ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္စိုးက စီစဥ္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္စိုးက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။