ဆက္သၾယ္ႎႁန္းဴမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္လိုင္းသစ္မဵား ခဵေပးေန

2006-11-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
computer_user_200px.jpg
အိႎၬိယႎိုင္ငံရႀိ မၾန္ဒၝကူလမ္ ေကဵး႟ၾာ အင္တာနက္ ပညာေရးဌာနတၾင္ ေလ့လာသင္ယူေနေသာ ကေလးသူငယ္မဵား။ ၎ေကဵး႟ၾာတည္ရႀိေသာ မာလပူရမ္ ေဒသတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ နည္းပညာ သိနားလည္သူ တအိမ္တေယာက္ အနည္းဆံုးရႀိသည္ဟု အစိုးရက ေဳကညာသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာအစိုးရ စာတိုက္နဲႛ ေဳကးနန္းဌာန MPTကေန႓ပီးေတာ့ ပုဂၢလိကေတၾကို ADSL ေခၞတဲ့ ဆက္သၾယ္မႁ ပိုေကာင္းတဲ့ အင္တာနက္ လိုင္းသစ္ေတၾကို ခဵေပးေနတာဟာ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက တ႟ုတ္ႎိုင္ငံနဲႛ အိႎၬိယႎိုင္ငံေတၾက နည္းပညာ ကုမၯဏီေတၾနဲႛ ခဵိတ္႓ပီး အိုင္တီနည္းပညာဆိုင္ရာ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁေတၾရဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းတာဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း အိုင္တီလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက ဆိုပၝတယ္။

စစ္အစိုးရက အခုလို အင္တာနက္နည္းပညာဆိုင္ရာဘက္မႀာ တိုးတက္လာေစဖိုႛ ဆက္သၾယ္မႁ ႎႁန္းဴမင့္တဲ့ ADSL လိုင္းေတၾ ခဵေပးေနတာဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ လကတည္းဴဖစ္တယ္လိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ MPT ဝန္ထမ္းတဦးကေဴပာပၝတယ္။

ADSL လိုင္းသစ္ေတၾကို MPT ကေန ဴပင္ပပုဂၢလိက ကုမၯဏီ ၇ ခုကို တဆင့္ဴဖန္ႛ ဴပန္ေရာင္းဖိုႛ လၾဲအပ္ထားတယ္လိုႛ သိရ႓ပီး ဒီကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက ADSL လိုင္းတလိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၞလာ ၁၅၀၀ နဲႛ MPT ကေန ဝယ္ယူရတာလိုႛ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ အိုင္တီလုပ္ငန္းရႀင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလို လက္လီသံုးတဲ့ ဴပည္သူက ၂၄ သိန္းေလာက္ေပးရတာဟာ ကနဦးတပ္ဆင္ခဴဖစ္႓ပီး ႎႀစ္စဥ္ေဳကးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၆၀ ကဵတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ လစဥ္ေဳကး ေဒၞလာ ၃၀ကေန ေဒၞလာ၂၀၀ အထိ အဴမန္ႎႁန္းအလိုက္ ေပးရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အရင္က ဆိုက္ဘာကေဖး၊ အင္တာနက္ကေဖး ဆိုင္ဖၾင့္ခၾင့္ လိုင္စင္ေတၾကို အိုင္စီတီပတ္ ကုမၯဏီဝင္ေတၾကိုပဲ ခဵေပးေနရာက အခုလို ADSLေတၾကို အမဵားကိုခဵေပးတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာဴပည္အႎႀံ ဆိုက္ဘာကေဖးေတၾ ပိုမဵားလာတယ္လိုႛသိရပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ အင္တာနက္အဴမန္ႎႁန္းကေတာ့ အစိုးရရဲ့ ပိတ္ဆိုႛတာေတၾေဳကာင့္ မလိုအပ္ပဲ ေႎႀးေကၾးေနတာလိုႛ ေစာေစာက အိုင္တီလုပ္ငန္းရႀင္တဦးကပဲ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ေဝၝဟာရ စကားလံုးေပၝင္း ၂၀၀,၀၀၀ေကဵာ္ရႀိေန႓ပီဴဖစ္႓ပီး အင္တာနက္ အသံုးဴပႂသူ နည္းေပမဲ့ ဆင္ဆာစိစစ္တဲ့ ဆာဗာေတၾ ဳကားခံေနတာေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အင္တာနက္ ေႎႀးေကၾးေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သူက RFAကို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ပိုင္ MPT ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ တခုတည္းေသာ အင္တာနက္ ပင္မ ဝန္ေဆာင္မႁလုပ္ငန္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ အရင္က ဴမန္မာဴပည္က အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႁကို ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ကအထိ Myanmar Telepost က ဒီလုပ္ငန္းေတၾကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။ Myanmar Telepost ဟာ အရင္က နအဖဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးခင္ညၾန္ႛရဲ့ သားဴဖစ္သူ ေဒၝက္တာရဲႎိုင္ဝင္း ဦးစီလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ပုဂံဆိုက္ဘာတက္ကို သိမ္းယူ႓ပီး နာမည္ေဴပာင္းထားတာပၝ။

ဴမန္မာအစိုးရက အခုလို အရႀိန္ႎႁနး္ဴမင့္တဲ့ အင္တာနက္ လိုင္းသစ္ေတၾခဵေပးေနတာဟာ ဴမန္မာဴပည္အတၾင္းမႀာ အင္တာနက္သံုးတဲ့ ဦးေရမဵားလာတာကို တ႟ုတ္၊ အိႎၬိယအစရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားက ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀႀံသူေတၾကို ဴပႎိုင္ဖိုႛနဲႛ ဴပင္ပ အရင္းအႎႀီးရလာဖိုႛပဲလိုႛလည္း ဒီအိုင္တီလုပ္ငန္းရႀင္က ဆိုပၝတယ္။ ဒီအတၾက္ အိုင္တီလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကို ဆၾဲေဆာင္ႎိုင္ဖိုႛ ဥပေဒတရပ္ ဴပင္ဆင္ေရးဆၾဲလည္း ဴပင္ဆင္ေနတယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ ဆိုက္ဘာစီးတီးနဲႛ သီလဝၝမႀာ ကဵင့္သံုးမဲ့ ရင္းႎႀီးဴမၟပ္ႎႀံမႁ ဥပေဒတတရပ္ ဴပဌာန္းဖိုႛအတၾက္ ေဆၾးေႎၾးအဳကံေပးမဲ့ လူအေတာ္မဵားမဵားကို ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္းက ေနဴပည္ေတာ္ကို ေခၞထားတယ္လိုႛ အဲဒီ အိုင္တီ လုပ္ငန္းရႀင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ စစ္အစုိးရက အိုင္တီနည္း ပညာလုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ကိုင္မယ့္ Silicon city ေခၞ နည္းပညာ႓မိႂႚ ၂ ႓မိႂႚကို ဴပင္ဦးလၾင္႓မိႂႚအနီးမႀာ ရႀိတဲ့ ၂၄ မိုင္အနားမႀာ တ႓မိႂႚ၊ ရန္ကုန္တဖက္ကမ္းက သီလဝၝမႀာတ႓မိႂႚ တည္ေထာင္ဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေနေနပၝတယ္။ ဒီ႓မိႂႚေတၾမႀာပဲ အိုင္တီနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ဆိုက္ဘာ ဥပေဒသစ္တရပ္ ေရးဆၾဲကဵင့္သံုးဖိုႛလည္း စစ္အစိုးရက ႒ကိႂးစားေနတယ္လိုႛလည္း RFA စံုစမ္းသိရပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမႀာ အင္တာနက္ သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾကို ပိတ္ပင္ရာမႀာ နာမည္ပဵက္ရေနတဲ့ အစိုးရဴဖစ္႓ပီး အင္တာနက္ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚေတၾရဲ့ စာရင္းမႀာ အင္တာနက္ရန္သူ ၁၃ ႎိုင္ငံစာရင္းမႀာ အဆိုးဆံုးႎိုင္ငံတခုအဴဖစ္ေဖာ္ဴပထားတာကို ခံထားရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔