ဘုိကေလးမႀာ အဖမ္းခံရသူမဵား မိမိဝန္ထမ္းမဟုတ္ေဳကာင္း ရန္ကုန္ ILO ႟ံုး ေဴပာဆုိ

ဧရာဝတီတုိင္း ဘုိကေလး႓မိႂႚမႀာ အဓမၳလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁ ပေပဵာက္ေရး ပညာေပးလက္ကမ္း စာေစာင္ေတၾ ဴဖန္ႛေဝခဲ့မႁနဲႛ အခုရက္ပုိင္းအတၾင္း ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရသူ ႎႀစ္ဦးဟာ ရန္ကုန္ ILO ႟ံုးရဲ့ ဝန္ထမ္းေတၾ မဟုတ္ဘူးလုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ILO ႟ံုး ဆက္သၾယ္ေရးအရာရႀိ Steve Marshall က RFA ကုိ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ ဒီကေနႛ ေဴပာပၝတယ္။
2010-07-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (ILO) ၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆက္သၾယ္ညိၟႎိႁင္းေရး အရာရႀိ မစၤတာ စတိဗ္ မာရႀယ္ (ယာမႀ စတုတၪ) ကို လမ္းဴပဳကယ္ လူမႁေရးအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးေအးဴမင့္ (ယာမႀ တတိယ)၊ အဴခား ကူညီ ေဆာင္႟ၾက္ေပးသူမဵားႎႀင့္ အတူ ပဲခူး႓မိႂႚတၾင္ ေမလ ၁၄ ရက္က ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (ILO) ၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆက္သၾယ္ညိၟႎိႁင္းေရး အရာရႀိ မစၤတာ စတိဗ္ မာရႀယ္ (ယာမႀ စတုတၪ) ကို လမ္းဴပဳကယ္ လူမႁေရးအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးေအးဴမင့္ (ယာမႀ တတိယ)၊ အဴခား ကူညီ ေဆာင္႟ၾက္ေပးသူမဵားႎႀင့္ အတူ ပဲခူး႓မိႂႚတၾင္ ေမလ ၁၄ ရက္က ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

ဒၝ့ဴပင္ ILO ႟ံုးရဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတၾဟာ ဴမန္မာ အလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ ILO အဖၾဲႚဳကား တရားဝင္ သေဘာတူညီခဵက္နဲႛ ထုတ္ေဝထားတာ ဴဖစ္႓ပီး၊ အလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ ILO အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္တုိႛရဲ့ logo အမႀတ္တံဆိပ္ေတၾ ပၝရႀိေဳကာင္း၊ ဒီလက္ကမ္းစာေစာင္ေတၾကုိ အစုိးရဌာနေတၾ၊ ႎုိင္ငံတကာ INGO နဲႛ NGO အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ၊ လူပုဂၢိႂလ္ေတၾကတဆင့္ ဴဖန္ႛေဝေနေဳကာင္း၊ လက္ကမ္း စာေစာင္ ေဝငႀမႁနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႁေတၾ မရႀိသင့္သလုိ ေလာေလာဆယ္ အထိလည္း ဖမ္းဆီးခံရတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတၾ မရရႀိေသးေဳကာင္း Mr. Marshall က email ကတဆင့္ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

အခုလ ၉ ရက္ေနႛက ဴမန္မာအမဵိႂးသားတဦးနဲႛ အမဵိႂးသမီးတဦးဟာ သူတုိႛကုိယ္သူတုိႛ ရန္ကုန္ ILO ႟ံုးက တာဝန္ေပး ေစလၿတ္လုိက္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတၾလုိႛ ေဴပာဆုိ႓ပီး ဘုိကေလး ႓မိႂႚမေစဵး႒ကီး တဝုိက္နဲႛ ႓မိႂႚနယ္ေဆး႟ံုအနီးမႀာ အဓမၳ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁ၊ ကေလးစစ္သား အသံုးဴပႂမႁ ပေပဵာက္ေရးဆုိင္ရာ အသိေပးခဵက္ေတၾ၊ ရန္ကုန္ ILO ႟ံုးနဲႛ ဆက္သၾယ္ႎုိင္တဲ့ လိပ္စာနဲႛ တယ္လီဖုန္း နံပၝတ္ေတၾ ပၝဝင္တဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတၾကုိ ေဝငႀခဲ့ဳကတဲ့အတၾက္ သက္ဆုိင္ရာက ဖမ္းဆီး႓ပီး နာရီပုိင္းအတၾင္း ရန္ကုန္ကုိ ဴပန္လၿတ္လုိက္တယ္လုိႛ ႓မိႂႚခံ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

အဆုိပၝ ဘုိကေလး႓မိႂႚမႀာ ယာယီ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူ ႎႀစ္ဦးနဲႛပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ အခဵက္အလက္ေတၾကုိ RFA က ဆက္လက္ စံုစမ္းေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔