ပၝဝင္ခဲ့ဳကတဲ့၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးဟာ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင္း ေပၞေပၝက္လာတဲ့ အ႒ကီးမားဆံုး လူထုလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးရဲ့ ထူးဴခားခဵက္၊ အားေကာင္းခဵက္ေတၾ၊ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾဲမႁေဳကာင့္ ဒီလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး အ႓ပီးတိုင္ ခဵႂပ္႓ငိမ္းသၾား႓ပီလား၊ ဴပန္လည္ ေပၞေပၝက္လာႎုိင္သလား ဆိုတဲ့ အလားအလာ၊ ဒီလို အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾဲခဲ့တဲ့အတၾက္ အစိုးရအေနနဲႛ ဘယ္လို အဴမတ္ထၾက္႓ပီး ဘယ္လိုအ႟ႁံးေပၞတယ္ ဆုိတဲ့အေနအထားေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဒီတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းမႀာ ေဆၾးေႎၾးသံုးသပ္ထားပၝတယ္။

ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးဳကတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကေတာ့ ဴပည္တၾင္း တိမ္းေရႀာင္ေနတဲ့ေနရာကေန ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ကိုထၾန္းဴမင့္ေအာင္၊ မနီလာသိန္းနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ အေဴခစိုက္ စစ္ဖက္အရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးအေဳကာင္း သုေတသနစာတမ္းေတၾ ဴပႂစုေနသူ ဦးဝင္းမင္းတိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက တင္ဴပထားပၝတယ္။

ယခင္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမဵား။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔