ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚေတၾလို ႎိုင္ငံဴခားသား သတင္းေထာက္ေတၾ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း ဝင္ခၾင့္ေပးေစလို

နာဂစ္မုန္ တိုင္းဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးအတၾက္ ႎိုင္ငံဴခားသား ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းေတၾကို ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲ ဝင္ခၾင့္ေပးတဲ့နည္းတူ ႎိုင္ငံဴခားသား သတင္းေထာက္ ေတၾကိုလည္း ဝင္ခၾင့္ေပးဖိုႛ စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးသန္းစိန္ဆီ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္အေဴခစိုက္ CPJ လိုႛေခၞတဲ့ သတင္းစာဆရာမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး ေကာ္မတီကေန ေမလ ၃၀ရက္ေနႛက စာတေစာင္ ေပးပိုႛလိုက္ပၝတယ္။
2008-05-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေလေဘးဒုကၡသည္မဵားကို ဴဖန္ႛဴဖႃး ေဝငႀေပးရန္ ဆန္အိတ္မဵားကို ဘိုကေလး႓မိႂႚတၾင္ ေမလ ၁၃ရက္ေနႛက သယ္ေဆာင္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ကယ္ဆယ္ေရး ဆန္အေကာင္းမဵားကို သိုးေအာက္ေနသည့္ ေရစိုဆန္မဵားဴဖင့္ လဲံလႀယ္ ေဝငႀေနေဳကာင္း သတင္းမဵား ထၾက္ေပၞေနသည္။ (Photo: AFP)
ေလေဘးဒုကၡသည္မဵားကို ဴဖန္ႛဴဖႃး ေဝငႀေပးရန္ ဆန္အိတ္မဵားကို ဘိုကေလး႓မိႂႚတၾင္ ေမလ ၁၃ရက္ေနႛက သယ္ေဆာင္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ကယ္ဆယ္ေရး ဆန္အေကာင္းမဵားကို သိုးေအာက္ေနသည့္ ေရစိုဆန္မဵားဴဖင့္ လဲံလႀယ္ ေဝငႀေနေဳကာင္း သတင္းမဵား ထၾက္ေပၞေနသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴပည္ပအကူအညီနဲႛ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းေတၾကို ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း ဝင္ခၾင့္ဴပႂလိုက္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို CPJ က ႒ကိႂဆိုလိုက္႓ပီး ဒီလိုလမ္းဖၾင့္တာကို ထပ္႓ပီးဖၾင့္ေပးတဲ့အေနနဲႛ ႎိုင္ငံဴခားသား သတင္းေထာက္ေတၾကိုလည္း ဝင္ခၾင့္ေပးဖိုႛ အေရးတ႒ကီး ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္လိုႛ ေပးစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

CPJ အာရႀေရးရာ အစီအစဥ္ ညႀိႎိႁင္းေရးမႀႃး Bob Dietz က သတင္းေထာက္ေတၾဟာ ခုလို သဘာဝ ေဘးအႎၨရာယ္ ကဵေရာက္တဲ့ေနရာက သတင္းေတၾရယူတာဟာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾကို အေထာက္အကူ ေပးတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ႎိုင္ငံဴခားသား သတင္းေထာက္ေတၾ တင္မဟုတ္ပၝဘူး၊ သတင္းေထာက္ေတၾ အားလံုးဟာ ဒီလို သဘာဝ ေဘးအႎၨရာယ္ ကဵေရာက္တဲ့ေနရာမႀာ အင္မတန္႒ကီးမားတဲ့ အခန္းကၸေတၾကေန ပၝဝင္ဳကတာပၝ။ သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾ စုေဆာင္း႓ပီး ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းေတၾနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖၾဲႛေတၾကို သူတိုႛဘာေတၾ သိရႀိထားတယ္လိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲလာ႓ပီး ကူညီတဲ့လူေတၾကို ေဴပာဴပႎိုင္တဲ့လူေတၾဟာ အင္မတန္မႀ အေရး႒ကီးပၝတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

သတင္းေထာက္ေတၾကို မုန္တိုင္းသင့္ေနရာကို သၾားခၾင့္ဴပႂတာဟာ နာဂစ္မုန္တိုင္း လၾန္ကာလမႀာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီေပးဖိုႛ အားထုတ္ေနတဲ့ အေဳကာင္းေတၾကို ေဖာ္ဴပႎိုင္တယ္လိုႛ CPJ ေပးစာမႀာပၝရႀိပၝတယ္။

ႎိုင္ငံဴခားသတင္းေထာက္ေတၾ ဝင္ေရာက္ခၾင့္မရမယ့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတၾ ဗၾီဒီယိုမႀတ္တမ္းေတၾကို ကမၲာက သိေနဴမင္ေနရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အာအက္ဖ္ေအက Mr Bob  Dietz ရဲႚ ထင္ဴမင္ခဵက္ကိုေမးတဲ့အခၝ

"တနည္းနည္းနဲႛ သတင္းရတယ္ဆိုတာ က႗န္ေတာ္တိုႛသိပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဒၝဟာ လူသိရႀင္ဳကား တင္ဴပေပးဖိုႛ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း မဟုတ္ပၝဘူး။ သတင္းေထာက္ ဆိုတာကလည္း ပၝးစပ္ပိတ္ထားလိုႛရတာ မဟုတ္ပၝဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။"

လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတၾကို သတင္းေထာက္ေတၾက သတင္းေပးတဲ့ အတၾက္ အေရးတ႒ကီးတုန္ႛဴပန္ ေဆာင္ရၾက္တဲ့အတၾက္ သတင္းေထာက္ေတၾဟာ အေရးပၝတဲ့ အခန္းကၸက ပၝဝင္ပၝတယ္လိုႛ ေပးစာမႀာ ေရးထားပၝတယ္။

အလႀႃရႀင္ ႎိုင္ငံ ၅၀ ဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာ ေမလ ၂၅ရက္က အစည္းအေ၀းကဵင္းပတုန္းက ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ ေကဵနပ္ေလာက္ေအာင္ မေဖာ္ေဆာင္ေသးသမ႖ ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲႛ ဴပန္လည္ေနရာ ခဵထားေရးအတၾက္ ေငၾေဳကးအကူအညီ ထပ္ေပးဖိုႛ စဥ္းစားမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ တညီတညၾတ္တည္း သေဘာတူခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ဆီ ေပးပိုႛတဲ့စာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

မုန္တိုင္းသင့္ေနရာေတၾမႀာ ဴဖစ္ပဵက္ေနတာေတၾကို ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း သိခၾင့္မရတဲ့အတၾက္ အလႀႃရႀင္ေတၾက စိုးရိမ္ေနတာဴဖစ္႓ပီး အစိုးရရဲႛ မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရးအတၾက္ တုန္ႛဴပန္ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္ေတၾဟာ ကန္ႛသတ္ထားတဲ့ သတင္းမီဒီယာ မူဝၝဒေတၾနဲႛ တိုက္ရုိက္ ဆက္စပ္ေနတယ္လိုႛ CPJ က ေထာက္ဴပပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ သတင္းေထာက္ေတၾကို လၾတ္လၾပ္လပ္လပ္ သတင္းယူခၾင့္မေပးေပမယ့္ သတင္းေထာက္ေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဘာေတၾဘယ္လိုဴဖစ္ေနသလဲဆိုတာ ကမၲာကို တင္ဴပတယ္လိုႛ� Mr Bob  Dietz  က ေဴပာပၝတယ္။

CPJ ရဲႛေပးစာမႀာ  BBC သတင္းေထာက္ Andrew Harding ဟာ ကမၲာလႀည့္ ခရီးသည္ ဗီဇာနဲႛ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို ေမလ ၅ရက္က ေရာက္ရႀိခဲ့ေပမယ့္ အာဏာပိုင္ေတၾက သူႛကို ဴပည္တၾင္း ဝင္ခၾင့္မေပးဘူးလိုႛ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္အေဳကာင္းကို Trouser People ေဘာင္းဘီဝတ္သူမဵား ေခၝင္းစဥ္နဲႛ စာအုပ္ေရးသားတဲ့ သတင္းေထာက္ Andrew Marshall ဟာ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ေဒသကေန တပတ္ဳကာ လ႖ိႂႚဝႀက္သတင္းေပးပိုႛ႓ပီး Time မဂၢဇင္းမႀာ မုန္တိုင္းအေဳကာင္း ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ သူႛကို ေမ ၂၀ရက္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကေန ဴပန္ခိုင္းလိုက္ပၝတယ္။ ဆီၾဒင္ သတင္းစာတေစာင္ရဲႛ သတင္းေထာက္အဴဖစ္ ေမ ၂၅ရက္ အလႀႃရႀင္မဵား အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ဖိုႛ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး က႗မ္းကဵင္သူ သတင္းစာဆရာ Bertil Litner ဟာ လန္ဒန္မႀာ ဗီဇာေလ႖ာက္တာ ပယ္ခဵခံခဲ့ရ ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔