အယူခံပယ္ခဵမႁ အေဝးေရာက္အစိုးရ ေဝဖန္ရႀႂတ္ခဵ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အယူခံကို ပယ္ခဵလိုက္တာဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ ႎုိင္ငံေရးပၝတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခဵက္တရပ္ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဘယ္လို ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မိဵႂးကိုမဆို စစ္အစိုးရ အ႒ကီးအကဲ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿရဲႛ အတိုက္အခံေတၾ အေပၞမႀာ ထားတဲ့ ႎိုင္ငံေရး သေဘာထားအေပၞမႀာ တည္မီႀေနေဳကာင္း စေနေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ NCGUB အေဝးေရာက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရက ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။
2010-02-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေဝးေရာက္ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB) ၏ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ စိန္ဝင္း (အလယ္) ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ အထၾတ္အထိပ္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံ ပဲရစ္႓မိႂႚေတာ္  ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုးေရႀႚ ဆႎၭဴပပၾဲတၾင္ သတင္းေထာက္မဵား၏ ေမးခၾန္းကို ေဴဖဳကားေနေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အေဝးေရာက္ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB) ၏ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ စိန္ဝင္း (အလယ္) ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ အထၾတ္အထိပ္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံ ပဲရစ္႓မိႂႚေတာ္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုးေရႀႚ ဆႎၭဴပပၾဲတၾင္ သတင္းေထာက္မဵား၏ ေမးခၾန္းကို ေဴဖဳကားေနေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾရဲႛ အမႁေတၾကို စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းက စီရင္ခဵက္ခဵ လုပ္ေဆာင္ေနတာဴဖစ္လိုႛ ဒီအမႁဟာလည္း စစ္ေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းရဲႛ ဳသဇာလၾတ္မယ္ဆိုတာ ေမ႖ာ္လင့္လိုႛ မရႎုိင္ေဳကာင္း ဒီေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းရာမႀာ NCGUB ဝန္႒ကီး ဦးဘိုလႀတင့္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဘုိလႀတင့္။    ။“ရႀင္းရႀင္းေဴပာရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အယူခံဝင္မႁကို ပယ္ခဵလုိက္တာဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တရားဥပေဒမၸိႂင္ကို ႎုိင္ငံေရးအရ အာဏာပိုင္ေတၾက ဝင္ေရာက္ စၾက္ဖက္မႁ ရႀိတယ္ဆုိတာကို ေဖာ္ဴပလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ကဵေနာ္တုိႛ ဒၝကို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ရႀႂတ္ခဵ ကန္ႛကၾက္ပၝတယ္။ ဒီအေဴခခံေပၞမႀာ ဳကည့္႓ပီးေတာ့ ႎုိင္ငံတကာ မိသားစုက ေန႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တကယ့္ စစ္မႀန္တဲ့ ႎုိင္ငံေရး အေဴပာင္းအလဲ ဴဖစ္ဖိုႛဆုိရင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ကုိ ဒီ့ထက္ပို ဖိအားေပး ေဆာင္ရၾက္သင့္တယ္လုိႛ ကဵေနာ္ ယူဆပၝတယ္”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အယူခံအမႁကို ပယ္ခဵလိုက္တာဟာ ကုလသမဂၢ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရးနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ပို႓ပီး ကူညီ ေဆာင္ရၾက္လိုေနတယ္ ဆိုတာကို အခဵက္ဴပလိုက္တာ ဴဖစ္႓ပီး ႎုိင္ငံတကာက ဒီလို မတရားမႁေတၾအေပၞ အေလးအနက္ထား တုႛံဴပန္မႁမရႀိရင္ စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေတၾ အေနနဲႛ ႎုိင္ငံတကာကို ဆက္႓ပီး မထီမဲ့ဴမင္ ဴပႂလုပ္ေနဦးမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း NCGUB ေဳကညာခဵက္မႀာ တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔