အႏိုင္ရ NLD ပါတီရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိိုင္ရ NLD ပါတီ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြ ဒုတိယ ဥကၠဌေတြ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ကိစၥ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ ရင္ဆိုင္သြားရမယ့္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ေတြအေၾကာင္း ကို တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦိးစန္းေမာင္နဲ႔ သတင္းစာဆရာ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္ တို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိိုင္ရ NLD ပါတီအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေတြ ဒုတိယ ဥကၠဌေတြ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိစၥ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ရင္ဆိုင္သြားရမယ့္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ေတြ အေၾကာင္းကို တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦိးစန္းေမာင္နဲ႔ သတင္းစာဆရာ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္တို႔ ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။