ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁ တခုတည္းနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမူဝၝဒ မတည္ေဆာက္သင့္

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁ စီရင္ခဵက္အမိန္ႛတခုထဲနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ မူဝၝဒနဲႛ သေဘာထားကို မဆံုးဴဖတ္သင့္ေဳကာင္း ကုလမသဂၢအဖၾဲႛ႒ကီးနဲႛ ကမၲာ့ႎုိင္ငံေတၾကို လန္ဒန္အေဴခစိုက္ Burma Campaign UK က ဒီကေနႛ ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2009-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Burma Campaign UK အေနနဲႛ ကမၲာ့ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံတကာအဖၾဲႛစည္းေတၾက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁကိုခဵည္း အာရံုထား႓ပီး လၾတ္ေပး႓ပီး ၂ဝ၁ဝ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ဝင္႓ပိႂင္ဖိုႛ ဦးစားေပး ေဴပာဆုိေနတာေတၾ ရႀိတဲ့အတၾက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေဳကာင္း အဖၾဲႛဒၝရိုက္တာ Mr. Mark Farmanar က ေဴပာပၝတယ္။

Mr. Mark Farmanar။    ။ကဵေနာ္တိုႛအေနနဲႛ အီးယူ၊ ၾ၈ ႎုိင္ငံေတၾနဲႛ အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾရဲႛ ေဴပာဆိုေဳကညာခဵက္ေတၾကို ေထာက္႓ပီး စိုးရိမ္မိပၝတယ္။ သူတိုႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၾတ္ေပးရင္ အဓိက ႎုိင္ငံဴခားေရးမူဝၝဒ ေဴပာင္းလဲမယ့္သေဘာေတၾ ေဴပာထားတာေတၾႛရပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၾတ္ေပးရင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဴပႍနာေတၾ အားလံုးေဴပလည္သၾားမယ္လိုႛ ယူဆထားတဲ့ သေဘာေရာက္ေနပၝတယ္။ တကယ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဴပႍနာေတၾအားလံုးရဲႛ အရင္းဴမစ္ကို ဴခံႂဳကည့္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

Mr. Mark Farmanar က ဆက္႓ပီးေတာ့ အရင္ကလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ႎႀစ္႒ကိမ္ ဴပန္လၾတ္ေပးခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ့္ ဘယ္ႎုိင္ငံေရးေဴပာင္းလဲမႁ ႒ကီး႒ကီးမားမားမႀ မဴဖစ္ခဲ့တာကို သေဘာေပၝက္ရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ဆက္႓ပီးေဴပာပၝတယ္။ 

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးတာကို အရင္ကလည္း ႎုိင္ငံေရးကစားကၾက္ အေနနဲႛ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာသာဴဖစ္႓ပီး အမႀန္တကယ္ ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး ေဆၾးေႎၾးမႁ စစ္စစ္မႀန္မႀန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ မရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝ့ေဳကာင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ ကစားကၾက္အေပၞ ႎုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက နားေယာင္မသၾားဖိုႛ အခုလို ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ တိုက္တၾန္းတာဴဖစ္ေဳကာင္း Mr. Mark Farmanar က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔