ေရၾးေကာက္ပၾဲေကာ္မရႀင္လုပ္ရပ္ တားဴမစ္ဖိုႛလို

ဴပည္ေထာင္စု ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးပၝတီကို ႎိုင္ငံေရးပၝတီအဴဖစ္ တည္ေထာင္ခၾင့္ေပးတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲေကာ္မရႀင္ရဲႛ လုပ္ရပ္ကို ႎုိင္ငံေတာ္တရားရံုးခဵႂပ္က တားဴမစ္ေပးဖိုႛ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾအေနနဲႛ ေလ႖ာက္ထားသင့္ေဳကာင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရႀႛေနမဵားေကာင္စီက ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ခဵက္တေစာင္ ဒီေနႛ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2010-08-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ဗဟိုတရား႟ံုး အေဆာက္အဦ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ဗဟိုတရား႟ံုး အေဆာက္အဦ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ႎိုင္ငံေရးပၝတီမဵား မႀတ္ပံုတင္ဴခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ (ဂ) မႀာ ႎိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငၾေဳကး၊ အေဆာက္အဦ၊ ယာဥ္၊ ပစၤည္းတိုႛကို တိုက္ရိုက္ဴဖစ္ေစ၊ သၾယ္ဝိုက္ဴဖစ္ေစ ရယူသံုးစၾဲတဲ့ အဖၾဲႛအစည္းဟာ ႎိုင္ငံေရးပၝတီအဴဖစ္ မႀတ္ပံုတင္ေပးရန္ ေလ႖ာက္ထားခၾင့္ မရႀိေစရ လိုႛ အတိအလင္း ဴပဌာန္းထားတဲ့အေဳကာင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရႀႛေနမဵားေကာင္စီက ကိုးကား ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ဴပည္ေထာင္စု ဳကံ့ခိုင္ေရးနဲႛ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးပၝတီဟာ ႎုိင္ငံေတာ္ပိုင္ဴဖစ္တဲ့ ဴပည္ေထာင္စု ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးအသင္းပိုင္ ေငၾေဳကးေတၾကို ပၝတီပိုင္ ေငၾေဳကးအဴဖစ္ ပၝတီတည္ေထာင္တဲ့ေနႛက စ႓ပီး ေဴပာင္းလဲသံုးစၾဲခဲ့တယ္လိုႛ သံုးသပ္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးနဲႛ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးေကာင္စီ ဥကၠႉ လက္မႀတ္ေရးထိုး ထုတ္ဴပန္တဲ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီမဵား မႀတ္ပံုတင္ဴခင္း ဥပေဒအရ  ဴပည္ေထာင္စု ဳကံ့ခိုင္ေရးနဲႛ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးအသင္းကုိ ႎုိင္ငံေရးပၝတီအဴဖစ္ တည္ေထာင္ခၾင့္ေပးခဲ့တာကိုက ေရၾးေကာက္ပၾဲ ေကာ္မရႀင္ရဲႛ မႀားယၾင္းတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ ကနဦးကတည္းက အထင္အရႀား ေပၞေပၝက္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေရႀႛေနမဵားေကာင္စီက ေထာက္ဴပပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္ဳကမယ့္ နစ္နာတဲ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾနဲႛ တာဝန္သိ ႎိုင္ငံသားေတၾဟာ ေရၾးေကာက္ပၾဲေကာ္မရႀင္ရဲႛ လုပ္ရပ္ကို တားဴမစ္ေပးဖိုႛ ႎိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးခဵႂပ္ကို ဦးတိုက္ေလ႖ာက္ထား တရားစၾဲဆိုသင့္တယ္လိုႛ ဴမန္မာနို္င္ငံေရႀႛေနမဵားေကာင္စီ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ခဵက္မႀာ တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ဒၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေရႀႛေနမဵားေကာင္စီက ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ေရးအဖၾဲႛ တာဝန္ခံ ဦးမဵိႂးကို ေဒၞစမ္းစမ္းတင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔