ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံမည့္အေဳကာင္း ႓ဗိတိန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ စာေပးပိုႛ

႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံဟာ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ဘက္ကေန မေဴပာင္းမလဲဘဲ ဆက္လက္ရပ္တည္ ေထာက္ခံသၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ႓ဗိတိန္ ႎုိင္ငံဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ထံကို မေနႛက စာတေစာင္ ေရးသားေပးပိုႛလိုက္ပၝတယ္။
2009-12-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
႓ဗိတိသ႖ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဂၞဒၾန္္ဘေရာင္း။ (Photo: AFP)
႓ဗိတိသ႖ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဂၞဒၾန္္ဘေရာင္း။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

႓ဗိတိန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ၾသမိသည ၲမသတည ရဲႛစာကို ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ ႓ဗိတိန္သံရံုးကတဆင့္ စစ္အစုိးရ အာဏာပိုင္ေတၾကို ေပးအပ္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး အတၾက္ ဘ၀တခုလံုး ႎႀစ္ဴမၟႂပ္႓ပီး ေဆာင္ရၾက္ေနတာဴဖစ္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ မဆုတ္မနစ္တဲ့ သတၨိကုိ ႎုိင္ငံတကာအဝန္းအဝိုင္း တခုလံုးက စံနမူနာတခုအဴဖစ္ ေလးစား အသိအမႀတ္ဴပႂဳကေဳကာင္း ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ၾသမိသည ၲမသတည က ေရးသားထားပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စစ္မႀန္တဲ့ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ လုပ္ဖုိႛအတၾက္ ထပ္မံေတာင္းဆုိပၝေဳကာင္း အဲဒီစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ေဒသတၾင္းနဲႛ ႎုိင္ငံတကာအဝန္းအဝိုင္းရဲႛ ေတာင္းဆုိခဵက္ေတၾကို လံုး၀ လစ္လဵႃရႀႂေနတာ ေတၾႛရေဳကာင္းနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အခုလုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား တာဟာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲႛ မရိုးသားတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ကုိ အထင္ရႀားဆံုး ဴပသေနတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ၾသမိသည ၲမသတည ရဲႛစာမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရက သူလုိသလုိ ေရးဆၾဲဴပႉာန္းထားတဲ့ ဖၾဲႛစည္းပံုဥပေဒအတုိင္း ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို အတုိက္အခံ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ပၝဝင္ခၾင့္မဴပႂဘဲ အတင္းအဳကပ္ ဴပႂလုပ္သၾားမယ္ ဆုိရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေနနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ အဝန္းအဝိုင္းမႀာ ေနာက္ထပ္ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ အထီးကဵန္ေနဦးမႀာ ဴဖစ္သလုိ ဴမန္မာ့ စီးပၾားေရးဟာလည္း ဆုတ္ယုတ္ကဵဆင္းေနဦးမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့ဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ႎိုင္ငံဴခားသံတမန္ေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံုခၾင့္ဴပႂဖိုႛနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႛ အနာဂတ္နဲႛ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ေတၾကို ဴပန္လည္ ေပးအပ္ႎုိင္ဖိုႛအတၾက္ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ စတင္ ဴပႂလုပ္ဖိုႛအတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကို မိမိအေနနဲႛ ထပ္ေလာင္း ေတာင္းဆုိပၝေဳကာင္းလည္း ဒီ ေပးစာထဲမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔