အစုိးရသစ္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လုိလားေတာင္းဆုိမႈ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရသစ္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လုိလားေတာင္း ဆုိမွဳေတြ အပါအဝင္ လက္ရွိအေျခအေနတခ်ဳိ႕ကုိ ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရသစ္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လုိလားေတာင္းဆုိမွဳေတြ အပါအဝင္ လက္ရွိအေျခအေနတခ်ဳိ႕ကုိ ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။ ဦးခင္ေမာင္စုိး က စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။