ဒီပဲယင္းဴဖစ္ရပ္မႀန္အေပၞ သံုးသပ္ခဵက္မဵား

၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ေမလက စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္း႓မိႂႛနယ္မႀာ NLD ပၝတီဝင္ေတၾ အဳကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႁ ခံခဲ့ဳကရတာ ၇ ႎႀစ္ဴပည့္ေဴမာက္တဲ့ ကေနႛအခဵိန္မႀာ အဴဖစ္မႀန္ မေဖာ္ထုတ္ႎိုင္ေသးတဲ့ကိစၤကို အေဴခဴပႂ႓ပီး RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ပုဂၢိႂလ္တခဵိႂႛနဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊
2010-05-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အတၾင္း အေႎႀာင့္အယႀက္ေပးခဲ့ဳကသည့္ လက္နက္ကိုင္လူတစုကို ဒီပဲယင္း အဳကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႁ မဴဖစ္ပၾားမီ ဒီပဲယင္း႓မိႂႛနယ္ ကဵည္ေတာက္ေပၝက္ေကဵးရၾာအနီးတၾင္ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေနႛက ေတၾႛဴမင္ရသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Ad Hoc Commission on Depayin Massacre- Burma)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အတၾင္း အေႎႀာင့္အယႀက္ေပးခဲ့ဳကသည့္ လက္နက္ကိုင္လူတစုကို ဒီပဲယင္း အဳကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႁ မဴဖစ္ပၾားမီ ဒီပဲယင္း႓မိႂႛနယ္ ကဵည္ေတာက္ေပၝက္ေကဵးရၾာအနီးတၾင္ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေနႛက ေတၾႛဴမင္ရသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Ad Hoc Commission on Depayin Massacre- Burma)
Ad Hoc Commission on Depayin Massacre (Burma)

ဒီစကားဝုိင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့  NCGUB ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံ ႌၿန္ႛေပၝင္းအစိုးရ အဖၾဲႛဝင္ ေဒၝက္တာေသာင္းထၾန္း၊ AHRC အာရႀလူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္က ဦးမင္းလၾင္ဦးနဲႛ BMA ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠႉ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္တုိႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔