အစုိးရသစ္လက္ထက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေန

လာမယ့္ NLD အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ ခံယူခ်က္နဲ႔ မူဝါဒ အသစ္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေန ဘယ္လုိေျပာင္း လဲလာႏုိင္ပါသလဲ။

လာမယ့္ NLD အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ ခံယူခ်က္နဲ႔ မူဝါဒ အသစ္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေန ဘယ္လုိေျပာင္း လဲလာႏုိင္ပါသလဲ။ ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။ RFA အဖြဲ႔သား ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။