ပၝေမာကၡခဵႂပ္ေဟာင္း ဆလုိင္းထၾန္းသန္း ပတ္စပိုႛ ႟ုပ္သိမ္းခံရ

2006-06-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Salai_Tun_Than_200px.jpg
ဝၝရႀင္တန္ ဒီစီ႓မိႂႚေတာ္သိုႛ ေရာက္ရႀိစဥ္၊ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ အေမရိကန္ လၿတ္ေတာ္ အမတ္မဵားႎႀင့္ ၂၀၀၅ခုႎႀစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ရက္က သၾားေရာက္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့ေသာ ေဒၝက္တာ ဆလိုင္း ထၾန္းသန္းကို အေမရိကန္ လၿတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုေရႀႚတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဇၾန္လ ၁၉ရက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေမၾးေနႛမႀာ ဴမန္မာဴပည္ကို ဴပန္႓ပီး တကိုယ္ေတာ္ ဆႎၬဴပမယ္ဆိုတဲ့ စိုက္ပဵိႂးေရးတကၠသိုလ္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ေဟာင္း ေဒၝက္တာ ဆလိုင္းထၾန္းသန္း ထိုင္းႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနခဲ့႓ပီးေနာက္ သူႛရဲ့ ဴမန္မာပတ္စပိုႛကို ဗန္ေကာက္႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာသံ႟ံုးက တရားမဝင္ေဳကာင္း ေဳကညာ႓ပီး ႟ုပ္သိမ္းလိုက္ပၝတယ္။

ဗန္ေကာက္ဴမန္မာသံ႟ုံးက ဇၾန္လ ၇ရက္ ေနႚစၾဲနဲႚ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ဆရာ႒ကီး ဆလုိင္းထၾန္းသန္းရဲ့ ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ဟာ တရားမဝင္ေတာ့ဘူးလုိႚ ထိုင္းႎုိ္င္ငံမႀာရႀိတဲ့ ႎုိင္ငံတကာသံ႟ုံးနဲႚ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဌာနေတၾသာမက ထုိင္းႎုိင္ငံ ေလဆိပ္အာဏာပုိင္ေတၾ၊ ထုိင္း လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရးဌာနနဲႚ ဴမန္မာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ေလေဳကာင္း၊ ထုိင္းေလေဳကာင္းႎႀင့္ ဗန္ေကာက္ အဲယားေဝး ေလေဳကာင္း ဌာနမဵားကုိလည္း မိတၨႃပုိႚထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

အဲဒီေဳကညာခဵက္ပၝ အေဳကာင္းအရာေတၾနဲႚပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္း ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနႎႀင့္ ႎုိင္ငံတကာ သံ႟ုံးမဵားအေနနဲႚ အထူးေသခဵာေအာင္ သတိထား ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖုိႚကုိလည္း ေမတၨာရပ္ခံထားတယ္လုိႚ ဆိုပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဆရာ႒ကီး ဆလုိင္းထၾန္းသန္းရဲ့ ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ကုိ ဘာေဳကာင့္ အခုလုိ ႟ုပ္သိမ္းတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ေဖာ္ဴပထားဴခင္း မရႀိပၝဘူး။

အဲဒီေဳကညာခဵက္ကုိ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာသံ႟ုံး ပထမ အတၾင္းဝန္ ဦးသက္လၾင္က လက္မႀတ္ထုိး ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီး ဆလုိင္းထၾန္းသန္းဟာ အသက္ ၇၈ ႎႀစ္ရႀိ႓ပီဴဖစ္႓ပီး ဒီမုိကေရစီ ရရႀိေရးအတၾက္ ဆႎၬဴပမႁနဲႚ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ တႎႀစ္ခဲၾခန္ႚ ေထာင္ခဵခံခဲ့ရဘူးပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားအားလုံး ခ႗င္းခဵက္မရႀိ လၿတ္ေပးေရး၊ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ရလဒ္အတုိင္း အာဏာလၿဲေဴပာင္းေပးေရး သုိႚမဟုတ္ ဳကားဴဖတ္ အစုိးရဖၾဲႚစည္း႓ပီး သုံးပၾင့္ဆုိင္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရး ဴပႂလုပ္ဖုိႚအတၾက္ နအဖ စစ္အစုိးရကုိ ဆရာ႒ကီး ဆလုိင္းထၾန္းသန္းက ေတာင္းဆုိ လႁံႚေဆာ္ထား႓ပီး ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႚမႀာ ကဵေရာက္မယ့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေမၾးေနႛမႀာ ဴမန္မာဴပည္ကုိ ဴပန္႓ပီး တကုိယ္ေတာ္ ဆႎၬဴပဘုိႚ စီစဥ္ေနဴခင္းဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းအေသးစိတ္ကုိ RFA သတင္းေထာက္ ကုိေဂဵက ဗန္ေကာက္႓မိႂႚကေန သတင္းေပးပုိႚ ထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔