အစိုးရသစ္ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာတခ်ိဳ႕

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ ေျဖရွင္း ရမယ့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။