ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ လက္ရႀိ အေဴခအေန လံုးဝလက္မခံႎိုင္ဟု သမတဘုရႀ္ ေဴပာဳကား

2006-11-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
garbage_collectors_200px.jpg
အမိႁက္ပံုထဲတၾင္ ေခၾးမဵားႎႀင့္ လုယက္၍ ရႀာေဖၾ အမိႁက္ေကာက္ေနေသာ ဴမန္မာ ကေလးသူငယ္မဵား။ လက္ရႀိ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဴခအေနသည္ လံုးဝ လက္ခံႎိုင္စရာ မရႀိဟူ၍ အေမရိကန္ သမတ ဘုရႀ္က အတိအလင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ရႀ္ ဘုရႀ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ လက္ရႀိအေဴခအေနေတၾဟာ လုံး၀ လက္ခံႎုိင္စရာမရႀိဘူးလုိႛ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မီးစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ ႟ုိက္စ္ကလည္း အေရႀႚေတာင္အာရႀနဲႛ စီးပၾားေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁမႀာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကိစၤဟာ ဴပႍနာ ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့အေဴခအေနဟာ လက္ခံႎုိင္စရာအေဳကာင္း လုံးဝမရႀိဘူးလုိႛ အေမရိကန္သမတ႒ကီး ေဂဵာ့ရႀ္ ဒဗလဵႃ ဘုရႀ္က ႎိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္ေနႛ အာဆီယံ ၇ႎုိင္ငံက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးစဥ္ အခုလုိေဴပာဳကားခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

လက္ရႀိဗီယက္နမ္မႀာကဵင္းပေနတဲ့ ေအပက္ေခၞ အာရႀ-ပစိဖိတ္ စီးပၾားေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ အစည္းအေဝး လာေရာက္စဥ္၊ အေမရိကန္နဲႛ ေအပက္အဖဲၾႚဝင္ အာဆီယံ ၇ ႎုိင္ငံတုိႛရဲ့ သီးဴခား အစည္းအေဝးဴပႂလုပ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆင္းရဲတဲ့အာဆီယံ ၃ႎုိင္ငံဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာ၊ လာအုိနဲႛ ကေမႝာဒီးယား တုိႛက APECအဖဲၾႚဝင္ေတၾ မဟုတ္ဳကပၝဘူး။

အေမရိကန္သမတ အေနနဲႛ အထူးသဴဖင့္ အေရႀႚေတာင္အာရႀအတၾင္း ဒီမုိကေရစီထၾန္းကားေရးကုိ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာေနေစတဲ့ စစ္အာဏာသိမ္း ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံကိစၤေတၾကုိ အဓိက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလည္းေရးေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာေအာင္ အာဆီယံ အစုိးရေတၾနဲႛ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဝုိင္းဝန္းတုိက္တၾန္း လုပ္ေဆာင္ဳကဖုိႛ သမတဘုရႀ္က ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ထုိင္းႎုိင္ငံက အာဏာသိမ္း စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေဳကာင္းေပၞ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေပၞမႀာေတာ့ သမတ ဘုရႀ္က ခဵီးကဵႃးေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မီးစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ ႟ုိက္စ္ကလည္း အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲႛ အေရႀႚေတာင္အာရႀနဲႛ စီးပၾားေရးအရ ပုိမုိထဲထဲဝင္ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္လုိေဳကာင္း ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာကိစၤဟာ ဴပႍနာဴဖစ္ေန တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤဟာ ဴပႍနာ႒ကီးတရပ္ ဴဖစ္ေနပၝတယ္၊ ဘာဴဖစ္လုိႛလည္းဆုိေတာ့၊ စစ္အစုိးရဟာကုိယ့္ႎုိင္ငံက ကုိယ့္ဴပည္သူေတၾကုိ ဴပန္႓ပီး မတရားညၟင္းပန္းႎႀိပ္စက္ေနလုိႛပၝပဲ၊ ဒီစစ္အစုိးရနဲႛ အေမရိကန္အစုိးရတုိႛ အဳကားေကာင္းမၾန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးမရႀိတာ အထင္အရႀားပၝပဲလုိႛ မီးစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ ႟ုိက္စ္က ႎိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္ေနႛက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ေဴမာက္ကိုရီးယား ႎုိင္ငံတုိႛဟာ သူတုိႛရဲ့ ရန္လုိတဲ့ အဴပႂအမူေတၾကုိ ဴပင္သင့္ေဳကာင္း၊ ေဒသတၾင္း ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကုိ တုိးရလာေနတဲ့ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံကုိ အတုယူသင့္ေဳကာင္း မီးစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ ႟ုိက္စ္ကေဴပာဆုိခဲ့ ပၝတယ္။

အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛေဴမာက္ကုိရီးယား ႎုိင္ငံေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္မယ့္ ေနႛတေနႛကုိ ေစာင့္ေမ႖ာ္ေနေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ့္ အခုအခဵိန္အထိ ဒီအစုိးရေတၾဟာ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ ႎုိင္မယ့္ လမ္းေတၾကုိ ပယ္ခဵေနတယ္လုိႛ မီးစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ ႟ုိက္စ္က ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛေဴမာက္ကုိရီးယား ႎုိင္ငံေတၾဟာ သမုိင္းတေလ႖ာက္ ရန္လုိတဲ့အဴပႂအမူေတၾကုိ ပယ္ရႀားခဲ့႓ပီး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ လုပ္ခဲ့တဲ့ ႎုိင္ငံေတၾရဲ့ အေတၾႚအ႒ကံႂေတၾကုိ ယူသင့္ေဳကာင္း၊ ဒီလုိလုပ္မႀသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ တုိးတက္ဖိုႛ အခၾင့္အလမ္းေတၾကုိ ရရႀိႎုိင္မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း မီးစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ ႟ုိက္စ္က ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔