ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ထိန္းသိမ္းထားဴခင္းသည္ ႎုိင္ငံအတၾက္ ဆံုးရႀံႂးမႁ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ထိန္းသိမ္းခဲ့တာ ၁၃ ႎႀစ္ရႀိခဲ့႓ပီး အကဵဥ္းစံရက္ေတၾဟာ မဳကာခင္က ရက္ေပၝင္း ငၝးေထာင္ေကဵာ္ခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ပၝမကဘဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ အမဵား႒ကီး အကဵိႂးရႀိမယ့္ အခၾင့္အေရးေတၾ ဆံုးရံႁးခဲ့ရတာဴဖစ္ေဳကာင္း ေတာင္အာဖရိကႎိုင္ငံက ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးက ဒီကေနႛ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2009-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေတာင္အာဖရိကႎုိင္ငံမႀ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎုိဗယ္ဆုရႀင္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူး။ (Photo: Wikipedia)
ေတာင္အာဖရိကႎုိင္ငံမႀ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎုိဗယ္ဆုရႀင္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူး။ (Photo: Wikipedia)
Wikipedia

ဒီကေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ေဝတဲ့ လန္ဒန္ထုတ္ The Guardian သတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည့္သိုႛ အေလးဴပႂခဵက္လိုႛ တိုက္ရိုက္အမည္ရတဲ့ ေဆာင္းပၝးမႀာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးတူးတူးက အခုလို ေဴပာဳကားလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီေဆာင္းပၝးမႀာ လူသားေတၾရဲႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတာင္းဆိုမႁဟာ အာဏာနဲႛ ဖိႎႀိပ္လိုႛမရဘူးဆိုတဲ့ အမႀန္တရားကို ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿအေနနဲႛ သေဘာေပၝက္နားလည္ဴခင္း မရႀိေဳကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖၾဲႛ႒ကီးရဲႛ ဴမန္မာ့အေရး ဳကားဝင္ေဆာင္ရၾက္မႁဟာ ႎႀစ္ဖက္ အခဵင္းမဵား အဴငင္းပၾားတာကို ေဴဖရႀင္းတဲ့သေဘာ ေရာက္ေဳကာင္း၊ အမႀန္က ရက္စက္႓ပီး တရားမဝင္တဲ့ အာဏာရႀင္စနစ္နဲႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛ တရားမ႖တေရး ေတာင္းဆိုေနသူေတၾအဳကား ဳကားခဵလိုႛမရေဳကာင္း ဘုန္းေတာ္႒ကီးတူးတူးက ဆိုပၝတယ္။

တရားမမ႖တတဲ့သူေတၾက လုပ္ေဆာင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းႌၿန္ေဴမပံုနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲကိစၤေတၾ ေဴပာေနတာဟာလည္း တရားမ႖တေရးအတၾက္ အေႎႀာက္အယႀက္သာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒီသတင္းစာေဆာင္းပၝးမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပည္သူေတၾကို ကရုဏာမဲ့ အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿကို ကုလသမဂၢက အမႁဖၾင့္စံုစမ္း႓ပီး အေရးယူဖိုႛေတာင္းဆိုထားသလို ႎုိင္ငံတကာအသိုင္းဝိုင္းက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အေပၞ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႁ ပိတ္ပင္ေရးကိုလည္း ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔