လူထုေဒၞအမာ အသက္ ၉၁ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႛ ဂုဏ္ဴပႂအစီအစဥ္

2006-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Daw_Ahmar_a_150px.gif

ႎိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေနႛဟာ မႎၩေလးက စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာရဲ့ ၉၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛ ခၝသမယ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆရာမ႒ကီးရဲ့ ေမၾးေနႛကို ဂုဏ္ဴပႂ အထူးအသံလၿင့္အစီအစဥ္ကို ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက စုစည္း တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

ဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာဟာ အသက္ ၉၁ အ႟ၾယ္ အရႀိလာတဲ့တိုင္ အေရး႒ကီးတဲ့ ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး၊ လူမႁေရး ကၸေတၾမႀာ ေရႀႚတန္းက မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေနဆဲ အာဇာနည္ အမဵိႂးသမီး႒ကီး ဴဖစ္ပၝတယ္။

မႎႀစ္က ေမၾးေနႛတုန္းက တိုင္းဴပည္လၿတ္ေဴမာက္ဖိုႛ အားလံုး စည္းစည္း လံုးလံုးနဲႛ လုပ္ေဆာင္ဳကဖိုႛ မႀာဳကားခဲ့သလို ဴမန္မာဴပည္သူဴပည္သားေတၾ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ဘ၀ရဖိုႛ အလႀႃဒၝနဴပႂ႓ပီး ဆုေတာင္းခဲ့သလို ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအထိမ္းအမႀတ္ ခဵိႂးဴဖႃငႀက္ေတၾလည္း လၿတ္ခဲ့ပၝတယ္။

မႎႀစ္က ဆရာမ႒ကီး ေမၾးေနႛမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးခဵိႂးဴဖႃ အတူလၿတ္ခဲ့တဲ့ ဆရာ႒ကီးေဒၝက္တာသန္းထၾန္း၊ သီေပၝဘုရင္ရဲ့ ေဴမးေတာ္ စာေရးဆရာ ေတာ္ဘုရားကေလး ဦးေအာင္ေဇတိုႛ အခုဆို ဘဝတပၝးကို ေဴပာင္းသၾားခဲ့ဳက႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။ အရင္ ေမၾးေနႛအဆက္ဆက္ ႎႀစ္စဥ္ မပဵက္မကၾက္ တက္ေရာက္႓ပီး တိုင္းဴပည္အကဵိႂးအတၾက္ ေရႀႚတန္းက ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့၊ အိပ္မက္ခဲ့ သူေတၾထဲမႀာ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ႒ကီး ဦးထၾန္းေဝ၊ ေနာက္ ေမၾးေနႛ မပဵက္တက္သူေတၾထဲက ကဗဵာဆရာ႒ကီး ေမာင္ေပၝက္စည္၊ စာေရးဆရာမ႒ကီး ေဒၞခင္ႎႀင္းယု စတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾဟာလည္း မရႀိဳကေတာ့ပၝဘူး။

ဒၝကို အခုႎႀစ္မႀာေတာ့ ဒီလူေတၾကို သတိရမိတဲ့အေဳကာင္း၊ တဖက္မႀာလည္း တိုင္းဴပည္ရဲ့ ဒုကၡေတၾက မဵားလႀတဲ့အေဳကာင္း ဆရာမ႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

၉၁ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ေရာက္လာတဲ့အခဵိန္အထိ တိုင္းဴပည္ေကာင္းစားေရးအတၾက္ ေဴပာဆိုဆဲ၊ စာေတၾ ပင္တိုင္ မေမာတမ္း ေရးသားဆဲဴဖစ္တဲ့ လူထုေဒၞအမာဟာ အခုေနာက္ဆံုးထုတ္ ကလဵာမဂၢဇင္းမႀာလည္း က႗န္မတိုႛ ႟ုန္းကန္လႁပ္ရႀားေနရပံုေတၾကို ေကာင္းရာဘံုဘဝက ဴမင္လႀည့္ပၝဦးလိုႛ ကၾယ္လၾန္သူ ေတာ္ဘုရားကေလး ဦးေအာင္ေဇကို တိုင္တည္ တမ္းတထားတာ ေတၾႚရပၝတယ္။

အဂႆလိပ္ေအာက္မႀာ ႎႀစ္ ၃၀ေကဵာ္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူ၊ ဂဵပန္ေခတ္၊ ဖဆပလေခတ္၊ ပထစေခတ္၊ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ ေခတ္၊ မဆလေခတ္၊ န၀တ၊ နအဖ ေခတ္၊ ေခတ္ေတၾ စနစ္ေတၾအဆက္ဆက္ တိုင္းဴပည္ အတက္အကဵေပၞမႀာ ေရႀႚတန္းက ေခၝင္းေဆာင္တဦးအေနနဲႛ ပၝဝင္ခဲ့ရသူ လူထု ေဒၞအမာဟာ အသက္ ၉၀ေကဵာ္ေပမဲ့ ေခတ္ကို မဵက္ေဴခမဴပတ္သူပၝ။

ေခတ္ကာလရဲ့ အလိုအပ္ဆံုး အရာကိုလည္း ဖၾင့္ဟေဴပာရဲ၊ ေတာင္းဆိုရဲ၊ ေတာင္းဆိုဆဲဴဖစ္တဲ့ မိခင္႒ကီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ အေမ့ဆႎၬက ဴပည္တၾင္းကလူေတၾေရာ၊ ဴပည္ပေရာက္ေနသူေတၾေရာပၝ၊ အမဵိႂးသားအခဵင္းခဵင္း၊ ညီညၾတ္စၾာနဲႛ ဴပႍနာေဴဖရႀင္းေရး၊ တိုင္းဴပည္ထူေထာင္ေရး ပၝတဲ့။

မလၾတ္လပ္တဲ့ ေခတ္စနစ္ေအာက္မႀာ ရဲရင့္သူ၊ သတိၨရႀိသူေတၾဟာ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အ႓ငိႂဴငင္ခံရစဴမဲပၝ။ ဒီအထဲမႀာ ဆရာမ႒ကီးဟာ ေရႀႚတန္းက ပၝေနပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္ လူထုေဒၞအမာရဲ့ ေမၾးေနႛပၾဲကို ႎႀစ္တုိင္းလို အမရပူရ ေတာင္႓မိႂႚ ေတာင္သမန္အင္းအနီး ေတာင္ေလးလံုး ေကဵာင္းတိုက္မႀာ အစဥ္လာမပဵက္ ကဵင္းပႎိုင္ပၝ့မလားလိုႛ အမဵားက စိုးရိမ္ေနခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဆရာမ႒ကီးကို ခဵစ္ဴမတ္ႎိုးသူ၊ ေလးစားသူေတၾအဖိုႛမႀာေတာ့ ကဵင္းပခၾင့္ဆိုတာ ပိတ္ပင္လိုႛ မရစေကာင္းဘူးလိုႛ ေဴပာဳကပၝတယ္။ မႎၩေလးနဲႛ မိုင္ ၈,၀၀၀ေကဵာ္အကၾာ၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အေရႀႚဴခမ္းက ေမရီလင္းဴပည္နယ္မႀာ ေရာက္ရႀိေနထိုင္တဲ့ လူထုသတင္းစာ အယ္ဒီတာနဲႛ ဆရာမ႒ကီးရဲ့ တပည့္ဴဖစ္သူ စာေရးဆရာ၊ ပန္ခဵီဆရာ၊ ႟ုပ္ရႀင္ဒၝ႟ိုက္တာ ဦးဝင္းေဖကေတာ့ ႎိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေနႛတိုင္း လူထုေဒၞအမာရဲ့ ေမၾးေနႛကို လူတိုင္းက ေနရာတိုင္းမႀာ အသည္းႎႀလံုးနဲႛ ရင္ထဲကေန ကဵင္းပေနပၝတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အေနာက္ဴခမ္းမႀာ အရင္လို ေဒၞအမာ့ေမၾးေနႛ မတက္ႎိုင္ဳကပဲ အေဝးကပဲ ကဵင္းပေနတဲ့သူေတၾကေတာ့ စၾမ္းနဲႛ ဂဵမ္းလိုႛ အမည္ရတဲ့ ဆရာေမာင္စၾမ္းရည္နဲႛ ဆရာဦးတင္မိုးတိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛကေတာ့ အေဝးကေန ေမၾးေနႛဆုကို ေတာင္းဳကပၝတယ္။ ဆရာ႒ကီး ေမာင္စၾမ္းရည္ကလည္း ေရႀႚကမားမားရပ္ေနဆဲ အေမအတၾက္ ဂုဏ္ယူပၝတယ္လိုႛ သတင္းစကားပၝး ပၝတယ္။

အကဵဥ္းေထာင္မႀာ ကဵေနခဵိန္ကလၾဲလိုႛ ၇၀ဴပည့္ႎႀစ္ ေမၾးေနႛကစ႓ပီး အဴမဲေရာက္ေနသူကေတာ့ စာေရးဆရာ ဒၝ႟ိုက္တာ ေမာင္မိုးသူပၝ။ ေမၾးေနႛတက္ဖိုႛ ရန္ကုန္ကေန မႎၩေလး႓မိႂႚကို ေရာက္ေနတဲ့ ဆရာ႒ကီးေမာင္မိုးသူက ဒီႎႀစ္ေမၾးေနႛမႀာ အရင္က ေတၾႚေနကဵ မိတ္ေဆၾ သူငယ္ခဵင္းေတၾကို ဆရာမ႒ကီးအနားမႀာ မေတၾႚရႎိုင္တာကို လၾမ္းပၝတယ္လိုႛ အစခဵီ႓ပီး ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကဗဵာဆရာ႒ကီး ေမာင္သင္းခိုင္ကေတာ့ အေမဟာ ပင္လယ္ပၝ၊ လူထုကေတာ့ ေလႀာ္ခတ္ေနတဲ့ ေလႀေတၾပၝလိုႛ အစခဵီ႓ပီး ကဗဵာတပုဒ္ဖၾဲႚခဲ့ဖူးပၝတယ္။

၁၉၁၅ ဟာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းကို ေမၾးဖၾားေပးလိုက္သလို ၁၉၁၅ဟာ ေမ့ကိုလည္း ေမၾးဖၾားေပးခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဴပည္သူခဵစ္တဲ့ သူရဲေကာင္းဴဖစ္ခဲ့သလို အေမဟာလည္း ဴပည္သူခဵစ္တဲ့ သူရဲေကာင္း အာဂမိန္းမတေယာက္ပၝပဲ။ ။

လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႛအေဳကာင္း ေမာင္သင္းခိုင္ရဲ့ ဴပည္သူခဵစ္တဲ့ သူရဲေကာင္း ကဗဵာဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဒီကဗဵာေကာက္ႎုတ္ခဵက္နဲႛပဲ လူထုေဒၞအမာ ၉၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛအစီအစဥ္ကုိ နိဂံုးခဵႂပ္လိုက္ပၝတယ္။

လူထုေဒၞအမာ အသက္ ၉၁ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႛကို ဂုဏ္ဴပႂ႓ပီး RFAမႀ ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဦးဝင္းေဖ၊ ဦးတင္မိုး၊ ေမာင္စၾမ္းရည္၊ ေမာင္မိုးသူတိုႚကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔