ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ႟ံုးခန္းမဵား ပိတ္ပစ္ရန္ အမိန္ႛထုတ္

2006-11-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
TWA-Funeral-150px.jpg
မႎၩေလးေထာင္အတၾင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္ေနႛက ႟ုတ္တရက္ ဆံုးပၝးသၾားေသာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ကိုသက္ဝင္းေအာင္၏ ဈာပန။ ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚသည္ ဴမန္မာ အကဵဥ္းေထာင္မဵားအတၾင္း ၂၀၀၅ခုႎႀစ္ကတည္းက ဝင္ေရာက္ ဳကည့္႟ႁခၾင့္မရခဲ့ေပ။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

မႎၩေလး ေမာ္လ႓မိႂင္၊ ဖားအံ၊ ေတာင္႒ကီးနဲႛ ကဵိႂင္းတံုစတဲ့ ႓မိႂႚငၝး႓မိႂႚမႀာ ဖၾင့္လႀစ္ထားတဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီေကာ္မတီ (ICRC) ႟ုံးေတၾကို ပိတ္ပစ္္လိုက္ဖိုႛ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက မဳကာခင္က အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလို အမိန္ႛထုတ္လိုက္တဲ့အတၾက္ ICRCအေနနဲႛ အကူအညီေပး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအမဵားစု လုပ္ကိုင္ဖိုႛ နဲႛ နယ္စပ္ေဒသမႀာ အခက္အခဲေတၾနဲႛ ေနထိုင္္ေနရတဲ့ အရပ္သားေတၾအကဵိႂး အကာအကၾယ္ေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ကိုင္ဖိုႛ မဴဖစ္ႎိုင္ေတာ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

အဖမ္းဆီးခံထားရသူေတၾဆီ ICRC ဴပန္လည္ သၾားေရာက္ခၾင့္မဴပႂဘူးလိုႛလည္း ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾက ေဳကညာပၝတယ္။ ICRCရဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတၾနဲႛ အညီ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသမားေတၾဆီ မသၾားေရာက္ႎိုင္တဲ့အတၾက္ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲ သၾားတဲ့လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၅ခု ဒီဇင္ဘာက ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပၝတယ္။

ICRC ႟ံုးေတၾ ပိတ္ပစ္ဖိုႛ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾက ဆံုးဴဖတ္လိုက္တာက္ု ဝမ္းနည္းတယ္လိုႛ ICRC�ကေဴပာပၝတယ္။ ICRC ႟ံုးပိတ္လိုက္တဲ့အတၾက္ လုပ္ငန္းေတၾ အခက္အခဲရႀိသၾားတဲ့ အေဳကာင္း ရန္ကုန္ ICRC ႟ံုးခဵႂပ္က ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ သီယာရီ ရီေဘာ္က RFA ကို ခုလို ေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာ သီယာရီ ရီေဘာ္။ ။ ICRC ႟ံုးေတၾပိတ္ပစ္လိုက္တာ တကယ္ထိခိုက္ပၝတယ္။ အားကိုးရာ အမဲ့ဆံုး ဴပည္သူေတၾအတၾက္ အထူးသဴဖင့္ အကဵဥ္းသားေတၾနဲႛ နယ္စပ္ေဒသေတၾမႀာ ေနထိုင္ေနတဲ့လူေတၾ အတၾက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ လူမႁေရးလုပ္ငန္းေတၾ ထိခိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာနအဖနဲႛ ႎႀစ္မဵားစၾာ ေဆၾးေႎၾးႎိုင္ခဲ့႓ပီး ၁၉၉၉ခုႎႀစ္ကတည္းက ICRC လုပ္ငန္းေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တာပၝလိုႛလည္း ICRC ေဳကညာခဵက္မႀာပၝရႀိပၝတယ္။ အကူအညီ အလိုအပ္ဆံုးလူေတၾ အတၾက္ ICRCက အလၾန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္ရပၝတယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ICRC လုပ္ငန္းေတၾ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္တဲ့ စၾမ္းရည္ေတၾ ပိုကဵဆင္းလာတဲ့အတၾက္ ICRC အေနနဲႛ လၾန္ခဲ့တဲ့လ အနည္းငယ္အတၾင္း လုပ္ငန္း အရႀိန္ေတၾ ေလ႖ာ့ခဵခဲ့ရပၝတယ္။ ဒီထဲမႀာ ေဴခလက္အဂႆၝ ဴဖတ္ေတာက္ခံရသူေတၾ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

လၾန္ခဲ့တဲ့ တႎႀစ္အတၾင္း ICRCဟာ လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ အေဴခအေနေတၾနဲ၊ႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာနအဖနဲႛ အဴပႂသေဘာေဆာင္ ဴပန္လည္ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ မနားမေန ႒ကိႂးစားခဲ့ပၝတယ္။ ေဆၾးေႎၾးတဲ့ အေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရန္ကုန္ အေဴခစိုက္ ICRC ေဴပာခၾင့္ရသူ မစၤတာ ရီေဘာ္က ေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာ ရီေဘာ္။ ။ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ကိုယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ICRC ဥကၠႉနဲႛ ဂဵီနီဗာမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာ ကိုယ္စားလႀယ္တိုႛ ဂဵီနီဗာမႀာလည္း ေဆၾးေႎၾးပၝတယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္း အဆင့္ဴမင့္ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးတာမရႀိပၝဘူး။

ICRC ဟာ အဖၾဲႚက ေပးအပ္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခၾင့္နဲႛ အညီ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လုပ္ငန္းေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ေနတာပၝ။ ဒီလို အပ္ႎႀင္းခံရတဲ့ လုပ္ပိုင္ခၾင့္နဲႛအညီ အားကိုးရာမဲ့သူေတၾကို ကူညီေနရာမႀာ ထင္သာဴမင္သာရႀိရႀိနဲႛ အစိုးရရဲ့ သေဘာတူညီခဵက္ အဴပည့္နဲႛ လုပ္ငန္းေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ေနတာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ICRC ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဒီလ အေစာပိုင္းတုန္းကေတာ့ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾဆီ ICRC သၾားေရာက္္ခၾင့္ ရေရးအတၾက္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရနဲႛ ICRC ေဆၾးေႎၾးေနတုန္းပဲလိုႛ ဴပန္ဳကားေရး ဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ ICRCဟာ ၁၉၉၉ခုႎႀစ္က ၂၀၀၅ခုႎႀစ္ အတၾင္း အကဵဥ္းေထာင္ေတၾဆီ ၄၅၃႒ကိမ္ သၾားေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔