ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ သတင္းေပၝက္ဳကားမႁမဵား

အခုတပတ္ ဦးခင္ေမာင္စိုး စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္းမႀာ စစ္အစိုးရက ဗိုလ္မႀႃးေဟာင္းတေယာက္ကို ေသဒဏ္ ေပးလုိက္တဲ့ဴဖစ္ရပ္ အပၝအဝင္ သတင္း အခဵက္အလက္ ေပၝက္ဳကားမႁေတၾကို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ အေရးယူတဲ့ ေနာက္ကၾယ္က အေဳကာင္းအရာေတၾကို ဒု-ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးေမာင္ေအး၊ ဒု- ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေကဵာ္ဝင္းတုိႛနဲႛ အတူတူ အရာရႀိသင္တန္းေတၾ တက္ခဲ့ဳကတဲ့ အရာရႀိေဟာင္း ႎႀစ္ဦးရဲႛ ကိုယ္ေတၾႛခံစားမႁေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2010-01-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္းႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္တပ္၏ အဆင့္ဴမင့္ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚအား  ေဴမာက္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ၊ ဴပံႂယမ္း႓မိႂႚေတာ္ ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာနတၾင္ ေလေဳကာင္းကာကၾယ္ေရး အမိန္ႛေပး ထိန္းခဵႂပ္စနစ္အေဳကာင္း	ကို ၂၀၀၈ခုႎႀစ္၊ ႎိုဝင္ဘာလ ၂၃ရက္က ရႀင္းလင္းဴပသေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္းႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္တပ္၏ အဆင့္ဴမင့္ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚအား ေဴမာက္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ၊ ဴပံႂယမ္း႓မိႂႚေတာ္ ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာနတၾင္ ေလေဳကာင္းကာကၾယ္ေရး အမိန္ႛေပး ထိန္းခဵႂပ္စနစ္အေဳကာင္း ကို ၂၀၀၈ခုႎႀစ္၊ ႎိုဝင္ဘာလ ၂၃ရက္က ရႀင္းလင္းဴပသေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

ဒီစကားဝုိင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ ၁၉၇၆ ခုႎႀစ္ ဗုိလ္႒ကီးေဟာင္း အုန္းေကဵာ္ဴမင့္ အမႁမႀာ ပၝဝင္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္႒ကီးစိန္ေသာင္း၊ ေမ႓မိႂႛ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ (၁)က ဗိုလ္႒ကီးေဟာင္း ခင္ေမာင္ႌၿန္ႛနဲႛ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠႉ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္ တုိႛဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔