ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္

အခုနားဆင္ရမယ့္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္း မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိ္င္မယ့္နည္းလမ္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးရဲ႕ စာနယ္ဇင္းသမားေတြရင္ဆုိင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈဆုိင္ရာ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚေဝဖန္ သုံးသပ္ခ်က္ေတြကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပတ္အစီအစဥ္ကုိ RFA အဖြဲ႔သား ဦးခင္ေမာင္စုိး က စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အခုနားဆင္ရမယ့္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိ္င္မယ့္နည္းလမ္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးရဲ႕ စာနယ္ဇင္းသမားေတြရင္ဆုိင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈဆုိင္ရာ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္ေတြကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပတ္အစီအစဥ္ကုိ RFA အဖြဲ႔သား ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။