ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အယူခံ ဗဟိုတရားရံုးက ပယ္ခဵ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵႂိးေဖာက္မႁအတၾက္ ဆိုင္းငံ့ဴပစ္ဒဏ္ စီရင္ခဵက္ ခဵခဲ့တာကို ကန္ႛကၾက္ထားတဲ့ အယူခံလၿာကို ဗဟိုတရားရံုးက ဒီကေနႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၆ ရက္၊ ေသာဳကာေနႛမႀာ ပယ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အတူ ဴပစ္ဒဏ္ခဵမႀတ္ ခံထားရတဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ အဖၾဲႛဝင္ ေဒၞခင္ခင္ဝင္းနဲႛ မဝင္းမမတိုႛရဲႛ ဴပင္ဆင္မႁ အယူခံေတၾကိုလည္း ဗဟိုတရားရံုးက ပယ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။
2010-02-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ဴပစ္ဒဏ္ တုိးဴမႀင့္ခဵထားမႁအေပၞ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဴပင္ဆင္မႁအယူခံလၿာကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဗဟုိတရားရံုးခဵႂပ္က ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၆ ရက္ေနႚတၾင္ ပယ္ခဵလုိက္႓ပီးေနာက္ ဤအမႁႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို AFP သတင္းဌာနက စုစည္းေဖာ္ဴပထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Image: AFP)
ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ဴပစ္ဒဏ္ တုိးဴမႀင့္ခဵထားမႁအေပၞ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဴပင္ဆင္မႁအယူခံလၿာကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဗဟုိတရားရံုးခဵႂပ္က ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၆ ရက္ေနႚတၾင္ ပယ္ခဵလုိက္႓ပီးေနာက္ ဤအမႁႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို AFP သတင္းဌာနက စုစည္းေဖာ္ဴပထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Image: AFP)
AFP

ဒၝနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနတဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္ဝင္းက အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။“ဒီေနႛမနက္ ၁၀ နာရီမႀာ တရားရုံးခဵႂပ္မႀာ ေဒၞစု တင္ထားတဲ့ ဴပင္ဆင္မႁကို အမိန္ႛခဵတယ္။ ပလပ္တယ္၊ ပယ္တယ္ ေပၝ့ဗဵာ။ အစိုးရက တင္တဲ့အမႁကို လက္ခံလုိက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းတရားရုံးမႀာ ၁၉၇၄ ခု ဖၾဲႛစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒနဲႛ စပ္လ႖ဥ္း႓ပီး သုုံးသပ္ခဵက္မဵားဟာ မလိုအပ္တဲ့ သုံးသပ္ခဵက္ဴဖစ္တယ္ ဆို႓ပီးေတာ့ အဲဒၝကို ပယ္ဖဵက္တယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ တင္တာက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အတၾက္ တမႁ၊ ေနာက္တခုက ေဒၞခင္ခင္ဝင္းတိုႛအတၾက္ တမႁ။ အဲဒီ ႎႀစ္မႁစလုံးကိုေတာ့ ပယ္တယ္”

စစ္အစိုးရရဲႛ ေရႀႛေနေတၾဘက္က တင္ဴပတာကို ဗဟိုတရားရံုးက လက္ခံလိုက္တာလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဴပင္ဆင္မႁ ပယ္ခဵလိုက္ေပမယ့္ ဥပေဒေဳကာင္းအရ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲႛ အထူးအယူခံ ဆက္႓ပီး တင္ႎိုင္တဲ့ အခၾင့္အလမ္း ရႀိေသးတဲ့အတၾက္ ဆံုးခန္းတိုင္ ဆက္လုပ္သၾားဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေန႓ပီလိုႛလည္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

အခုလို စစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အယူခံလၿာကို ပယ္ခဵလိုက္တာကို ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ႓ဗိတိသ႖သံအမတ္႒ကီး Andrew Heyn က ဒၝဟာ အံ့ဳသစရာ မဟုတ္ေပမယ့္ အ႒ကီးအကဵယ္ စိတ္ပဵက္မိတယ္လိုႛ ရိုက္တာသတင္းဌာနကို ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား အားလံုးကို မလၿတ္ဘူးဆိုရင္ လာမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲဟာလည္း ယံုဳကည္ႎိုင္စရာ မရႀိဘူးလိုႛ ႓ဗိတိသ႖သံအမတ္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

အလားတူပဲ စကႆာပူ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနကလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အယူခံ ပယ္ခဵတဲ့အေပၞ အလၾန္အမင္း စိတ္ပဵက္မိေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။ စကႆာပူႎိုင္ငံရဲႛ သေဘာထား ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ဒီႎႀစ္ထဲ ကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲမတိုင္ခင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအင္အားစုေတၾနဲႛ စစ္အစိုးရအဳကား ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးေရးဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္း အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ေရရႀည္ ႎိုင္ငံေရးတည္႓ငိမ္ဖိုႛ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔