၂၀၀၈ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဳကံႂေတၾႚခဲ့ပံုေတၾအေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးခဵက္

ကုန္လၾန္ေတာ့မႀာ ဴဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံအေနနဲႚ ဳကံႂေတၾႚရတဲ့ ဴဖစ္ရပ္ေတၾကို အေဴခဴပႂ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပထားပၝတယ္။ နာဂစ္ မုန္တိုင္း႒ကီး ရိုက္ခတ္စဥ္က စစ္အစိုးရက ေပ့ၝေပၝ့တန္တန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတၾ၊ ဴဖစ္ဴဖစ္ခဵင္းမႀာ ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္ေတၾ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ေပးခဲ့တာေတၾ၊ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ လူႚအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကို ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ခဵတာေတၾ စတဲ့ ကိစၤရပ္ေတၾ ပၝဝင္ဳကပၝတယ္၊၊
2008-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ေမာ္လ႓မိႂင္က႗န္း႓မိႂႚတၾင္ ဆန္၊ အာလူး၊ ေသာက္ေရ အစရႀိသည့္ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၤည္းမဵားကို ၂၀၀၈ ဇူလိုင္ ၄ရက္ေနႛက မိုးထဲေရထဲမႀာပင္ ေစာင့္ေမ႖ာ္ေနဳကေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။  (Photo: AFP)
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ေမာ္လ႓မိႂင္က႗န္း႓မိႂႚတၾင္ ဆန္၊ အာလူး၊ ေသာက္ေရ အစရႀိသည့္ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၤည္းမဵားကို ၂၀၀၈ ဇူလိုင္ ၄ရက္ေနႛက မိုးထဲေရထဲမႀာပင္ ေစာင့္ေမ႖ာ္ေနဳကေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔