အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ရဲႛ ရပ္တည္မႁ

အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္း အစီအစဥ္မႀာ NLD အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ အေနနဲႛ ႎိုင္ငံေရးပၝတီ အဴဖစ္ကေန တရားဝင္ ရပ္တည္မႁ ရပ္စဲသၾားတဲ့ အေဴခအေနမႀာ အဖၾဲႛေခၝင္းေဆာင္တခဵိႂႛက ပၝတီသစ္ ထူေထာင္ဳကတဲ့ကိစၤကို အေဴခဴပႂ႓ပီး RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူေတၾ၊ သက္ဆိုင္သူပုဂၢိႂလ္ေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊
2010-05-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ ကဵင္းပသည့္ ယခင္ အခမ္းအနားတခုတၾင္ စစ္အစိုးရက အကဵယ္ခဵႂပ္ခဵထားသည့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုေနေသာ NLDအဖၾဲႚဝင္မဵား၏ တခဵိန္က မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ ကဵင္းပသည့္ ယခင္ အခမ္းအနားတခုတၾင္ စစ္အစိုးရက အကဵယ္ခဵႂပ္ခဵထားသည့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုေနေသာ NLDအဖၾဲႚဝင္မဵား၏ တခဵိန္က မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီစကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ NCGUB ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံ ႌၿန္ႛေပၝင္းအစုိးရ အဖၾဲႛဝင္ ေဒၝက္တာေသာင္းထၾန္း၊ ထုိင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ DPNS လူႛေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပၝတီ တၾဲဘက္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေငၾလင္း၊ ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎုိင္တုိႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔