၆၃ ႒ကိမ္ေဴမာက္ မၾန္အမဵိႂးသားေနႛ မဲေဆာက္႓မိႂႛမႀာ ကဵင္းပ

ဇန္နဝၝရီလ ၃၀ ရက္ေနႛမႀာ ကဵေရာက္တဲ့ ၆၃ ႒ကိမ္ေဴမာက္ မၾန္အမဵိႂးသားေနႛ အခမ္းအနားကို ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႛက ဝပ္ပၝမိုင္ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမႀာ မၾန္တိုင္းရင္းသားေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး ဒီကေနႛ ကဵင္းပဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။
2010-01-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႛတၾင္ ၆၃ ႒ကိမ္ေဴမာက္ မၾန္အမဵိႂးသားေနႛ အခမ္းအနား ကဵင္းပဴပႂလုပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႛတၾင္ ၆၃ ႒ကိမ္ေဴမာက္ မၾန္အမဵိႂးသားေနႛ အခမ္းအနား ကဵင္းပဴပႂလုပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
RFA

ဒီ အခမ္းအနားကို ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ေရာက္ မၾန္အမဵိႂးသားေတၾ စုေပၝင္း ဴပႂလုပ္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး မၾန္တိုင္းရင္းသားေတၾအဴပင္ ဖိတ္ဳကားထားတဲ့ ဧည့္သည္ စုစုေပၝင္း ၂၀၀ ေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

အခမ္းအနားမႀာ မၾန္အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛ (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ)က ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္ကို ဴဖန္ႛေဝခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ ေဳကညာခဵက္ရဲႛ အဓိက အသိေပးလိုတဲ့အေဳကာင္းအရာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ မၾန္အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛ (လၾတ္ေဴမာက္ နယ္ေဴမ) ဌာနခဵႂပ္ရဲႛ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ႎိုင္ဥႍာက အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ႎုိင္ဥႍာ။    ။“မၾန္အမဵိႂးသားအပၝအဝင္ တိုင္းရင္းသားေတၾအားလံုး ဴပည္သူေတၾအားလံုးအတၾက္ အင္မတန္ အေရး႒ကီးတဲ့ အခဵိန္ဴဖစ္ေနတယ္။ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲက ၂၀၀၈ ကုိအေဴခခံထားတယ္၊ ၂၀၀၈ ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကလည္း တိုင္းရင္းသားအတၾက္ေရာ ႎိုင္ငံေတာ္အတၾက္ေရာ ဘာမႀ ေကာင္းေအာင္ မဴဖစ္ဘဲနဲႛ နအဖ အစိုးရ ဆက္လက္ ရႀင္သန္သၾားဖိုႛပဲ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္မိုႛ ဒၝကို ဝိုင္းဝန္း ကန္ႛကၾက္ဳကဖိုႛ ေဆာ္ဳသတာပၝ”

ေဳကညာခဵက္မႀာ- ၆၃ ႒ကိမ္ေဴမာက္ မၾန္အမဵိႂးသားေနႛ ကာလဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ အေဴပာင္းအလႀည့္ကာလနဲႛ တိုက္ဆိုင္ေန႓ပီး မၾန္အမဵိႂးသားေတၾ တိုက္ပၾဲဝင္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အခၾင့္အေရးေတၾ ရရႀိႎိုင္သလို လက္လၿတ္ဆံုးရႀႂံးမႁနဲႛလည္း ဳကံႂေတၾႛႎိုင္တဲ့ ကာလ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ မၾန္လူထုတရပ္လံုးက မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီနဲႛ မၾန္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛတိုႛရဲႛ ဦးေဆာင္လမ္းႌၾန္မႁ ေအာက္ကေန တစုတစည္းထဲ ပၝဝင္ တိုက္ပၾဲဝင္ဖိုႛ တိုက္တၾန္း ေရးသားထားပၝတယ္။

မၾန္အမဵိႂးသားေနႛကို မၾန္မင္းညီေနာင္ႎႀစ္ပၝးဴဖစ္တဲ့ သမလကုမၳာနဲႛ ဝိမလကုမၳာ တိုႛရဲႛ သာသနာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၆ ခုႎႀစ္ တပိုႛတၾဲလဴပည့္ေကဵာ္ ၁ရက္ေနႛ ဟံသာ၀တီ မၾန္ႎိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ေနႛကို ဂုဏ္ဴပႂ အမႀတ္ရေနေစဖိုႛ ရည္ရၾယ္႓ပီး သတ္မႀတ္ခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔