အစုိးရသစ္နဲ႔ စာနယ္ဇင္း သမားေတြရဲ႕ အခန္းက႑

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ အစုိးရသစ္နဲ႔ စာနယ္ဇင္းသမားေတြရဲ႕ အခန္းက႑တြကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ျပီး ဦးခင္ေမာင္စုိးက တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ အစုိးရသစ္နဲ႔ စာနယ္ဇင္းသမားေတြရဲ႕ အခန္းက႑တြကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ျပီး ဦးခင္ေမာင္စုိးက တင္ဆက္ထားပါတယ္။