ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေရာဂၝသံုးမဵိႂးအတၾက္ Global Fund ဴပန္လည္ကူညီဖိုႛ စဥ္းစားေန

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ငႀက္ဖဵား၊ တီဘီနဲႛ HIV/AIDS ေရာဂၝသံုးမဵိႂး ကာကၾယ္ကုသေပးေရး ရန္ပံုေငၾအတၾက္ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၃၂ဝ ကူညီဖိုႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေလ႖ာက္လၿာတင္ထားတာကို Global Fund အဖၾဲႛ႒ကီးက လက္ခံစဥ္းစားေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-07-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ႎိုင္ငံတကာ ေအ့ဒ္စ္ေရာဂၝ ညီလာခံတခုတၾင္ HIV/AIDS ေဝဒနာရႀင္မဵားကို အသက္ဆက္ေပးႎိုင္ေသာ ARV ေဆးအခဵိႂႚကို ဴပသေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ႎိုင္ငံတကာ ေအ့ဒ္စ္ေရာဂၝ ညီလာခံတခုတၾင္ HIV/AIDS ေဝဒနာရႀင္မဵားကို အသက္ဆက္ေပးႎိုင္ေသာ ARV ေဆးအခဵိႂႚကို ဴပသေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

Global Fund ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လူမႁေရးကိစၤ အကူအညီေပးေနရာကေန ဴမန္မာအစိုးရရဲႛ ကန္ႛသတ္ခဵက္ေတၾ မဵားလာတဲ့အတၾက္ ၂ဝဝ၅ ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ထၾက္ခၾာသၾားတဲ့ ကုလသမဂၢ ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံဴပႂ ကဵန္းမာေရးရန္ပံုေငၾ အဖၾဲႛ႒ကီးဴဖစ္ပၝတယ္။

တရားဝင္ စာရင္းေတၾအရ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ HIV/AIDS ေရာဂၝ အကူးစက္ခံထားရသူ ႎႀစ္သိန္းေလးေသာင္းေကဵာ္ရႀိရာမႀာ သံုးပံုတပံုေလာက္ဟာ အသက္ကယ္ ARV ေဆးဝၝး အထူးလိုအပ္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအထဲက တေသာင္းရႀစ္ေထာင္ပဲ ေဆးဝၝးအကူညီ ရရႀိတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ စာရင္းေတၾက ဆိုပၝတယ္။

ဒီလိုေဆးဝၝးအကူညီရေနတဲ့ လူနာစုစုေပၝင္းထဲမႀာ MSF နယ္စည္းမဴခားဆရာဝန္မဵားအဖၾဲႛက လူနာ တေသာင္းႎႀစ္ေထာင္၊ တဴခား NGOs အနည္းငယ္က ေလးေထာင္ခန္ႛနဲႛ စစ္အစိုးရ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာနက တေထာင့္ရႀစ္ရာသာ အခမဲ့ ကူညီေနတာလိုႛ သိရပၝတယ္။

MSF အဖၾဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာအ႒ကီးအကဲ Mr. Luke Arend က ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေရာဂၝကုသဖိုႛ ေငၾလိုအပ္ခဵက္က ႒ကီးမားလၾန္း႓ပီး ကူညီႎိုင္တာက နည္းတဲ့အတၾက္ MSF အေနနဲႛ အခုလို အမဵားဆံုး ကူညီႎုိင္တဲ့အဖၾဲႛ ဴဖစ္ေနတာပၝလိုႛ ေဴပာဳကား႓ပီး အစိုးရရန္ပံုေငၾ ေပးႎိုင္မႁနည္းတဲ့အတၾက္ ကမၲာေပၞမႀာ ဒီေရာဂၝေဆးဝၝး ကူညီေရးမႀာ အေအာင္ဴမင္ဆံုး အထိေရာက္ဆံုး ကူညီႎုိင္တဲ့ အဖၾဲႛဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အခုအခၝမႀာ ေရာဂၝသံုးမဵိႂးအတၾက္ ဥေရာပသမဂၢ ဦးေဆာင္တဲ့ အလႀႃရႀင္ႎုိင္ငံေတၾက ဂလိုဘယ္ဖန္းရဲႛ အကူညီကို အစားထားဴဖည့္ႎုိင္ဖိုႛ 3 D Fund ကို ထူေထာင္ ကူညီေနပၝတယ္။

ေရာဂၝသည္ေတၾကို အကူညီေပးေနသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႛက မဴဖႃဴဖႃသင္းကေတာ့ Global Fund က လက္ခံ စဥ္းစားေပးေနတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီေပးႎုိင္ဖိုႛလည္း ထည့္သၾင္းသတိထားဖိုႛလိုတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္း။    ။“ဴမန္မာဴပည္မႀာ နဲႛပတ္သက္႓ပီး လက္ရႀိအေဴခအေနအထိ ထိန္းခဵႂပ္လုိႛ သိပ္မရေသးဘူး။ ပညာေပးမႁအပိုင္းေရာ၊ ေဆးဝၝးကုသမႁအပိုင္းေရာ အမဵား႒ကီး အားနည္းေနေသးတယ္။ ဴမန္မာဴပည္ကေတာ့ အမႀန္တကယ္လုိအပ္မယ္ဆုိရင္ အကူအညီအမဵား႒ကီး လုိအပ္တယ္။ အခု ဴဖစ္ပၾားမႁႎႁန္းေရာ ေသဆံုးမႁႎႁန္းပၝ အရမ္း ဴမင့္တက္ေနတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေဆးဝၝးမလံုေလာက္မႁေပၝ့။ ARV ေဆးဝၝးေတၾ လံုလံုေလာက္ေလာက္မရတဲ့အခၝကဵေတာ့ ေသဆံုးႎႁန္းဴမင့္တက္ေနတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ အကူအညီကေတာ့ အမဵား႒ကီး လုိအပ္ေနတယ္။ ဒၝေပမယ့္ တကယ္လုိႛ ကူညီမယ္ဆုိတဲ့အကူအညီေတၾက တကယ္လုိအပ္ေနတဲ့ ဴပည္သူေတၾလက္ထဲကိုေရာက္ဖုိႛ အဓိက လုိအပ္ေနပၝတယ္”

ဴမန္မာႎုိင္ငံက တီဘီ၊ ငႀက္ဖဵား၊ HIV/AIDS ေရာဂၝ ၃ မဵိႂး ကာကၾယ္ကုသေရးဆိုင္ရာ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ အကူအညီေပးေရး အဖၾဲႛစည္းေတၾကို ေငၾေဳကးေထာက္ပံ့ကူညီဖုိႛ အေမရိ္ကန္ ေဒၞလာ ၁၄ သန္းကို အသစ္ထုတ္ေပးမယ့္ အေဳကာင္း 3 D Fund က ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေနႛက ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ လက္ေတၾႛ ကူညီႎုိင္တဲ့ေငၾေဳကးအေရအတၾက္ကေတာ့ ႎႁိင္းယႀဥ္ရင္ အမဵား႒ကီးဴခားနားေနတဲ့အတၾက္ Global Fund အေနနဲႛ အဴမန္ဆံုးဴပန္ဝင္ဖိုႛ စဥ္းစားလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း 3 D Fund ဥကၠႉက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

Global Fund အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေလ႖ာက္လၿာကို လာမယ့္ ႎိုဝင္ဘာလထဲမႀာ အဆံုးဴဖတ္ေပးမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

လက္ရႀိ HIV/AIDS ေရာဂၝအေဴခအေနနဲႛ အကူအညီကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေရာဂၝသည္ေတၾကို အကူညီေပးေနသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႛက မဴဖႃဴဖႃသင္းကို ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔