ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြး ခ်ယ္တဲ့ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပး ဖို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ေရြး ခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔နဲ႔ ဧည့္စာရင္းတိုင္တာ ဖ်က္ေပးဖို႔ ဆိုတာမ်ိဳး ျပင္ဆင္မႈေတြကုိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႔ေတြက ေတာင္းဆိုေနၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ အဖဲြ႔က ပရိုဂရမ္ တာဝန္ခံ ကိုျမတ္မင္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဖံ႔ြၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီက မသဥၥာရႊန္းလဲ့ရီ၊ မဇြန္ပန္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ျပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ  ေရြးခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔နဲ႔ ဧည့္စာရင္းတိုင္တာ ဖ်က္ေပးဖို႔ ဆိုတာမ်ိဳး ျပင္ဆင္မႈေတြကုိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔ေတြက ေတာင္းဆိုေနၾကတာ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ အဖဲြ႔က  ပရိုဂရမ္ တာဝန္ခံ ကိုျမတ္မင္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဖံ႔ြၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီက မသဥၥာရႊန္းလဲ့ရီ၊ မဇြန္ပန္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ျပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။