ဴမန္မာႎႀင့္ အိႎၬိယ ကိစၤမဵားစၾာ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ေဆၾးေႎၾး

2006-12-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
indian_soldiers_200px.jpg

ဴမန္မာနဲႛ အိႎၬိယ ႎႀစ္ႎုိင္ငံအဳကား မူးယစ္ေဆးဝၝးေမႀာင္ခုိမႁ ႎႀိမ္နင္းေရးနဲႛ နယ္စပ္ေဒသေတၾကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္ႛခၾဲေရးတုိႛ အပၝအဝင္ ကိစၤရပ္အေတာ္မဵားမဵားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္၊ ဳကာသပေတးေနႛက ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဴမန္္မာစစ္အစုိးရ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ေမာင္ဦးနဲႛ အိႎၬိယ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ပေတးတုိႛ နယူးေဒလီ႓မိႂႚမႀာ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကရာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးဌာန အတၾက္ အရည္အေသၾးဴမၟင့္တင္ေရးနဲႛ သင္တန္းအကူအညီေတၾ ေပးအပ္သၾားဖုိႛကုိ အိႎိၬယအစုိးရက သေဘာတူညီခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

အဴပန္အလႀန္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ နယ္နိမိတ္အတၾင္း ေဴခကုတ္ယူ႓ပီး လႁပ္ရႀားေနဳကတဲ့ အိႎၬိယ အေရႀႚေဴမာက္ေဒသ ခၾဲထၾက္ေရး သူပုန္ေတၾ ႎႀိမ္နင္းေရးမႀာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေပးဖုိႛ ကိစၤကုိလည္း ဆက္လက္ေဆၾးေႎၾးသၾားဳကဖုိႛ ရႀိပၝတယ္၊၊ အိႎၬိယခၾဲထၾက္ေရးသူပုန္ေတၾကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံနယ္နိမိတ္ အတၾင္းမႀာ ရပ္တည္ခၾင့္ မဴပႂဘူးလုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ေဴပာဆုိထားေပမယ့္ ဴမန္မာပုိင္နက္ထဲမႀာ အိႎၬိယသူပုန္ေတၾရဲ့ ေဴခကုတ္စခန္းေတၾ ရႀိေနဆဲပဲလုိႛ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ အိႎၬိယသူုပုန္ေတၾရဲ့ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိခဵက္အရ သိရပၝတယ္၊၊

အိႎိၬယအစုိးရဟာ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္တုန္းက ဘူတန္အစုိးရနဲႛ နားလည္မႁရယူ႓ပီး ဘူတန္ႎုိင္ငံပုိင္နက္မႀာ ေဴခကုတ္ယူလႁပ္ရႀားေနတဲ့ အာသံဴပည္နယ္ခၾဲထၾက္ေရး Ulfa သူပုန္ေတၾကုိ ဘူတန္စစ္တပ္ အကူအညီနဲႛ တုိက္ထုတ္ေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊

အခုေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာလည္း အိႎိၬယအစုိးရအေနနဲႛ အဲဒီပံုစံအတုိင္း အိႎိၬယသူပုန္ ေတၾကုိ ႎႀိမ္နင္းေပးဖုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အကူအညီေတာင္းခံမလား ဆုိတဲ့ ေမးခၾန္းကုိေတာ့ အိႎၬိယ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးဌာန အရာရႀိေတၾက ေဴဖဆုိဖုိႛ ဴငင္းဆုိထားပၝတယ္၊၊

အဲဒီ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ သင္တန္းကိစၤေတၾအဴပင္ လံု႓ခံႂေရးနဲႛ မူးယစ္ေဆးဝၝး ေမႀာင္ခုိေရာင္းဝယ္မႁ တုိက္ဖဵက္ေရးတုိႛနဲႛဆုိင္တဲ့ ကိစၤေတၾကုိလည္း အေလးထား ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ေမာင္ဦး ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ ဴမန္မာကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဟာ အိႎၬိယဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ပေတးရဲ့ ဖိတ္ဳကားခဵက္အရ အိႎၬိယႎုိင္ငံကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေနႛကတည္းက ေရာက္ေနတာ ဴဖစ္႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတၾက ဗန္ဂလိုနဲႛ ဟုိက္ဒရာဘတ္႓မိႂႚေတၾကို သၾားေရာက္႓ပီး အိႎၬိယ အာကာသ သုေတသနအဖၾဲႚနဲႛ အိႎၬိယ အမဵိႂးသား ရဲသိပၯံက အရာရႀိေတၾနဲႛ လည္း ေတၾႚဆုံခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔