အစုိးရသစ္အေပၚ လူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ အစုိးရသစ္အေပၚ လူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အပါအဝင္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ တခ်ဳိ႕ ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ အစုိးရသစ္အေပၚလူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အပါအဝင္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာတခ်ဳိ႕ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။