အစုိးရသစ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေနာက္ဆုံးအေျခအေန

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အခန္းကဏၰနဲ႔ အစုိးရသစ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေနာက္ဆုံးအေျခအေနေတြကုိ ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အခန္းကဏၰနဲ႔ အစုိးရသစ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေနာက္ဆုံးအေျခအေနေတြကုိ ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။ ဦးခင္ေမာင္စုိး က စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။