ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္း ထပ္တိုးလုိက္သည့္ ကိစၤအေပၞ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ေဳကညာခဵက္

2006-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

(ဖတ္ဳကားသူ၊ ဦးဴမင့္သိန္း။ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္။)

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ရဲခဵႂပ္ကလဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္သည္ ႎိုင္ငံေရးတၾင္ ဳသဇာအာဏာ မရႀိေတာ့ေဳကာင္း၊ ၄င္းအား လၿတ္ေပးလိုက္ဴခင္းဴဖင့္ ႎိုင္ငံ၏ လံုဴခံႂေရးကို ႒ကီးမားစၾာ ထိခိုက္မည္ မဟုတ္ေဳကာင္း၊ ကၾာလာလမ္ပူဴမိႂႚ၊ ေဒသဆုိင္ရာ လံုဴခံႂေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲ (မႀတ္ခဵက္။ ။ အာစီယံ ရဲခဵႂပ္မဵား အစည္းအေဝး)၌ ေဴပာဆုိခဲ့သည္ဟု ဳကားသိရပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ အာဏာပိုင္တုိႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ယင္းဥပေဒဴဖင့္ပင္ အဖန္တလဲလဲ ထပ္မံတိုးခဵဲႚဴပီး တားဆီး ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္ဟု စိတ္မခဵမ္းေဴမ့စၾာ ဳကားသိရပၝသည္။ ယင္းသိုႛ ဆက္လက္ တားဆီး ထိန္းသိမ္းလိုက္ဴခင္းမႀာ လံုဴခံႂေရးကို ထိပၝးႎိုင္ေသာ အေဳကာင္းဴပခဵက္ မရႀိသဴဖင့္ ဴပည္တၾင္း ဥပေဒႎႀင့္ ညီႌၾတ္ဴခင္း မရႀိေဳကာင္း၊ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁကိုလည္း ထိခုိက္ေစေဳကာင္း ေဳကညာလိုက္သည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚ

အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔