ဴမန္မာ- ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ေရပိုင္နက္အဴငင္းပၾားမႁ ခံုရံုးဳကားနာမယ့္ရက္ သတ္မႀတ္

အဴငင္းပၾားေနတဲ့ ဴမန္မာနဲႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ကိစၤကို ဳကားနာစစ္ေဆးဖိုႛအတၾက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ပင္လယ္ေရပိုင္နက္ ခံုရံုးဥကၠႉက အမႁ စ႓ပီးတင္ရမယ့္အခဵိန္ သတ္မႀတ္ေပးလိုက္႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎႀင့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္တိုႛ ပိုင္နက္ အဴငင္းပၾားေနသာ စိန္ႛမာတင္က႗န္း တည္ေနရာဴပ ေဴမပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Map: RFA)
ဴမန္မာႎႀင့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္တိုႛ ပိုင္နက္ အဴငင္းပၾားေနသာ စိန္ႛမာတင္က႗န္း တည္ေနရာဴပ ေဴမပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Map: RFA)
(Map: RFA)
႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၂၅ ရက္နဲႛ ၂၆ ရက္ေနႛက ဴပႂလုပ္တဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾမႀာ ဳကားနာစစ္ေဆးမႁနဲႛ အခဵိန္သတ္မႀတ္မႁကို ႎႀစ္ႎိုင္ငံကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ သေဘာတူလိုက္တာပၝ။ သေဘာတူညီခဵက္အရ ဘဂႆလားေဒ့ရ္ႀႎုိင္ငံအေနနဲႛ  အခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေနႛမႀာ အမႁတၾဲ တင္ဴပရမႀာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံဘက္က ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေနႛမႀာ တန္ဴပန္ အမႁတၾဲတင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္က ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေနႛမႀာ ဴပန္ဳကားခဵက္ တင္ဴပရမႀာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာဘက္က ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေနႛမႀာ အဲဒီတင္ဴပခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အေဴဖေပးရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာနဲႛဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ေရပိုင္နက္အဴငင္းပၾားမႁဟာ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဳကာဴမင့္ေန႓ပီး အခုေနာက္ပိုင္း ဘဂႆလား ပင္လယ္ေအာ္ထဲမႀာ ေရနံနဲႛ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႛေတၾ ရႀာေဖၾ ေတၾႛရႀိေနတဲ့အတၾက္ ေလာင္စာစၾမ္းအင္ လိုအပ္ေနတဲ့ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္က ေရပိုင္နက္ တရားဝင္ခၾဲေဝဖိုႛ ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရၾက္လာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔