ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁ ႓ပီး႓ပီးခဵင္း ကုလသမဂၢကို တိုင္ဳကားဖိုႛရႀိ

ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ ေသာဳကာေနႛမႀာ စီရင္ခဵက္ခဵမယ့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဴပစ္ရႀိေဳကာင္း အမိန္ႛခဵမယ့္ အလားလာေတၾရႀိတဲ့အတၾက္ အမႁစီရင္႓ပီး႓ပီးခဵင္း ကုလသမဂၢကို အယူခံတင္ တိုင္ဳကားမယ္လိုႛ မိသားစုေရႀႛေနအဖၾဲႛက ဒီကေနႛ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2009-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ မိသားစုဝင္တဦးက ဥပေဒအကဵိႂးေဆာင္အဴဖစ္ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္က တာဝန္ေပးထားတဲ့ ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ အေဴခစိုက္ Freedom Now အဖၾဲႛ၊ ေရႀႛေန Mr. Jared Genser က အမႁစီရင္ခဵက္ ခဵ႓ပီး႓ပီးခဵင္း မတရားဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္မႁမဵားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႛ UN Working Group on Arbitary Detention ကို အမႁဖၾင့္မႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ အခုလို ေဴပာလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။
   
Mr. Genser ။    ။“အယူခံတင္မယ့္ အေဴခခံကေတာ့ ခဵတဲ့စီရင္ခဵက္ေပၞမႀာ မူတည္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ လက္ရႀိ အေဴခအေနေတၾအရ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေထာင္ဒဏ္ ဒၝမႀမဟုတ္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ အကဵဥ္းဆက္ခဵထားလိမ့္မယ္လိုႛ ကဵေနာ္ယံုဳကည္ပၝတယ္။ ဒၝ့ေဳကာင့္ ဒီလို စစ္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္မႁမဵိႂးကို ကဵေနာ္တိုႛ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ကန္ႛကၾက္ဖိုႛ မတရားဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္မႁမဵားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႛကို အမႁဖၾင့္တိုင္ဳကားသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္”

ဒီကုလသမဂၢအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႛဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး တရားဝင္မႁမရႀိေဳကာင္း အရင္က ၅ ဳကိမ္တိုင္တိုင္ သံုးသပ္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။

ဒီလို အမႁတင္ဴပရတဲ့ အကဵိႂးကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ကုလသမဂၢနဲႛ ႎုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကုလသမဂၢလုပ္ထံုးေတၾကို လိုက္နာတဲ့အေဳကာင္း ဴပသဖိုႛ႒ကိႂးစားခဲ့တာေတၾႛရေဳကာင္း၊ ဒီအမႁကိစၤ မတရားေဳကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႎုိင္ဴခင္းအားဴဖင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ ႎုိင္ငံတကာ ရပ္တည္ခဵက္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစေဳကာင္း၊ ဒၝဟာ ႎုိင္င္တကာအသိုင္းအဝိုင္းမႀာ အလၾန္အေရးပၝေဳကာင္း Mr. Genser က ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁအေပၞ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဘယ္လို ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို တိုက္တၾန္းသၾားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ စီရင္ခဵက္ ဘယ္လိုပဲ ခဵပၝေစ၊ ဒီကိစၤဟာလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံပတ္သက္လိုႛ အေရးယူေဆာင္ရၾက္ရမယ့္ ကိစၤတခုအဴဖစ္တင္ဴပမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ကုလသမ၈ၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဆံုးဴုဖတ္ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေပးေရးကိစၤကို အဳကိမ္ဳကိမ္ မသိကဵိႂးက႗ံ လုပ္ေနခဲ့တာပၝလိုႛ Mr. Genser က ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔