ူပည်သူလူထုသိုႛ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားမဵား၏ အသိပေးေုကညာခဵက်။

2007-10-16
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ

mass_marching_sule_150px.jpg
ရဟန်းသံဃာမဵား ဦးဆောင်္ဘပီး ကေဵာင်းသားူပည်သူမဵား ပၝဝင်ခဲ့သည့် ္ဘပီးခဲ့သော့ ဆ္ဋိံူပပြဲမဵားသည် ူမန်မာ့သမိုင်းမြာသာမက၊ သာသနာ့သမိုင်းမြာပၝ မော်ကြန်းထိုးရမည့် ဆ္ဋိံ္ဋူပမဋ္ဌြကီးအူဖစ် ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားမဵား၏ ေုကညာခဵက်တြင် ဖော်ူပထားပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဆ္ဋိံူပပြဲတေဟြာ စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖက်္ဘဖိခြြဲတာကို ခံလိုက်ရပေမဲ့၊ အရေးနိမ့်သြားတာ မဟုတ်ပဲ အောင်ပြဲူဖစ်တဲ့အေုကာင်း ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားတေကြ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက် ဒီကနေႛ ေုကညာခဵက်ထုတ်ူပန်လိုက်ပၝတယ်။

ဒီေုကညာခဵက်ကို ‘ူပည်သူလူထုသိုႛ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားမဵား၏ အသိပေးေုကညာခဵက်’လိုႛ နာမည်ပေးထားပၝတယ်။ ရဟန်းသံဃာတြေ ဦးဆောင်္ဘပီး ကေဵာင်းသားူပည်သူတြေ ပၝဝင်ခဲ့တဲ့ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဆ္ဋိံူပပြဲတေဟြာ ူမန်မာ့သမိုင်းမြာသာမက၊ သာသနာ့သမိုင်းမြာပၝ မော်ကြန်းထိုးရမဲ့ ဆ္ဋိံ္ဋူပမဋ္ဌြကီးအူဖစ် ဖော်ူပထားပၝတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲႛ ဒီလြပ်ရြားမဋ္ဌြကီးဟာ ရဟန်းသံဃာထုရဲ့ ညီညြတ်တဲ့ သပိတ်မြောက်ကံဆောင်မြ၊ ကေဵာင်းသားူပည်သူတေရြဲ့ သြေးစည်းခိုင်မာမနြဲႛတကြ၊ စစ်အာဏာရြင်တေရြဲ့ လူမဆန် ရက်စက်ုကမ်းုကြတ်တဲ့ ဗီဇအမြန်ကိုလည်း ဖော်ထုတိံိုင်ခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ဒီလြပ်ရြားမဋ္ဌြကီးကနေ ထြက်ပေၞလာတဲ့ ရလဒ်တေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ဆက်လက် ဖော်ူပထားတာကို ၈၈ မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တဦး ူဖစ်သူ ကိုစိုးထြန်းက ခုလို ဖတ်ူပပၝတယ်။

“(၁) နအဖ စစ်အစိုးရ၏ တုန်လြပ်ေူခာက်ူခားမြိံြင့် စစ်အာဏာရြင်တိုႛ၏ လူမဆန် ရက်စက် ုကမ်းုကြတ်သော ဗီဇအမြန်ကို ဖြင့်ူပိံိုင်ခဲ့ူခင်း၊”

“(၂) ူမန်မာ့အရေးိံြင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂဋ္ဌကီးိံြင့် ိံိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ အာ႟ုံစိုက်မြ ပူးပေၝင်းပၝဝင်မတြိုႛ အရင်ကထက် ပိုမိုရရြိကာ လုံူခံြရေးကောင်စီတြင် အရေးယူ ဆောင်႟ြကိံိုင်ရေးအတြက် အဆင့်ဆင့် ဆြေးေိံြးလာရူခင်း၊

“(၃) ကေဵာင်းသားသမဂ္ဂိံြင့် ခြပ်ဒေၝင်းအလံတော် ူပန်လည် လြင့်ထိူံိုင်ခဲ့္ဘပီး တိုင်းူပညိံြင့် လူမဵိြးအတြက် ကိုယ်ကဵိြးစြန်ႛ အနစ်နာခံ ဆောင်႟ြက်မည့် မဵိြးဆက်သစ် ကေဵာင်းသားလူငယ်မဵား ပေၞထြန်းလာူခင်း၊”

“(၄) အလြာအသီးသီးမြ သမဂ္ဂမဵား၊ အဖြဲႚအစည်းမဵား ပေၞထြန်းလ္ဘာပီး၊ ူပည်သူလူထုုကားတြင် ိံိုင်ငံရေး ရေခဵိန် တဖန်ူပန်လည် ူမင့်တက်ကာ စစ်အာဏာရြင်စနစ် ဗုန်းဗုန်းလဲကဵသြားစေရေးအတြက် ိံိုးိံိုးုကားုကား ရြိလာုကူခင်း၊”

“(၅) နအဖ စစ်ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးမြ လူထုခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အား တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးအတြက် စကားအရ စတင် ကမ်းလြမ်းလာရူခင်း၊ စသည့် အကဵိြးရလဒ်မဵား ူဖစ်ထြန်းလာခဲ့သည်။ ဤသည်ကား လူထုအောင်ပြဲပင် ူဖစ်သည်။”

ဒီ့နောက်မြာတော့ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားတေကြ လူထုကို မေတ္ဇာရပ်ခံလိုက်္ဘပီး၊ သူတိုႛအနေနဲႛလည်း ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတြက် မလ္တေွာ့တမ်း ဆက်လက် ဆောင်႟ြက်သြားမယ်လိုႛ ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

“အာဏာရြင်စနစ် နိဂုံးခဵြပ်္ဘပီး တမဵိြးသားလုံး၏ အကဵပ်အတည်းကို သိမ်မြေႚညင်သာစြာ အသြင်ကူးေူပာင်းိံိုင်မည့် စစ်မြန်သော တြေႚဆုံဆြေးေိံြးပြဲ အမြန်တကယိံြင့် အူမန်ဆုံး အကောင်အထည် ပေၞလာစေရေးအတြက် လူထုလြပ်ရြားမြ အသြင်သဏ္ဒာန်အမဵိြးမဵိြးူဖင့် သတ္ဇိရြိရြိ ညီညီႌြတ်ႌြတ် ဆက်လက် ဋ္ဌကိြးပမ်းသြားရန် လိုအပ်ပေသည်။”

“ကဋ္ဋိံ်ုပ်တိုႛ ၈၈မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားမဵားအနေူဖင့် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ကိုဌေး့ကယ်၊ ကိုလမြဵိြးနောင်၊ ကိုအောင်သူ၊ မမီးမီးတိုႛအား မဵားမုကာမီ ရက်ပိုင်းအတြင်းက စစ်အစိုးရမြ ဖမ်းဆီးခေၞဆောင်သြားသော်လည်း ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီံြင့် လူႚအခြင့်အရေး ထြန်းကားရေးတိုႛအတြက် ႟ုန်းကန်အားထုတ်နေမမြဵား တစုံတရာ ယုတ်လေဵာ့သြားမည်မဟုတ်ပေ၊ လူထုကို အေူခခ္ဘံပီး အေူခအနေအရ အေူခအနေ၊ အခဵိန်အခၝိံြင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းလမ်းမဵား၊ ပုံသဏ္ဒာန်မဵားူဖင့် ူပည်သူႛရြေႚမြ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ကာ မဖောက်မူပန် ဆက်လက် လြပ်ရြားတိုက်ပြဲဝင်သြားမည် ူဖစ်ေုကာင်း လေးနက်တည်ုကည်သော သင်္စာူဖင့် အသိပေးအပ်ပၝသည်။ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားမဵား။”

၈၈ မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တဦး ူဖစ်သူ ကိုစိုးထြန်း ဖတ်ူပသြားတာူဖစ်ပၝတယ်။ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားတေကြ ူပည်သူလူထုသိုႛ အသိပေးေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်လိုက်တာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ကိုစိုးထြန်းကို ဦးဝင်းိံိုင်ဦးက ဆက်သြယ် မေးူမန်းထားပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့